Llengua majoritzada

Enviado por Chuletator online y clasificado en Medicina y Salud

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,63 KB

 


1.BAIXA, Galileu!

1.- Quina diferència hi ha entre un judici de fet i un de Valor? Posa 2 exemples referits a les llengües

Els judicis de fet Es fan referits a fets demostrables (el rus utilitza l’alfabet arílic, es un judici Que es pot demostrar). Els judicis de valor donen una opinió que no es Demostrable (el xines es la llengua mes difícil del mon)

2.- Què significa heterofòbia?

L’odi o la por a Alguna cosa, pel fet de ser diferent.

3.- Què és un prejudici lingüístic? Definició pàg. 28

Es un acte de Precipitació, una expressió agosarada i que la persona que n’és responsable Actua sobre la base d’indicis insuficients i moguda per eleccions selectives Irracionals.

4.- Per què penses que utilitza Tuson a Galileu en les seues Argumentacions?

Tuson agafa un Personatge important en la ciència i el posa com a exemple del que li va passar (el volien cremar) per  culpa dels Prejudicis de la gent (judici del valor) perquè va assegurar un fet que ell va Demostrar (judici de fet)

5.- Què és el Maniqueisme?

Es un corrent Religiós segons el qual hi ha dos principis fonamentals, el be i el mal, de la Mateixa categoria i entitat. En aquest context, compara aquesta doctrina amb el Maniqueisme: els prejudicis son extrems.


1.LES VELLES PETJADES DE L'ETNOLATRIA

1.- Què significa etnolatria?

Es l’adoració a la Pròpia raça o poble; considerant la llengua pròpia com la correcta i Discriminant les altres.

2.- Quina va ser la relliscada Lingüística de plató?

La llengua que S´ha d’utilitzar es la pròpia.

3.- Cita i explica 2 prejudicis Apareguts al llarg de la història: Dant, DáMasó Alonso, Rousseau, Condillac, Humboldt.

Segons Dant, els Parlants del sud son uns malfeiners, la llengua es massa lenta.

DáMasó Alonso va Dir que s’ha d’utilitzar una llengua distinta segons l’ocasió: el francès pels Amics, l’italià per parlar amb les dones, l’espanyol per parlar amb Déu i L’alemany pels enemics.

Segons Rousseau i Condillac el clima influeix en les llengües; les del nord son mes aspres i frígides, Mentre que les del sud son mes harmonioses y melodioses.

Humbolt va dir que Les llengües que declinen son mes completes que les que no.

4.- Quina figura retòrica podem trobar Al títol:

            "Uns, al tron; els altres, a La trona"

Antítesis: unes llengües son per a la reialesa i altres per al poble.

5.- Comenta l'oració final del capítol:

            " Una bandera és una Bandera; una llengua, no"

No s’ha d’identificar una nació amb una llengua com una bandera, ja que Una bandera representa moltes coses, però ningú dubta si es adequada per al seu Us o no, i tanmateix, açò si passa amb les llengües, els àmbits d’us de les Quals si son posats en dubte, quan totes les llengües poden utilitzar-se a tots Els àmbits.

1.ELS TENTACLES LLUNYANS D'UNA EDUCACIÓ POTINERA

1.- Què Significa "una educació potinera"?

Significa que es Una educació mal feta, que esta basada en la ignorància, em promoure l’etnocentrisme I glorificar la pàtria pròpia , sense deixar entreveure que hi ha molt mes que Nomes això.

2.- Quins Són segons Tuson els 3 prejudicis més populars?

Hi ha llengües Fàcils i llengües difícils, llengües suaus i llengües aspres; llengües mes Importants perquè tenen molts parlants i menys importants perquè tenen pocs

3.- Com Argumenta Tuson els prejudicis anteriors?

Totes les llengües Son difícils, perquè son mecanismes molt complexos, però alhora son allò mes Fàcil del mon per a un parlant natiu. Llavors, la dificultat depèn de la Persona. El fet de qualificar una llengua com aspra demostra l’odi.

4.- Què és el fonocentrisme?

Consisteix en Utilitzar com a punt de referencia absolut els patrons fonètics propis i Catalogar els altres parlants com a rareses capricis i/o aberracions.

5.- Què és l'antropomorfisme segons Tuson?

Traslladar els Esquemes de mascle-superior /femella-inferior a les llengües amb les qualitats De aspror, dolçor...

6.- Quina Llengua del món és la que té mes parlants?

El xines mandarí

7.- Quants Parlants té el català aproximadament?

Set milions

8.- Què Diu el lingüista Juan Carlos Moreno al voltant de les llengües? Resumeix les Seues paraules de la pàg. 77

Es parla molt be De les especies animals en perill d’extinció, però no de les llengües que Desapareixien a causa de l’imperialisme lingüístic.

9.- Comenta El fragment final del capítol 3 ( pàg 82)

" Una llengua és el patrimoni d'un poble, és part Dels seus senyals d'identitat. I, en qüestions d'identitat, les estadístiques No hi tenen res a dir, res a veure"

Una llengua no es Menys important pel seu nombre de parlants.


1.LA PRESUMPCIÓ (VOLGUDA) DE LA IGNORÀNCIA

1.- Declaració Universal de Drets Lingüístics. Expliqueu el procés i quan es dona

Va ser una Convenció feta en Barcelona en 1996 en les quals es van declarar uns drets Lingüístics per a protegir les llengües en perill d’extinció o en situació de Maltractament.

2.- Comenta Amb les teues paraules i no mes de 10 línies, el fragment de la pàgina 86. Enuncia el prejudici que es planteja.

            "Deia L'inevitable Sapir( ... ) la denúncia del prejudici".

El que vol Sapir amb aquesta reflexió es el entre La llengua i la cultura d`un poble. Es a dir, un poble no es menys o mes Important culturalment pel fet de tindre o no paraules al seu vocabulari que Altres llengües tenen, ja que si aquest poble no te una paraula al vocabulari Es perquè no te la necessitat. Com diu en el fragment, un bo lingüista no deuria Identificar una altra llengua diferent de la seva estudiant el seu propi Diccionari ja que no hi tenen les mateixes paraules no per falta de cultura sinó Perquè no tenen la necessitat d’utilitzar-les.

3.- Explica En què consisteix el prejudici "llengües de cultura/ llengües primitives. Com l'argumenta Tuson? Pàg. 89

Les llengües de Cultura son aquelles amb les quals tens mes prestigi sols per saber parlar les Pel fet de que son mes importants culturalment, en canvi les llengües primitives Son aquelles que estan culturalment enrederides per tant no dona cap prestigi saber Parlar aquesta llengua.

4.- Comenta Aquest fragment. A quin prejudici es refereix?

            "Totes Les llengües tenen recursos per respondre a les necessitats dels seus parlants, I si un terme per a un objecte o concepte determinat no existeix, doncs es Crea."

Això vol dir que No totes les llengües del mon tenen tot el vocabulari, es a dir, si hi

falta una paraula En una llengua doncs serà perquè no es necessària eixa paraula. Ninguna llengua Te concepte sense la seua pròpia paraula, si fos necessari es crearia una

altra nova. Prejudici de llengües de cultura.

5.-  Explica el prejudici: lloança de Les llengües/ menyspreu dels dialectes

Totes les persones D'un mateix país es clar que seran partidaris d`usar la seva pròpia llengua i Donar suport a aquesta. Però que passa si per exemple una persona que ha nascut A Madrid va de viatge a Barcelona i es troba amb que molts dels cartells informatius Estan escrits amb l’ús del dialecte propi a Catalunya, el Català. No crec que

aquesta persona Estiga d'acord amb que dins d`Espanya en l’àmbit públic es faja us d'un

dialecte, es Aquest el menys preu d'un dialecte

6.- Què és un dialecte? Segons Veny quins son els tres requisits per a saber si dos Dialectes o parles pertanyen a la mateixa llengua. Pàg 106.

El dialecte es una Varietat geogràfica d'una llengua, és a dir, la modalitat que pren la llengua En un territori determinat. Els tres requisits per a considerar una forma de parlar Com a dialecte són: la comprensió reciproca, l’homogeneïtat estructural i per últim L’adopció per la mateixa comunitat social.

7.- Què és l'estàndard? Pàg 109

Es la varietat d’una Llengua, en aquest cas seria la varietat amb el nivell mes comú d’utilització d’una Llengua.


1.LES PSEUDORAONS DELS NOUS CIVILITZADORS

1.- Declaració Universal de Drets Lingüístics- Comenta-la

Va ser una convenció que es va donar a Barcelona en 1996 on diferents entitats i

persones de prestigi lingüístic es van reunir per Posar-se d’acord en escriure una sèrie

de drets per a les llengües i protegir-les del perill d'extinció.

2.- Quines dues mesures es proposen per Controlar un poble?

Una es l’opressió i una altra es la assimilació ideològica, Una mes radical que l'altra.

Amb l'opressió fas mal al poble, en canvi assimilant La seua ideologia i entenent la seva

cultura guanyes control i estabilitat.

3.- A què es refereix Gregorio Salvador Amb la "babelización de maldición Divina"?

Que la policia de la època no contava amb l'opció de Que una dona estiguera parlant un altre idioma i per tant tractara a aquesta com Una boja.

4.- En el subcapitol "La Complexitat, la complicació i el neguit", quina classificació fa Tuson de Les llengües? Pàg 125.

Les classifica per "Llengües amb estat" i "Llengües sense estat". Moltes llengües no

son les oficials del estat aixina que no podem considerar A algunes llengües com "Llengües amb estat".

5.- Comenta, en un màxim de 10 línies, La conclusió o tesi final de l'obra de Tuson

Mal de llengües és una defensa de la llibertat Lingüística i una denúncia dels prejudicis que tendeixen a fer alguns parlants D'una llengua respecte a altres. Explica amb detall quins tipus de perjudicis Podem trobar i com interpretar-los. També defensa a les llengües d'una manera Que fa que et planteges la mort d'aquestes com si d'una persona es tractara ja Que aquestes son innocents de tot el mal i ignoren qualsevol agressió de manera Que som les persones qui fem d'aquestes una bandera.Entradas relacionadas: