Linguistica branques

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 837 bytes

fontica:ls sns dl yenguatg
fonologia:l valor funcional dls sns en 1a yengua
morfologia: ls rgls k rgixen l'structura dls mots
sintaxi: ls rlacions entrl mots i ls funcions k complixen en 1a oracio
lxicologia:l procs d formacio d mots en 1a yengua


smantica:l significat dls morfms, mots o 1itats significativs supriors
pragmatica: la yengua cntrada en l'us, ls rlacions entrls intrlocutors i ls rlacions ambl contxt
sociolinguistica: ls varietats d la yengua, la idntitat dls grups socials i ls actituds enfrontl yenguatg

Entradas relacionadas: