Macroeconomia: Objectius, instruments i indicadors

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,92 KB

1. La macroeconomia


La macroeconomia s’ocupa d l’economia en conjunt; i dl nivell d preus d tots els béns i serveis.

Els objectius bàsics són:

a)

Creixement econòmic

> Determina el nivell d vida dls ciutadans d’un país. Utilitza d’indicador dl PIB. Un país es més ric quan el seu PIB sigui + elevat.B)

Estabilitat de preus

> Controla d’inflació. ( Pujada generalitzada d preus dls béns i serveis). C)

Estabilitat dels cicles econòmics

> Q n sigui molt alt, ni molt baix. D)

Atur reduït

> Qualsevol govern vol q l’atur estigui el + reduït possible.

Instruments bàsics:

a)

Política fiscal

> Significa establir impostos i despreses públiques. B)

Política monetària

> L’estat té 2 instruments.
B.1 : Tipus d’interès (i).B.2 : Oferta monetària. (Banc d’Espanya). C)

Política d tipus d canvi (TC)

> L’instrument es els TC. Significa q, devaluar la moneda d’un país, provoca q els béns siguin + barats q al estranger i , per tant, millora la competitivitat d les empreses nacionals.

2.Els indicadors econòmics


A)

Si la inflació està controlada:

Les pensions d jubilació q cobren els nostres avis n perdran poder adquisitiu.- Les famílies arribaran més fàcilment a fi d mes.- Les empreses n hauran d preocupar-se pr les oscil·lacions contínues en el preu d les matèries primeres o altres factors de producció.

B) Si les taxes de desocupació baixen:

Augmentaran els ingressos de les famílies.- Créixerà el consum. - El Govern haurà d pagar menys subsidis d’atur i podrà assignat aquests diners a d’altres afers cm la sanitat o l’educació.

C)Si hi ha creixement econòmic:

Augmentarà la producció d béns i serveis.- Els Governs corbaran + impostos I tindran + diners pr dedicar a infraestructures o a mesures d protecció social.- Les famílies tindran + diners pr gastar.

3. El PIB

Es el indicador dls béns i serveis generats pr 1a economia al interior d les fronteres nacionals a un període determinat normalment un any.

4. El PNB

Es el valor monetari total dls béns i serveis finals generats pels residents d’un país en un període determinat normalment un any, independentment del lloc on es duu a terme la producció; per tal, aquesta activitat es pot dur a terme tant a dins o a fora d les fronteres nacionals. Depenent d quin tipus d país, la diferencia entre PIB i PNB pot ser significativa.

5. Interpretació del PIB


a.
Economia submergida.

B

N te en compte aquelles activitats fetes fora d mercat.

C

N te en compte aquelles activitats il·legals.

D

N te en compte les externalitats.

E

El PIB no ens indica com es distribueix la riquesa d’un país.

PIB per capital = PIB / nº habitants


6. PIB nominal i PIB real

PIB nominal any x -> ( Q x P (prod1)) + ( Q x P (prod2)), *Per calcular el PIB real, es necessita un any base. PIB real any x -> ( Q · P ) + ( Q · P ) (2 prod.) PIB real any y -> (Q · Px ) + ( Q · Px)

7. Deflactor del PIB

És l’índex + utilitzat per valorar la variació d preus en 1a economia.

Deflactor del PIB = PIB nominal / PIB real x 100

8. Taxes de creixement del PIB


(PIB any x - PIB any x-1 / PIB any x-1) x 100

1.La demanda agregada (DA)


Quantitat total d’adquisicions q els diferents agents econòmics estan disposats a realitzar en un cert període d temps i a un nivell d preus determinat.

Components d la despesa agregada

DA = C (consum) + I (Inversió) + G (Despesa pública) + (X - M) ( Exportacions - Importacions. La quantitat d béns total q estan disposats a comprar a un preu determinat.

A)Consum ( c ) ->

El realitzen les famílies. -Estalvien-Consum -> Depèn d la renda disponible. + Renda -> + Consum.Renda disponible -> Renda - Impostos.

B)Inversió ( i ) ->

La despesa en inversió es el component més volàtil ( varia més). Es mes volàtil prqè les empreses prenen les decisions d’inversió depenent d : la producció destinada q tinguem, dels tipus d’interès i la tecnologia. Hi ha dos tipus d’inversió:

1)Inversió en existències

Són els estocs de matèries primeres o de productes acabats que totes les empreses tenen als seus magatzems per aprofitar les comandes.

2)Formació bruta en capital

És la inversió fixa. (FBC) inclou els equipaments de dins l’empresa. (Maquinària, mobles).

C) Despesa pública (G) ->

Despesa directa -> Construcció de carreteres...Protecció social -> S.S...

D) Sector exterior ->

Consisteix en la suma de les importacions - les exportacions. Les importacions depenen del preu relatiu dls productes estrangers respecte als nacionals com també depenen d la renda d la nostra economia. Les exportacions depenen del preu relatiu dls productes estrangers respecte als nacionals i també depenen d l’evolució d l’activitat econòmica a la resta del món. La corba d la DA relaciona la quantitat demandada d tots els béns i serveis a un nivell d preus determinat. Els canvis en els nivells d preus provoquen moviments al llarg d la corba d la DA. Qualsevol canvi en la renda, la quantitat... Provoquen desplaçaments en la corba. Els desplaçaments poden ser a la dreta o a l’esquerra; si es a la dreta es fruit d polítiques expansives. Per exe.: una política fiscal d despesa pública + elevada. I si es a l’esquerra es contrastiva.

Entradas relacionadas: