Les roques i els minerals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,99 KB

Mineral: Substància sòlida, natural, no produïda pels éssers vius, i amb una composició química determinada.

A la naturalesa els minerals no acostumen a estar aïllats, sinó que formen agregats, que anomenem roques. Les roques són els materials terrestres més abundants.

Propietats característiques dels minerals:

Forma: A vegades els minerals presenten formes polièdriques amb cares planes, arestes i vèrtexs. Són el que denominem cristalls.

Color: Es una propietat útil per reconèixer certs minerals. Pero alguns poden presentar colors diversos.

•Color de la ratlla: A vegades la propietat més carcterística és el color del polsim que deixa el mineral quan és ratllat per un de més dur.

Brillantor: És l'aspecte que presenta la superfície d'un mineral quan reflecteix la llum. Així es diu que un mineral és metàl·lic si brilla com el metall; Vitri si ho fa com el vidre;Sedós si ho fa com la seda i mat si no té brillantor.

Tenacitat, Exfoliació i fractura: La tenacitat és la resistència que ofereix un mineral a trencar-se. Si es trenca amb facilitat és fràgil i si no és tenaç.

Si en colpejar un mineral, es fragmenta de forma irregular, diem que s'ha produït una fractura; en canvi, si ho fa en làmines o amb figures polièdriques, és una exfoliació.

Densitat: Aquesta propietat indica quina és la massa del mineralper cada unitat de volum. La densitat mitjana dels minerals és d'uns 2.7 g/cm3. Podem considerar pesants tots aquells minerals que tinguin una densitat més gran que 2.9 g/cm3.

Una propietat també molt important és la duresa. Anomenem duresa a la resistència que ofereix a ser ratllat per un altre mineral o objecte.Per mesurar la duresa dels minerals s'utilitza l'escala de Mohs. És graduada de l'1 al 10 segons la duressa que presenten els minerals de referència(desde el talc fins al diamant)

talc-guix-calcita-fluorita-apatita-ortosa-quars-topazi-corindó-diamant

Les roques metamòrfiques

Són roques que stan sotmeses a grans presions i a temperatures, però que no arriben a fondre's. D'aquesta manera experimenten canvis i tenen estructura cristalina i tendeixen a disposar-se de forma horitzontal, de manera que hi ha una transformació de unes roques a unes altres, això s'anomena metamorfisme.Moltes roques metamòrfiques es disposen en forma de capes fines, que es poden separar fàcilment, això es diu esquistositat.

L'augment de presiói temperatura pot ser degut a :

a) A moviments que presenten les capes terrestres/això s'anomena metamorfisme regional.

b) Per influències del magma a les roques que envolten, això s'anomena metamorfisme de contacte.

Exemples: -Pissarra: roca metamòrfica prcedent d'una roca sedimentària anomenada lutites.

-Marbre: Roca metamòrfica que procedeix d'una roca sedimentària anomenada calcària.

- Gneis: Roca magmàtica procedent de roca magmàtica anomenada granit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roques magmàtiques:

Roques que s'originen quan es refreden i es solidifiquen els magmes.

Els magmes són materials bàsicament fluids sotmesos a altes temperatures. es pot refredar a l'interior o a la superfície. Si es refreden a l'interior originen roques plutòniques i si es refreden a la superfície originen roques volcàniques.

Roques plutòniques:

Són roques que sòriginen quan els magmes es refreden a l'interior de la litorfera, en aquest cas el refredament és lent

Roques volcàniques:

És quan els magmes es refreden a la superfície o a prop d'aquesta. Això es dóna en el caas d'una erupció volcànica i els magmes es refreden molt ràpidament.

Exemples de roques magmàtiques:

Plutòniques- Granit i sienita (color rosat)

Volcàniques- basalt(sobretot en el fons oceànic) i obsidiana (tenen un color negre brillant)

ROQUES SEDIMENTÀRIES.

Segons la seva composició de partícules sedimentàries podem trobar, diferents tipus de roques sedimentàries:

-Roques detrítiques: formades per partícules detrítiques. Tenim:

  • Clonglomerats?Són blocs + graves.
  • Graves?Formades per sorres.
  • Lutites?argiles

-Roques químiques: formades per prtícules químiques. Tenim:

  • Calcàries?Talc
  • Evaporites?Roques que es formen amb les sals minerals.Que precipita quan s'evapora una massa d'aigua. Tenim: Guix i sals minerals.

-Margues: Són formades per precipitats+argiles.

-Carbons i petroli: Formats per restes d'éssers vius, atrapats entre sediments, sense oxigen. El carboni s'origina a partir de retses vegetals continentals i el petroli a partir de restes vegetals oceàniques.

LA MATÈRIA

La metèria és tot allò que té volum i massa. La metèria està formada per un conjunt de partícules molt petites i indivisibles, que s'anomenen àtoms.

  • Exemple: Els àtoms d'hidrogen i d'oxigen s'uneixen per ormar l'aigua "H2O"

La química és la ciència que estudia els canvis que experimenta la matèria i la seva composició. Tenim 2 tipus de màteria:

a)Matèria homogènia

b)Matèria heterogènia.

  • Estats físics de la materia:

                 -Líquid

               - Sòlid

               -Gasós

  • Propietats generals de la materia: Massa. Volum. dilatacións. Propietats característiques de la meteria: Que són densitat, solubilitat, conductivitat elèctrica i tèrmica. Duresa. Punt de fusió i ebullició. Viscositat. Volatilitat. Canvis d'estat.

Entradas relacionadas: