Llati!

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

veu passiva en el temps de present:Cal substituir les desicencies actives per les passives.
-r , -ris/-re , -tur , -mur , -mini . -ntur
veu passiva de temps perfect: es forma amb el participi del verb passat més lauxiliar del sum. es construeix a partir del supi al kual es treu la -um i s'afegeix -us , -a . -um. i als de plural -i .-ae,-a.
sum,es,est,sumus,estis,sunt
eram,eras,erat,eramus,eratis,erant
ero,eris,erit,erimus,eritis,erint

les oracions passives es formen: 1) el CD actiu passa a ser subjecte en nominatiu de loracio passiva. 2) el subjecte de lactiva passa a ser c agent(introduit per a o ab) en ablatiu.3) el verb es transforma dactiu a passiu 4) els altres complements queden iguals.
els verbs deponents son akells que tenen forma passiva pero es tradueixen en activa , acaban en -or. (nascor grassor)

Infinitiu: pot funciona com a sustantiu (neutre) i te funcio de CD o subjecte. o com a verb i porta complements verbals.
present actiu:tema present + re (amare) i passiu: tema present (1,2,4) +ri i 3a +i.
Passat actiu: tema de perfet + isse. passiu: supi en acusatiu + esse.
futur actiu: participi de futur en acusatiu + inf dle verb sum ( esse) passiu: gerundiu en acusatiu + esse i supí +iri (amatum iri)
Les oraciosn subordinades completives es quan linfinitiu actua com a verb amb subjecte i poden ser de subjecte: depenen de expressions impersonals. o de CD: verbs de dir , pensar , voluntat , i d'afecte.
la traduccio daquestes oracions es amb la conjuncio que.


Participis: son formes verbals adjectives q tenen la funcio dadjectius (genere nombre i cas amb els sustantius) i per laltre son verbs que tenen complements.
Present: afegint -nt- al tema de present i es declina com la 3a declinacio. ( amans amantis monens menentis..) traduccio: que lleig o llegint.
Passat: es forma amb larrel del supi mes les desinencies -us.-as -um i es declina com segona primera segona. ( amatus amata amatum)
Futur: s'afegeix -urus ,-ura -urum a l'arrel del supi i es declina com bonus ,a,um.

Els participis poden ser: 1) concordats: quan el participi concorda amb el sustantiu de loracio principal . o 2) absoluts , que apareix en cas ablatiu aquest participi i que fa de subjecte en loracio de participi . formen una oracio independent amb la principal.

Entradas relacionadas: