Els mercats de valors i les operacions de finançament empresarial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,64 KB

 

BALANÇ DE SITUACIÓ:


estat q representa la situació i l’estructura financera de l’empresa.

FONTS DE FINANÇAMENT:

els Recursos líquids o els mitjans de pagament a la disposició de l’empresa x fer Front a les seves necessitats dineràries (PN i passiu).

1) Segons el termini de devolució:

c/t (– 1 any. Ex: préstecs Bancaris c/ t), ll/ t (+ 1any Préstecs ll/t).

2) Segons la procedència:

finanç. Intern (reserves, Amort., provisions), finanç. Extern (capital social, préstecs, crèdits).

3) Segons els mitjans de finançament:

mitjans Propis (capital i reserves), mitj. Aliens (préstecs, crèdits i emprèstits).

RECURSOS PROPIS:

els + estables, no s’han de tornar, tenen + Risc xq en cas de fallida són els últims a rebre la part corresponent de la liquidació.

1) capital:

format x les Aportacions dels socis (procedeixen de: individuals, empreses, accions).

2) reserves:

provenen dels Beneficis no distribuïts x l’empresa i formen par del seu autofinançament intern (legal, voluntàries, subvencions).Són beneficis q es queden a l’empresa i Serveixen x fer noves inversions.

3) Amortitzacions:

formades pel valor q va perdent l’immobilitzat en el Procés de producció (motius: ús propi, obsolescència tècnica i funcional).

4) provisions:

l’empresa crea un Fons x fer front a certes pèrdues q encara no s’han produït (pèrdues  de valors mobiliaris). “”Societats de capital de risc (SCR): empreses q tenen x activitat Aportar finançament x a la creació d’empreses, la seva expansió o x Desenvolupar un nou producte. Aporten finançament propi. Si empresa creix la SCR pot vendre la seva participació en el capital i recuperar la inversió.”” RECURSOS ALIENS A LL/T:
aquells Dels quals l’emp.
Disposa durant un període de temps superior a la durada d’un Exercici econòmic i ha de torna amb els interessos.

1) préstecs a ll/t:

es Demanen a les institucions de crèdit (bancs) x poder finançar-se, es pot Disposar de manera immediata, s’han de tornar amb interessos.

2) emprèstits:

són títols de Crèdit (bons) q emeten les emp. I q són adquirits x particulars a canvi d’un interès. Només les empreses grans poden fer-ho.

4) Lísing/ arrendament financer:

sistema de finançament mitjançant el qual L’empresa pot incorporar algun element d’actiu fix a canvi d’unes quotes d’arrendament. Emp. De lísing és una institució financera q finança l’adquisició del bé i Entrega aquest bé a l’empresa client a canvi d’un lloguer. La durada sol Coincidir amb la vida econòmica de l’element i quan s’acaba es pot tornar a Comprar el bé. A: L’import de les quotes inclueix l’amort. Del bé, les despeses Administratives i una prima de risc. B: Com q les quotes de lísing són una Despesa significa pagar menys impostos.

5)Rènting:

és una modalitat q consisteix en el lloguer de béns mobles i immobles. El client Paga una renda fixa mensual durant un termini determinat. A: facilitar l’ús del Bé durant el termini contractual, manteniment del bé, assegurança a tot risc, Fi contracte: substituir els equips o renovat el contracte. B: és una despesa fiscalment Deduïble al 100% no hi h durada mínima. No hi ha opció de compra. Diferències L i R: Deduccions Fiscals: L (els interessos i una part del cost del bé), R (la totalitat de la Renda). Tipus de béns: L (solen ser nous), R (poden ser nous o no). Durada mínima: L (2 anys x béns mobles, 10a x béns immobles), R (No). Opció de compra: L (Sí), R (No).

RECURSOS ALIENS A C/T:

Disposa de crèdits a c/t q li permeten finançar part del seu cicle d’explotació.

1) préstecs a c/t:

A: Descobert en compte: consisteix en l’utilització d’un compte corrent Bancari x un import superior al saldo disponible. Els diners s’aconsegueixen de Manera immediata sense haver de presentar garanties (números vermells). B: Compte De crèdit/ pòlissa de crèdit: x preveure possibles necessitats futures però No sap exactament quina és. La entitat de crèdit posa a la disposició de l’empresa Un compte corrent amb un límit.

2) Crèdit comercial:

consisteix a aconseguir l’ajornament del pagament Dels subministraments dels proveïdors sense cost i així funcionar amb els fons Q  proporciona la venda dels productes. És El finançament automàtic q aconsegueix l’emp. Quan deixa a deure les compres q Fa als proveïdors (albarà).

3) Descompte d’efectes:

emp. Pot portar al descompte les lletres de Clients q té en cartera abans del seu venciment. Ha de pagar un interès. L’emp. Respon davant del banc de la solvència dels seus clients (lletres, xec, Pagares). *Lletres: són documents en Q una persona es reconeix en deute amb una altra i es compromet a pagar

. 4) facturatge:

és la venda de Tots els drets de crèdit sobre clients a una emp. Factor, q proporciona a una Liquiditat immediata i li evita els problemes dels impagats i morosos. L’empresa No respon davant dels clients. L’inconvenient és l’elevat interès i comissió. (factures, lletres).

5) Fonts Espontànies de finançament:

fonts q no requereixen una negociació Prèvia (salaris dels treballadors q cobren a final de mes).

MERCATS DE VALORS I OPER. DE FINANÇ. EMPRE. (borsa):

Actius Financers: x cobrir les seves necessitats financeres.

1) de renda fixa:

aporten uns Fluxos al llarg del temps (oblig., bons, pagarés, deutes).

2) de renda variable:

generen uns fluxos incerts depèn dels Beneficis de la companyia i de la variació de valor del títol (accions). Mercats de valors: on es negocien Els actius financers.

1) Primari/ d’emissió:

Una empresa o l’estat emet valors x aconseguir finançament (ampliació de Capital).

2) Secundari:

mercat de compra i venda on es negocien els valors q prèviament van ser emesos (compra d’accions a la borsa).

1) OPV “oferta pública de venda”:

operació en la qual les emp. Ofereixen en Venda una part de les seves accions. El capital social canvia de mans. Motius: d’una privatització d’una emp. Pública, en el moment de sortida a borsa d’una emp., xq un accionista majoritari Es vulgui desprendre d’una part important de les seves accions es una societat Cotitzada. Es tracta de posar accions en circulació x primera vegada.

2) OPS “oferta pública de subscripció”:

ofereix accions de nova emissió, fruit d’una ampliació de capital. Emp. Ha de garantir: a) Rendibilitat: interès =renda fixa i plusvàlues de renda variable. “interès q ens proporciona l’inversió”. B) seguretat: probabilitat d’obtenir el rendiment esperat. “menor seguretat, Major rentabilitat i viceversa”. C) liquiditat: garantia q un inversor podrà Canviar els títols x diner.

3) OPA “oferta Pública d’adquisició”:

operació x la qual s’ofereixen als accionistes d’una Companyia cotitzada la compra de les seves accions. A) Mercats de valors a Espanya: borsa de valors negocia: accions i Drets. 4: Madrid, Barcelona, Bilbao i València. Han desenvolupat un mercat Continu. S’estableix sistema d’interconnexió borsari d’àmbit estatal. B) mercat Del deute públic anotat: negociació de valors de renda pública. C) mercat espanyol De renda fixa privada: negociacions d’actius de renda fixa.

BORSA DE VALORS:

mercat on es Compren i es venen accions de emp. I també es negocien altres actius financers. A) pot optar x una ampliació de capital amb desemborsament. B) pot facilitar la Liquiditat als antics accionistes de l’emp. Si decideix fer una oferta pública De venda. C) si les accions pugen de calor, pot capitalitzar l’emp. Avantatges i inconvenient x emp. El Cotitzar en borsa: Avant.: s’obté finançament a menor cost q altres Fonts/ la quantitat de finançament és elevada/ millora la imatge pública de l’emp. Amb la publicitat gratuïta dels mitjans de comunicació amb informació sobre la Marxa de la borsa. Inconv: emissió d’accions Q cotitzen en borsa pot comportar una pèrdua de poder en l’emp. X als Accionistes fundadors/ emp. Han de facilitar info. Períòdica als accionistes i A la borsa/ emp. Shan de sotmetre a auditoria externa/ accions passen a mans de Desconeguts o no volguts pels accionistes fundadors.

SELECCIÓ FONT FINAN.:

criteris de selecció de finançament:

1) tipus d’inversió

En cas de Finançar un bé d’actiu corrent, la font de finançament es a c/t, si el bé ha d’estar Vinculat a l’empresa durant un període superior a 1 any el termini de devolució Serà superior a l’any.

2) grau d’endeutament Q vulgui mantenir l’empresa:

si emp. Vol disminuir el grau d’endeutament Ha de buscar fonts de finanç. Pròpies.

3) Cost del finanç.:

fonts ll/t amb cost + elevat q c/t, en alguns casos El finanç. Dels proveïdors i altres fonts espontànies poden tenir cost zero. 

COST MITJÀ PONDERAT DELS RECURSOS FINAN:

mitjana ponderada dels diferents Costos si es pren com a ponderació el tant x cent q cada font financera Representa sobre el total del passiu. Xq una inversió comporti riquesa a emp. Ha de generar uns fluxos de caixa elevats. Només acceptaran aquelles inversions Q superin el cost mijà ponderat dels recursos financers de què disposa l’emp. L’interès De mercat baixa, el cost dels recursos aliens també baixa i el cost mitjà ponderat Dels recursos financers serà més baix. Hi haurà més projectes d’inversió q Siguin rendibles.

CICLE LLARG:

Comemça Amb la captació de recursos dineraris i la seva immobilització en béns d’Anc.

CICLE CURT:

comença amb a Immobilització de recursos en l’adquisició de matèries primeres, continua amb La producció, la comercialització i la venda.

PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ:

és el temps q triga l’emp. A Recuperar els diners q ha invertit en el procés productiu.

SUBPERÍODES INDUSTRIAL: 1) PM aprovisionament:

nombre de Dies en que les matèries primeres són al magatzem a l’espera de ser Utilitzades.

2) PM fabricació:

Es triga a fabricar els productes.

3)PM Venda:

es triga a vendre els productes un cop fabricats.

4) PM cobrament:

es triga a Cobrar les factures dels clients.

5) PM pagament:

es triga a pagar les factures als proveïdors. PM de Maduració econòmic: temps q dura tot el cicle d’explotació (PME=PMa+PMf+PMv+PMc). PM de mad. Financer: temps en q es triga a recuperar els diners q ha Invertit (PM=PMa+PMf+PMv+PMc-PMp).

SúberÍODES COMERCIAL:


1)aprovisionament:

producte acabat (mercaderies; PMa).

2) cobrament:

temps q triga l’emp. A cobrar les factures i Les lletres dels clients (PMc).

3) Pagament:

temps q es triga a pagar els proveïdors (PMp). PM de emp. Comercial= PMa+PMc-PMp. FONS MANIOBRA: és el conjunt de recursos q l’emp. Necessita x finançar-se durant el Període de maduració financer. FM=AC-PC //FM=PN+PnC-AnC (emp. Amb període mitjà De maduració financer negatiu pot presentar un fons de maniobra negatiu sense Que impliqui un problema de liquiditat x aquesta empresa).

Entradas relacionadas: