El municipi organització territori i població. Competències municipals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,54 KB

 

Les entitats locals
Son entitats locals territorials:

El municipi, la Província, les illes en els arxipèlags balears i canari
Així mateix, Gaudeixen de la condició de les entitats locals:
-Les Entitats d’ambit territorial inferior al municipal
-Les Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis.
-Les Arees metropolitanes
-Les Mancomunitats de municipi

ENTITATS LOCALS


Municipi, Províncies, illes, entitats locals d’ambit inferior al municipi, altres Entitats locals
El municipi
El municipi es L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’estat.

Elements del municipi:Terme municipal:

es el territori en que l’ajuntament exerceix les Seves competències, cada municipi pertanyerà a una sola pinvincia.
-

Població:

tota persona que visqui a Espanya esta obligada a Inscriure’s al padró del municipi en que resideixi habitualment
-

Organització:

el govern i l’administració municipal Corresponent a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i als regidors.
Organització municipal:
L’alcalde:

els tinents d’alcalde i el ple existeixen en tots Els ajuntaments

La junta de govern local:


existeix en tots els municipis amb una població superior a 5000 habitants.

La comissió especial de suggeriments i Reclamacions:


existeix en Els municipis de gran població i en els que així s’acordi o bé ho disposi el Seu reglament orgànic

La comissió especial de comptes:


existeix en tots els municipis.
Òrgans municipals:
L’alcalde:

es elegit pels regidors o pels veïns. Es el President de la corporació i les seves principals atribucions.

Els tinents d’alcalde:


substitueixen l’alcalde per l’ordre del Seu nomenament en els casos de vacant.

Els regidors:


son elegit pels veïns dels municipis en proporció De la població corresponent mitjançant sufragi universal.

El ple:


esta integrat per tots els regidors i presidit Per l’alcalde. Les seves funcions mes importants son: El control i la Fiscalització, L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, L’aprovació I la modificació dels pressupost de l’ajuntament, La votació sobre la moció de Censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel propi Alcalde.

La junta del govern local:


esta integrada pel l’alcalde i un numero De regidors no superior a la tercera part de numero legal corresponent nomenats I reparats lliurament per l’alcalde. Les seves funcions son: l’assitencia a L’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les atribucions que l’alcalde O un altre òrgan municipal.

Regim municipal especial. El consell obert

Els Municipis amb menys de 100 habitants i els que tradicionalment comptin amb Aquest singular regim de govern i administració
Els Municipis en que ho facin aconsellable la seva localització geogràfica la Millor gestió dels interessos municipals o altres circumstancies.

La província

Es una entitat Local determinada per l’agrupació de municipis amb personalitat jurídica pròpia I plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
Assegurar La prestació dels serveis de competència municipal en la totalitat del Territori provincial
Coordinar L’administacio local amb l’autonomica i l’estatal.

Organització provincial

President, Vicepresident, diputats provincials, ple, junta de govern.
Òrgans Provincials

El president de la diputació:


responsable de dirigir el govern i l’administració De la província, representar la diputació i convocar i presidir les sessions Del ple.

Els vicepresidents de la diputació


: substitueixen el president per l’ordre Del seu nomenament i en els casos de vacant absència o malaltia

El ple:


constituït pel president i els diputats, les Seves funcions principals son: l’organització de la diputació i l’aprovació i Modificació de les ordenances, els pressupostos i els plans de caràcter Provincial

La junta del govern


: esta integrada pel president i un numero De diputats no superior a la tercera part del numero legal.

Competèncie

Son competències Pròpies de la diputació les que els atribueixin les lleis de l’estati de les comunitats autònomes.

Regim provincials especials

Els òrgans forals d’Àlaba, guipuscoà i Biscaia
Les Comunitats autònomes uniprovincials i la foral de Navarra
Els Cabildos insulars canaris i les mancomunitats provincials interinsulars
Els Consells insulars de les illes balears
Altres entitats locals
Comarques:

agrupació de Municipis amb característiques i Interessos comuns que requereixen una gestió pròpia

Arees metropolitanes:


integrades pels municipis de grans Aglomeracions urbanes entre els nuclis de les quals existeixin vinculacions Econòmiques

Mancomunitats de municipis:


es poden crear per a l’administració de Nuclis de població separats, sota la denominació tradicional de caseries, Parròquies, aldees, barris, consells o pedanies.

Orígens i objectius


La uníó europea Es una organització integrada en l’actualitat per 27 àisos democràtics, que els Estats membres posen en comú una part de la seva sobirania.

El parlament europeu:


representa les diferents ideologies Polítiques europees

El consell:


hi ha presents els diferents governs nacionals.

La comissió europea:


es l’encarregada de defensar els Interessos generals de la uníó .
Tractats
El tractat constitutiu de la comunitat Europea del carbó i de l’acer, tractat CECA
: signat el 18 d’Abril de 1951 a París

El tractat constitutiu de la comunitat Econòmica europea, tractat CEE:


signat el 25 de març de 1957 a Roma

El tractat constitutiu de la comunitat Europea de l’energia atòmica, tractat euratom:


signat a Roma juntament amb el tractat CEE

El tractat de la uníó europea, tractat UE:


signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992
Tractats modificatius
L’acta única europea
: que es va signar en febrer de 1986

Tractat d’amsterdam


: que es va signar el 2 d’Octubre de 1997

El tractat de Niça:


va ser signat el 26 de febrer de 2001

Tractat constitucional:


signat a l’Octubre de 2004

Tractat de Lisboa


: acordat el 2007, va entrar en vigor el 1 de  Desembre de 2009

Acords d’estabilització i associació:


fan possible que un p ais es pugui Convertir en candidat a l’adhesió a la UE al final d’un procés de negociació

Acords de comerç i cooperació


: amb països no membres del sud del Mediterrani i el sud del caucas.
símbols de la UE
La bandera europea:

representada per un cercle de 12 Estrelles daurades sobre fons blau

L’himme europeu:


corresponent al quart moviment de la novena Simfonia de Beethoven

El dia d’Europa, 9 de maig


: en commemoració dels discurs  pronunciat aquest mateix dia de l’any 1950 Per l’aleshores ministres d’assumptes exteriors

El lema de la UE:


significa que la UE els ciutadans europeus Treballen junts a favor de la Pau i la prosperitat

L’euro:


es la moneda de curs legal en 15 paisos de la UE
 Le
s normes de la UE
El rehlament:

tindra un abast general, serà obligatori en tots Els seus elements i directament aplicable en cada estat.

La directiva:


obligarà l’estat membre destinari pel que fa al Resultat que s’hagi d’aconseguir, però deixant a les autoritats nacionals L’elecció de la forma

La decisió:


serà obligatòria en tots els seus elements
Les Recomanacions i els dictàmens: no seran vinculants

Institucions comunitàries

El parlament Europea
La Comissió de la UE
El Tribunal de comptes europeu
El Tribunal de justícia europeu
El Consell de la UE

Consell de la uníó europea

presenta els Estats membres i les seves reunions hi assisteix un ministre de cada un dels Governs nacional de la UE
Aprovar Les lleus de la UE en comú amb el parlament europeu
Coordinar Les polítiques econòmiques generals dels estats
Aprovar El pressupost de la UE
Definir I aplicar la política exterior i de seguretat comuna de la UE

Parlament europeu

elegit pels Ciutadans de la UEa les eleccions Europees que se celebren als estats membres cada 5 anys.
Les seves funcions son:
Aprovar la legislació europea:

conjuntament amb el consell a traves  del procediment de codecisió

Portar a terme el control democràtic:


totes les institucions de la UE i en Especial la comissió

Nomenar el defensor del poble europeu:


òrgan encarregat de vetllar per la bona Administració de les institucions comunitàries

Aprovar acords importants:


com els relatius a l’adhesió de nous Estats memebres de la UE

Comissió europea

La seva funció es Representar i defensar els interessos de la UE en el seu conjunt, es Independent dels governs nacionals i elabora, per a la seva aprovació, Propostes de noves lleis europees
Les seves funcions principals funcions son:

Proposar Legislació al parlament i al consell
Gestionar i aplicar les polítiques de la UE europea. 
Fer Complir la legislació de la UE
Representar Internacionalment la UE

Tribunal de justícia

Tribunal de Justícia interpreta el Dret de la UE Per garantir que s'apliqui de la mateixa forma en tots els països membres. També resol conflictes legals entre els governs i les institucions de la UE. Els particulars , les empreses i les organitzacions poden acudir també al Tribunal si consideren que una institució de la UE ha vulnerat els seus drets .

Tribunal de comptes europeu

Pertal garantir que els contribuents de la UE Obtinguin el màxim rendiment dels seus diners , el Tribunal de Comptes té dret A controlar l'actuació de qualsevol persona o organització que manegi fons de La UE . El Tribunal realitza sovint controls in situ . Els resultats d'aquests Controls constitueixen la base d'informes que es presenten a la Comissió i als Governs nacionals de la UE .
Altres organs cominitaris
El comité economic i social europeu:

es Un organ consultiu que representa els agents economics i socials de la societat

El comité de les regions:


es Un organ en que están representades les autoritats regionals i locals.

El banc eurpeu d’inversions:


Finança projectes de desenvolupament economic dins i fora de la UE

El banc central europeu


Es responsable de la política Monetaria europea i de mantener l’estabilitat económica de la zona euro

El defensor del poble europeu:


Elegit pel parlament, investiga les denuncies dels ciutadans, les empreses i Les organitzacions sobre la mala gestió de les institucions

El supervisor europeu de protecció de dades


Protegeix el respecte a la intimitat de les dades personals dels Ciutadans per part de les institucions i els organismos de la UE


Entradas relacionadas: