Modalitats textuals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 14,07 KB

 

Els textos específics tracten un tema especialitzat, tenen una intenció concreta i utilitzen un llenguatge al servei del tema i de la intenció.

Els textos científics i tècnics:

Els textos científics i tècnics són textos específics que es caracteritzen per voler transmetre coneixement i tractar els temes del saber.

 • Característiques textuals generals

  • Canal de comunicació: sol ser escrit

  • Nivell de formalitat: alt amb un llenguatge especialitzat

  • Àmbit d’ús: acadèmic i en publicacions de divulgació

  • Intenció comunicativa: textos expositius, descriptius i argumentatius

 • Característiques específiques

  • Tema: Intenció comunicativa: transmetre coneixements relatius

  • Llenguatge: objectiu, precís i amb terminologies especialitzades

 • Classificació

  • Textos especialitzats: es dirigeixen a especialistes de la matèria

  • Textos divulgatius


   S’adrecen a un públic més ampli.

El text humanístic:

Els text humanístic és un text específic, que tracta temes que afecten l’esser humà individualment i la seva vida en societat, amb una intenció reflexiva.

 • Característiques textuals generals

  • Canal de comunicació: generalment escrits, però n’hi ha d’orals

  • Nivell de formalitat: estàndard, llenguatges d’especialitat i el registre literari

  • Àmbit d’ús: món acadèmic, dels llibres i mitjans de comunicació

  • Intenció comunicativa: textos expositius i argumentatius.

 • Característiques textuals especifiques

  • Temes: esser humà, en els vessants individuals, socials, històrics...

  • Intenció: reflexió intel·lectual, interpretar la realitat.

  • Llenguatge: combinació d’objectivitat i subjectivitat, precís però comprensiu

Els textos jurídics:

Els textos jurídics són textos específics que pertanyen a l’àmbit de l’administració de justícia.

 • Característiques textuals generals:

  • Canal de comunicació: escrit, en excepció de la part oral dels judicis

  • Nivell de formalitat: registre estàndard (per facilitar l’accés de l’usuari), llenguatge especialitat del dret.

  • Àmbit d’ús: Institucions amb capacitat legisladora o judicial, Març acadèmic

  • Intenció: textos instructius i argumentatius

 • Característiques específiques:

  • Temes: qualsevol situació o activitat humana, regular aspectes de la vida social

  • Intenció: Legislar (establir normes de determinats exercicis de drets i deures) i administrar la justícia

  • Llenguatge: precís i clar, estructura marcada, definicions, classificacions, expressions condicionals, tecnicismes, fraseologia.

L’oració composta:


 • Juxtaposades: oracions separades per un signe de puntuació. Les dues oracions estan al mateix nivell.

 • Coordinades: oracions enllaçadés per un connector coordinant. Les dues oracions estan al mateix nivell.

  • Copulatives: i, ni

  • Disjuntives: o, o bé, ara...Ara, sigui...Sigui

  • Adversatives: però, sinó, sinó que

 • Subordinades: oracions enllaçadés per proposicions... Una està dins de l’altra.

  • Substantives:

   • Completives: “que” (conjunció, sense antecedent)

   • D’infinitiu: introduïdes per un infinitiu.

   • De relatiu: “qui”/pronom o determinant + “que”

   • Interrogatives: preguntes directes o indirectes. Van introduïdes per “què”, “qui”, “quant”, “quan”, “on” i “com”

  • Adjectives: “que” (pronom relatiu, substitueix un antecedent, funció de CN)

  • Adverbials pròpies: poden ser de mode (com), de lloc (on) i de temps (quan)

Entradas relacionadas: