El model abc de gestió d'inventaris

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,01 KB

EL DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ

La funció productiva d’una empresa inclou tot El conjunt d’activitats que permeten fabricar un bé o prestar un servei.

1.2 Funcions del departament de producció:

Aprovisionament                                                                                                           • Fabricació                                                                                                                 • Emmagatzematge                                                                                                                                                               •Control de Qualitat

2-. L'APROVISIONAMENT

En qualsevol activitat empresarial es Necessiten diverses quantitats de matèries i altres elements. La Funció d’aprovisionament consisteix a subministrar en el moment oportú i en la quantitatnecessàriaels Diferents elements necessaris en l’activitat de l’empresa.

Principals tasques:                                                                                                                                          •  Comprar                                                                                                                               •  Emmagatzemar                                                                                                                             •  Gestionar

2.2 Cicle d'aprovisionament                                                                                                                               compres –existència - producció - vendes

• Empresa productora   C-E-P-E-V                                                                                                                                           • Empresa comercial              C-E-V

3-. LES EXISTÈNCIES: Concepte i tipologia

Anomenem existències a tots aquells materials Que estan en el magatzem en un moment determinat a l’espera de ser utilitzats En el procés de producció o a l’espera de ser venuts, les podem anomenar:

Estocs,

Inventaris

• Classificació:                                                                                                                      o Empresa comercial: mercaderies                                                                                                                         

   o Empresa industrial:                                                                                                     • Primeres matèries                                                                                                      • Components                                                                                                                                                                           • Productes en curs                                                                                                                • Productes acabats

Subproductes                                                                                                                      • Residus                                                                                                                                                        • Materials Recuperables                                                                                        • Envasos i embalatges

4-. ELS COSTOS DE LA GESTIÓ D'EXISTÈNCIES

4.1 Classificació dels costos de les Existències:                                                                                                                                          • Costos D'aprovisionament                                                                                                                                       • Costos D'emmagatzematge                                                                                                                                        • Costos de ruptura D'estocs                                                                                                                                                                    • Costos totals de gestió

5-. LA GESTIÓ DELS INVENTARIS

5.1 Nocions generals:                                                                                                                                             •Indicadors:
estoc Màxim, mínim, punt de comanda                                         • Representació Gràfica

5.2 Models de gestió d'inventaris:

       • Model de comanda òptima (Wilson)                                                                                                                                           • Model ABC de Gestió d'inventaris                                                                                                                                        • Sistema JIT de Gestió d'inventaris 

Entradas relacionadas: