Mots homofons

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,27 KB

 

La semàntica és l’estudi del significat dels mots (sema, unitat mínima de significació). Es Tracta de l’estudi dels significats que posseeixen els signes lingüístics i de Les relacions semàntiques entre els mateixos.

Família Lèxica (família de paraules) : Anomenem així el conjunt de mots que posseeixen un Mateix lexema. Podem generar mots d’una mateixa família lèxica mitjançant la Derivació o la composició.

Camp Semàntic


: Està format pels mots que pertanyen a una mateixa àrea i disciplina, a un Mateix camp de significat pròxim. Són, en definitiva mots que comparteixen una Part del seu significat, encara que no necessàriament del seu significant (contràriament a les famílies de paraules)

Sinonímia


: Aquesta relació es Produeix entre diversos significants que comparteixen un mateix Significat:  enter, sencer, íntegre, complet, global, total, etc.  És, doncs, una relació d’identitat de Significat entre diferents mots. La sinonímia pot ser total: oculista/ oftalmòleg [És poc freqüent, Fixem-nos que podem dir: un home íntegre, Però no podem dir *un home global] o Bé parcial:
padrina, àvia, iaia… // casa, llar, habitatge... [És molt Més freqüent]. De fet, els sinònims els podem classificar de la següent manera:

Contextuals


: Quan el Significat és equivalent en un context determinat

Dialectals


: Significats Equivalents entre dos o més mots procedents d’àrees dialectals diferents

Sinònim de registre


: Significats equivalents entre dos o més mots que pertanyen a diferents Registres

Antonímia


: Relació d’oposició Entre dos mots o dues unitats lèxiques pertanyents a una mateixa categoria Gramatical. Es distingeixen tres tipus de relacions diferents:

Complementarietat (total)


: La Negació d’un terme implica l’afirmació del seu oposat

Inversió o reciprocitat


:perquè Es doni un, s’ha de donar necessàriament l’altre

Antonímia pròpiament dita
la que Es dóna entre els extrems d’una gradació

L’antonímia també ve determinada pel Context. Així, dolç serà antònim de sec si ens referim a un vi, però serà Antònim de salat si parlem d’un Menjar.

Hiperonímia:


És Una relació d’inclusió,  que S’estableix en mots de contingut general o genèric, que en contenen semànticament D’altres de més precisos (hipònims). Un hiperònim és un mot el significat del Qual inclou el significat d’altres mots. Així,  vehicle seria un hiperònim de Cotxe, moto, tractor, bicicleta [que en serien hipònims]; o bé esport seria un hiperònim de futbol, Bàsquet, handbol... [que en serien hipònims] etc.

Hiponímia:


És Una relació d’inclusió, que s’estableix entre mots concrets específics, Continguts dins d’altres de més genèrics pel seu significat [hiperònims]. Un Hipònim és un mot el significat del qual està inclòs en el d’un hiperònim. Així, tigre, puma, guepard, gat lleona, Lleopard... Serien hipònims de felí [hiperònim]

Paronímia:


És Una relació entre mots que s’assemblen formalment tot i que solament Divergeixen en alguna grafia: casa/cosa; dit/dut; sal/sol, tan/tant, etc. Són, Doncs, quasi homònims.

Ambigüitat:


És El doble valor de significat que poden prendre alguns mots o algunes oracions En un context determinat: El gat empaita El [al] gos.  Se’l va estimar com [a] Un fill.

Redundància O pleonasme:


És Quan repetim de manera innecessària un element o  una informació de l’oració. Alguns casos de Pleonasme que serveixen per tematitzar algun element són correctes.

Monosèmia:


És La propietat d’un signe lingüístic de tenir un sol significat: rombòedre, sulfòxid dimetílic, etc. La Majoria de mots, però, són polisèmics i poden posseir més d’un significat.

Polisèmia:


És Una relació d’identitat de significants en mots de significats Diferents. Parlem de polisèmia quan un mateix significant posseeix diversos Significats. Aquests mots presenten un mateix origen etimològic, una mateixa Procedència i, per tant, les trobem dins d’una mateixa entrada en el diccionari.

Homonímia: :


És Una relació d’identitat de significants en mots de significats Diferents. A un significant li corresponen diversos significats. Aquests mots, Però, tenen diferent origen i procedència. Per tant, els trobem en diferents Entrades en els diccionaris, i no s’estableix entre ells cap relació de Semblança, sinó solament una coincidència formal per casualitat

Podem distingir dos tipus d’homonímia:
La total [quan els mots presenten coincidència de grafia i so: ric, cap, coll, boca, cap, etc.]  i la parcial quan solament Coincideixen un dels dos factors]. L’homonímia parcial:


Entradas relacionadas: