Model carta acomiadament disciplinari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,37 KB

 

Mort, invalidesa o jubilació de l’empresari

1 mes


Extinció de personalitat jurídica de l’empresari

20 dies per any treballat

12 mensualitats


Causes objectives

20 dies per any treballat

12 mensualitats


Causes econòmiques tècniques, organitzatives o de producció (acomiadament col·lectiu).

20 dies per any treballat

12 mensualitats

Normativa de 2 de febrer 2010, sobre exempcions de retenció per indemnitzacions cobrades com a conseqüència d’un ERO i tramitat com acomiadament col·lectiu per l’art. 51 de l’ET o conseqüència d’haver-se produït les causes previstes en l’art. 52 de l’ET, aprovats des del 08/03/2009, i sempre que siguin deguts a causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o de força major. És a dir que, fins a 45 dies, estan exempts de tributar.

Força major

20 dies per any treballat

12 mensualitats


Desaparició de l’empresa

20 dies per any treballat

12 mensualitats


Acomiadament disciplinari declarat improcedent

45 dies per any treballat

42 mensualitats


Contracte de foment a la contractació indefinida (extinció per causes objectives declarada improcedent)

33 dies per any treballat

24 mensualitats


Si l’acomiadament és declarat nul

Readmissió en el lloc i pagament dels salaris deixats de percebre durant aquest temps.


NO


Entradas relacionadas: