Molecules resultants de l\'enllaç de diferents atoms

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,64 KB

 
Molecules resultants de l'enllaç de diferents atoms ( Principis Inmediats : 1 Inorganics 2 Organics ) Nivell Cel·lular. Es el primer nivell biotic, es a dir , amb vida. Nivell de Teixit. Conjunts de Cel·lules especialitzades amb una mateixa funcio i un mateix origen.Nivell d'organ. Estan formats èr diferents teixits que s'agrupen per fer una funcio determinada. Nivell de sistema.Es un conjunt d'organs semblants que fan una funcio i que estan formats per un mateix tipus de teixit. Nivell d'aparel. Correspon a un conjunt d'organs semblants que fan funcio i que estan formats per un mateix tipus de teixit. Nivell d'organisme. Correspon a l'esser viu en conjunt ( s'hi inclouen tant els organismes Pluricel·lulars ( formats per moltes cel·lules) Unicel·lulars ( formats per una unica cel·lula)


L'estructura de les cel·lules humanes:
1La Membrana Plasmàtica.Capa prima que envolta la cel·lula, la protegeix i en regula l'entrada de nutrients. 2 El Citoplasma. A l'interior del citoplasma hi ha els orgànuls cel·lulars: els ribosomes, responsables de la sintesi de proteinas, els mitocondris, encarregats de la respiracio cel·lular, el reticle endoplasmàtic, responsable de l'emmagatzematge i el transport de proteines i lipids, Complex de Golgi, que secreta substancies, Els vacuols, funcio d'emmagatzematge, els lisosomes, contenen substancies amb funcio digestiva, el centrosoma, controla el moviment de la cel·lula. 3 El Nucli. estructura esferica composta per: La membrana nuclear , el nucleoplasma, la cromatina, el nucleol.


ELS TEIXITS
: un teixit es un conjunt de cel·lules que fan les mateixes funcions. tipus: Teixit epitelial , Teixit Connectiu, Teixit Muscular, Teixit Nervios.


ELS ORGANS:
La pell, recobreix tot l'organisme. ( se distinguen en l'epidermis, derma, l'hipoderma) L'intesti prim, pertany a l'aparell digestiu ( 2,5 cm de diametre i de mes de 7 m de longitud) El fetge, pertany a l'aparell digestiu. Els pulmons pertanyen a l'aparell respiratori, cada pulo te un gran nombre d'alvèols pulmonars, son uns sacs petitissims formats epr epiteli alveolar a traves de la paret dels quals es produeix l'intercanvi gasos. Les arteries. pertanyen a l'aparell circulatori. El cor. es un organ que pertany a l'aparell circulatori, actua com una bomba i permet que la sang circuli constantement pel sistema de vasos sanguinis, ( 3 capes : l'endocardi, el miocardi i el pericardi ). El cervell .es l'organ principal del sistema nervios.


ELS SISTEMES
: estan formats per organs del mateix tipus que fan una funcio tambe semblant.- El sistema muscular:constitueix la part activa de l'aparell locomotor.(esta format pels musculsesquelètics). El sistema esquelètic:es la part passiva de l'aparell locomotor.(esta format pels ossos). El sistema nerviós:esta compost per teixit nervios.(els seues organs son l'encefal, la medul·la espinal i els nervis). El sistema endocri. Esta format per teixit epitelial de tipus glandular. (els seus organs son les glandules endocrines). ELLS APARELLS:estan formats per organs que son diferents i que actuen coordinadament per fer una o diverses funcions superiors.- L'aparell digestiu:esta format pel tub i per les glandules digestives( en aquest aparell s'obtenen els nutrients a partir dels aliments. L'aparell respiratori:compost per vies respiratories i pels pulmons.En aquest aparell es produeix l'intercanvi de gasos amb la sang, accio que proveeix d'oxigen l'organisme i elimina el diòxid de carboni que produeixen les cel·lules. L'aparell circulatori:constituït pel cor, pels vasos sanguinis (artèries,venes i capil·lars) i per la sang. Té la funció de distribuir la sang per tot l'organisme per repartir els nutrients. L'aparellexcretor:format pels ronynos, per les vies urinàries ( urèters,bufeta de l'orina i uretra) i per altres organs, com ara les glàndules sudorípares. L'aparell reproductor:constituid per diversos organs,externs i interns.Pot ser masculí o femení. En aquest aparells es produeixen les cèl·lules reproductores o gàmetes,que després de la fecundació,originen un nou individu a l'interior de la mare. L'aparell locomotor:compost pel sistema muscular (músculs) i pel sistema esquelètic (ossos). S'encarrega de la locomoció i dels moviments voluntaris del cos.L'alimentacio i la nutrició ( Els nutrients): S'anomena nutricio al conjunt de processos pero mitja dels quals un organisme obté la matèria i l'energia necessàries per elaborar la pròpia matèria i dur a terme les funcions vitals.----- Per mitjà de l'alimentació els éssers vius prenem aliments, que componen la nostra dieta i són necessaris per a la nostra nutrició. Tipus de nutrients: Inorganics , Organics ( nutrients organics : Glúcids, Lípids, Proteïnes ) -- LesVitamines: son nutrients que,segons la seva composició química, poden ser lípids o proteïnes. Es caracterizen perquè el nostre organisme no les pot sintetizar, i per aquesta raó s'han d'ingerir amb els aliments que les contenen.

El Valor energètic dels aliments: quan els nutrients arriben a les cel·lules, experimenten un seguit de reacions químiques que els permeten alliberar l'energia que contenen.L'energia alliberada es mesura en calories ( cal ) o quilocalories ( 1 kcal = 1000 calories). Cada tipus de nutrient té un valor energètic diferent.

Necessitats energètiques de l'ésser humà: l'energia que ens aporten els aliments ens permet renovar estructures, fer activitats, etc.Fins i tot quan dormin utilitzem energia per mantenir les nostres constants vitals.-- ( taxa de metabolisme basal (TMB) es la quantitat d'energia que el nostre cos consumeix en un dia, en repòs absolut i a una temperatura constant.)

DIFERENTS TIPUS d'ALIMENTS: 3 tipus :aliments energètics: serveixen com a font d'energia perque l'organisme pugui dur a terme a les tres funcions vitals. Són aliments rics en glúcids i en lípids. Aliments plàstics o formadors:son necessaris per formar les cel·lules, els teixits, i els organs del nostre cos.Per tant son aliments imprescindibles en la nutricio, tant en les etapes de creixement com en l'edat adulta. Aliments reguladors oprotectors:son imprescindibles perque el nostre organisme pugui utilitzar correctament els altres aliments i dur a terme les funcions de manera adequada.Proporcionen, fonamentalment, vitamines, minerals, aigua i fibra.

Una dieta saludable i equilibrada: S'anomena dieta el conjunt de substàncies sòlides i líquides que ingerim com aliment al llarg del día.

Els trastorns relacionats amb l'alimentacio: La desnutrició:es produeix pero la manca de nutrients a causa, principalment, d'una dieta inadequada o de la manca d'aliments. L'obesitat: Consisteix en un excés de greix corporal, que generalment sol comportar un pes elevat provoca altres malalties relacionades, com per exemple la diabetis, el mal d'esquena, problemes circulatoris i respiratoris,etc. L'anorèxia:es caracteriza per una por intensa de guanyar pes i per una percepcio distorsionada del propi cos, que fa que la persona que pateix es vegi grassa fins i toto quan el seu pes està per sota del normal. Les persones que pateixen d'anorèxia intenten baixar de pes deixant de menjar. La bulímia: es caracteriza, com l'anorèxia, per una preocupacio excessiva pel pes i la figura corporal.En aquest cas, la persona menja en excés, fins i tot sense gana i d'amagat, i posteriorment elimina l'exces de calories vomitant o abusant de medicaments que l'ajudin a eliminar l'aliment ingerit.

La conservació i la manipulació dels aliments: la conservació en fred: els aliments es mantenen a baixes temperatures.( es pot dur a terme per mijtà de la refrigeració o la congelació). Laconservació per calor: el aliments es conserven aplicant-hi temperatures altes durant un curt període. ( metodes: la pasteurització, l'esterilització). La conservació per deshidratació:es basa en la eliminació de l'aigua dels aliments, fet que impedeix que s'hi desenvolupin microorganismes. La conservació per addició de substàncies:consisteix a incorporar a l'aliment substàncies diferents que impedeixen el desenvolupament dels microorganismes.

Entradas relacionadas: