La mesura. El métode científic

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,46 KB

QUÈ ÉS I QUÈ NO ES LA RECERCA

Recerca científica:


síntesi de l'observ. Empírica i raonament q deriva d'aquest

observacions, fent un cos estructurat de coneix. Per ordenar les noves observ. O 
construir-ne de noves. (empiricitat, autocorrecc, provisionalitat, lògica de treball).
Tipus de coneixement:
- Ciència: 

identitat i diferència, exigeix proves empíriques, accepta atzar.

- Màgia:

no comprovació empírica (analogies, contigüitat E/T).

- Filosofia:

busca productes i no explicacions.

- Tecno:

no exigeix empiricitat. 
Preguntes de recerca:
- Existencia: 

"existeix x?"

- Descrip. I classif.:

"com és x?"

- Relació:

"existeix associació entre x i y?"


Classificació de les variables:
1. Nivell accès a la variable (manipulaciño q poden rebre).
    - V. Actives/experimentals: 

investigador assigna voluntariament.
    

- V. Assignades o atributs:

investigador no por assignar valors.
2. Valors de la variable (l'ambit de variabilitat).
- V. Contínua:

 distribuïdes contínuament.


- V. Discreta:

nº vegades q ha parat, q ha errat, seguretat...

3. Rol de la variable:
    - VI:

 causa    

- VD:

efecte    

- V.Extranya:

esdeveni. Produit en 2n lloc.
COM D'EXECUTA UNA RECERCA
Itineraris de recerca:
    - Inductiu: 

Investigació de la teoria als fets

- Deductiu:

Investigació dels fets a la teoria

- Hipoteticodeductiu:

combinació. Teoria inspira hipòtesi. Risc errors
Escala de mesura: Taxonomia Stevens
1. Nominals: 

nº q representen diferenc. Entre classes. (1=gros, 2=prim).

2. Ordinals:


magnituds entre diferenc. (poc segur, segur, molt segur).

3. Intervals:


de classe i ordre (Tª 10, 20, 30...) escales de mesura. 

4. Escala de raó:


nº representen diferenc. Entre classes. (0 és absolut).

Estratègia de mesura:


1. Recompte:


Registre de freq. D'ocurrència esdeven. Conductuals. 

2. M. Idemnòtica:


mesures. De patró fix a variabilitat (pes, espai, temps)

3. M. Vaganòtica:


classificacions. De variabilit. A patró fix (puntuacions)

Tipus de mesura:


- V. Contínua:

per escales ordinals i nominals.

- V. Discreta:

escala de raó o d'interval. 

Errors de mesura:


diferenc. Entre valor de mesura i valor ideal. 

1. Sistemàtics:


es repeteix constanment i es pot corregir. 

2. Aleatoris/atzar:


no té correcció. Generat pel científic i la situació. 

Planificació observacions empíriques:


- Serendipitify:

Descobriments per casualitat. 

- Prova-pilot:

comprovar si planificació d'observacions són adequades.

- Variabilitat Intraindividual:

Diferències entre una mateixa espècie.

- Variabilitat Interindividual:

Diferències entre diferents espècies.

Procediment de la recerca:


- Observacional:

nul·la manipulació de la variable.

- Experimental:

per respondre pregunta, investig. Té molta intervenció.

- Simulació informàtica:

Si variab. Observada en VD és deguda a V. Extranya

que confon els efectes produïts a la VI.

Entradas relacionadas: