Lg 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 7,5 KB

situacion d linguas d contacto: Situación q se da kdo 2 ou + L coexisten nun msmo Estado.Isto débse a factors xtralinguísticos ,como o imperialismo politico,o control economico,a colonizacion ou a union d varios dests factors.Stas acaban derivando sempr nun conflicto linguistico:Situacion d dsaxust,rivalidade e ata hostilidade q se dá ntr 2L como resultado d1a convivncia disimtrik e deseqilibra da//Bilinguismo harmonico:é 1a teoria q dí q 2L podn convivir indefinidamnt n réxime d igualdade e harmonia n1a msma comuni dade para as msmas funcións//interferncia linguistik:é a introdu cion n1a L d elemntos procednts doutra,elemntos q distorsionan a súa identidad e a deturpan(2casos):-substitucion linguistik:(ex)implantacion do latin sobre as L prelatinas no territorio galego hai 2000anos/-normalizacion ling/grupo sociolinguistic:é o conx.d persoas q teñn as msmas actituds lingistiks,é dicri, falan a msma L//////////////////// L.minoritaria:todalas L non oficiais, indpndntmnt do seu nº d falants.Isto leva a rechamants contradi cions,xa q atopams L oficiais e d prstixio,como x ex.o islandés e o sueco,q tñn 1nº mnor d usuarios q L minoritarias como o catalan ou o galego/L.minorizad :L q dsigna 1idioma q,indpndntmnt do nºd falants q posúa,se atopa n1a situación d dpndncia ó rspecto doutro idioma d procedncia foránea q usurpa algunhas ou moitas dad súas funcións dntro do seu propio territorio/3tipos d LM:as d peqenos Estados indpndnts(gaélico en Irlanda);as d pqenas nacións ou comunidads q se integran nun unico Estado(galés,galego..);as d peqenas nacions ou comunidads q se integran n varios Estados(catalan,vasco..)/casos speciais:en Amerik ocorre isto coas antigas L dos nativos colonizadas polo castelán,o portugues,o ingles eo frances/loita Linguistik:a consecuencia da diversidad linguistik do planeta,n combinacion coa existncia d L dominants e L dominadas ou minorizadas.É a loita a travs da cal 1as L buskn consolidar o seu dominio ata anular as de+,e stas procuran a súa supervivncia/alternativas(2propostas): uniformismo linguistic e o ecoloxismo linguistico ou ecolinguismo/ L.internacional:é aqela L q,ad+ d ser usada polos mmbros da súa comunidad,é utilizada polos falants d distintas comunidads como segunda L para entendérense ntr si.Caracteristik fundamntal radika en q esa condicion non deriva d q sexan,simplemnt, faladas x grand part da poboacion mundil,senon do feito d q son utilizadas x grupos d L nativa distinta.Así,a L dmografikmnt +imxtant do mundo é o chinés mandarín e as L q reteñen a supremacía na actualidad son o ingles,seguido do frances,o castelan,o portugues..////Bilinguismo: etimoloxikmnt refírese á coexistncia d 2L.Cntrado no individual é 1concpto q consist no dominio prfcto e indiscriminado d 2L(caract:)-é 1fenómno individual,relacionado coa biografia e situacions concrtas d dtrmina2 individuos/-Dase 1mprego non condicionado das L:as 2 teñn o msmo grao d prstixio e stán no msmo plano.a súa eleccion é libr/-Non exist conflicto linguist:non hai L dominant nin L dominada.

Diglosia:termo q se aplica a situacions d convivncia idiomátik conflictiva,nas cales se produce a superposicion ntr 1a L dominant e outra L dominada n funcion dos seus usos sociais,grao d normaliza cion,oficializacion,etc.(carat.)-Non tn fundamnto individual,senon social;afecta a toda 1a comunidad/-O mprego d1a ou doutra L stá condicionado(dpnd d se a comunikcion é formal,scrita..ou informal, oral..).A eleccion non é libre/-Aparece 1conflicto xq 1a das L actua como dominant e a outra como dominada//Ndodiglosia:kndo a D se produce ntr variedads d1a msma L.É (x exmp)a relacion q se deu ntr o latin culto e o latin vulgar,ou ntr 1a L e 1dialecto seu//Exodiglosia: se produce ntr L distintas.Ste é o kso do galego e o castelan na nosa comunidade.Ste tn caracter conflictivo////A reivindikció cívik: o antcdnt+klaro da Pcombativa d C é a d Curros Nríqz.As 1ªscom posic.cíviks do kmbads concordabn ideoloxikmnt co agrarism da épok:loita anticaciqil e contra os foros e dnuncia do sufrimnto do labrego.Algúns 2seus poe+ chegaron a convrtrse n vrdadeiros himnos da loita agrarista/Intimismo:liña hrdada da Promantik d H,B ou RdC. Nos vrsos do kmbads tamn aflora a snsibilidad amorosa,a conmoció ant a naturza ou o sntimnto dorido da vida/Costumism:a tmátik cost. do kmbads supon 1a indagació nas raícs da nosa cultura.Ad+ngádlle crtas novidads for+,n conxió co modrnism,e msmo trazos d tnrura e humor/Modrnism:nalgús poe+,C non dubida n buskr a evasió.Nels fai primar a ambientació exótik ou mdieval,e tamn a forza do snsorial(cors,sons)e da musicalidad//..a exaltació lírik d Galiza.A krga ideolo xico nacionalist é clara:a partir d1s elemntos cLtico-artúricsPrségese a dignifikció do noso pasado e 2nosos valors cutlurais.No toknt Óstilo ,stá krgado d fort simbolismo e posúe 1a dnsa adxctivació,propia das pzas d influencia modrnista.A linguax é rik,culta e vizosa.NaVrsifikció prdomina o romanc eo vrso alexandrino//FBBr:dstakms a lograda conx.d rcursos for+da lírik mdieval con strofas e ritms propios da liter. popular.No seu 2ºlibr o elemnto neotrobadorsco é m8 mnor,dstakndo o Tma relixioso e existncial//ÁlC:son poemarios elegants e snsuais,d gran musiklidad,c1a adxctivació suxstiva e con ecos d resonancias populars//R.D:obra narrat.stá rcollida no volume "Dos arqivos do trasno",conx d contos nos q se transmit,a travs d varios prsonaxs, divrsos caractrs do home galego.Atopams a prsncia do mundo imaxinario e marabilloso,con prsncia d elemntos líricos e msmo humorístics,o q prmit catalogar o libr como precursor do realismo máxico/No teatro scribiu "A fiestra valdeira",comdia ambientada n1a vila costeira q tn como Tma a tnsió ntr a idntidad galega asumida e a dngació a prol d1a modrnidad mal ntndida.D ambientació naturalista, pro chea d apuntamntos psicolóxics e trazos simbólics,o q a convirt n1a pza brillant e orixinal//Irm.Fala:plano politico,sts obxctivos tradúcnse n consegir a cooficialidad ntr galego e kstelan,1a ampla autonomia pá G,fomntar a cultura propia e ingrsar na Liga das Naciós.No eido cultural:traballo a prol da Lgalega,potnciació da activ

Entradas relacionadas: