La solubilitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,37 KB

LES PROPIETATS QUÍMIQUES DELS ÀCIDS GRASSOS: Els permet durr a terme reaccions d’esterificació i saponificacío.En l’estirificació un àcid gras s’ uneix a un alcohol per mitjà d’un enllaç covalent; es forma un èster i s’allibera una molécula d’aigua.La saponificació es una reacció típica dels àcids grassos, en la qual reaccionen AMB álcalis o bases (NAOH O KOH) i donen lloc a una sal d’àcid gras, que sànomena sabò.Les molècules de sabó presenten simultaniament una zona lipòfila o hidròfoba, que refusa el contacte amb l’aigua, i una zona hidòfila o polar, que s’orienta cap aquesta, fet que s’anomena comportamnt amfipàtic.3.LES PROPIETATS FÍSIQUES DELS ACIDS GRASSOS: -La solubilitat: el els àcids grassos de 4 i 6 carbonis són solubles en aigua, però a partir de 8 carbonis són pràcticament insolubles.Com més gran és la cadena hidrocarbonada, que és lipòfila, més insoluble són en aigua i més solubles són en dissolvents apolars. -El punt de fusió: en els àcids grassos saturats, com més alt és el nombre de carbonis, més enllaços cal trencar, més energia calorífica s’ha de gastar i per tant, més alt és el punt de fusió. En els àcids grassos insaturats,com que la presencia d’enllaços dobles i triples fa que les cadenes lineals presentin , i això en dificulta l’ordenació espacial, es formen relativament pocs enllaços de Van de Waals i, en conseqüència, els punts de fusió són molt més baixos que en els àcids grassos saturats de pes molecular semblant..Els lípids amb àcids grassos o saponificables: Els lípids saponificables són els que contenen àcids grassos que poden ser alliberats per mitjà d’una hidròlisi. Pertanyen aquest grup: 1.ELS LÍPIDS SIMPLES: comprenen dos grups de lípids - Els acilglicèrids : formats per l’esterificació d’una, dues o tres molècules d’àcids grassos amb una molècula de glicerina.-Segons el nombre d’àcids grassos que formen la molècula dels acilglicèrids, es distingeixen tres tipus d’aquests lípids: els monoacilglicèrids, que contenen una sola molècula d’àcid gras; els diacilglicèrdis, amb dues molècules d’àcid gras i els triacilglicèrids, amb tres molècules d’àcids grassos. -Si un acilglicèrid presenta com a mínim un àcid gras insaturat, aquest acilglicèrid és líquid i rep el nom d’oli. Si tots els àcids grassos són saturats,l’ acilglicèrid é sòlid i rep el nom de sèu. Si l’ acilglicèrid és semisòlid, rep el nom de mantega, com el greix de porc. En els animals de sang freda i en els vegetals hi ha oli, i en els animals de sang freda i ens els animals de sang calenta hi ha sèus o mantegues. -Els triacilglicèrids estan mancats d polaritat, per la qual cosa també s’anomenen greixos neutres. -Els acilglicèrids davant de bases donen lloc a reaccions de saponificació, en les quals es produeixen molècules de sabó. -Els greixos són substancies de reserva alimentària (energètica) en l’organisme. En els animals s’emmagatzemen en elsadipòcits. (QUADRO DE LA PAG 149) -Cèrids són lípids que s’obtenen per esterificació d’un àcid gras amb un alcohol monovalent de cadena llarga. Tenen un marcat caràcter lipòfil, per la qual cosa la unió de molècules de cèrids, també anomenats ceres, origina làmines impermeables que protegeixen molts teixits i formacions dèrmiques d’animals (pèls, plomes,ect.) i vegetals (fulles, fruites, etcètera)2.ELS LÍPIDS COMPLEXOS: són les principals molècules constitutives de la doble capa lipídica de les membranes citoplasmàtiques, per la qual cosa també s’anomenen lípids de membrana.Tenen un comportament amfipàtic (una zona polar i una altre zona apolar). Els lípids complexos es disposen formant bicapes, en les quals les zones lipòfiles queden a la part interior i les zones hidròfiles a l’exterior, enfrontades a les molècules d’aigua. Es divideixen en dos grups:-Fosfolípids: són lípids complexos caracteritzats pel fet de presentar un àcid ortofosfòric a la zona polar. Són les molècules més abundants de la membrana citoplasmàtica. Es divideixen:
.Fosfoglicèrids: estan formats per l’esterificació d’un àcid fosfatídic amb un alcohol o un aminoalcohol..


Els fosfoesfingolípids estan formats per la unió d’un àcid gras i una esfingosina, conjunt que s’anomena ceramida, al qual s’uneix un grup fosfat i un aminoalcohol. El més abundant és l’esfingomielina, molècula que hi ha a les mmbranes citoplasmàtiqus i que és molt abundant a les beines de mielina que protegeixen els àxons de les neurones.Els fosfolípids tenen un comportament amfipatic, ja que presenten una zona polar; formada pel grup fosfat unit a un alcohol i una zona lipòfila en la qual hi ha dos àcids grassos. Aquest comportament amfípatic els permet formar les bicapes lipídiques. (QUADRO 11 DE LA PAG 151) .Els lípids sense àcids grassos o insaponificables 1.ELS TERPENS O ISOPRENOIDES: són molècules lineals o cícliques formades per la polimerització de l’ isoprè. Cal destacar els terpens següents: -Algunes essències vegetals com el mentol de la menta, el limonè de la llimona i el geraniol del geran-La vitamina A o vitamina antixeroftàlmica: es troba en vegetals que contenen carotenoides, també es troba a la llet i als ous. La seva mancança origina la xeroftalmia, engruiximent i opacitat còrnia . La seva mancança afavoreix l’aparició d’hemorràgies.2.ELS ESTEROIDES: comprenen els dos grups següents .Els esterols: més importants són:-El colesterol: forma part estructural de les membranes de les cèl·lules dels animals, a les quals confereix estabilitat, ja que se situa entre els fosfolípids i fixa aquestes molècules. -Els àcids biliars: són un grup de molècules produïdes al fetge.-Les vitamines D-L’estradiol .Hormones esteroides: hi ha dos grups derivades de l’esterà: -Les hormones suprarenals: es troben l’aldosterona, que regula el funcionament del ronyó, i el cortisol, que actua en el metabolisme dels glúcids regulant la síntesi del glicogen. -Les hormones sexuals: es troben la progesterona, que prepara els òrgans sexuals femenins per la gestació, i la testosterona, responsables del caràcterssexuals masculins. 3)LES PROSTAGLANDINES: les seves funcions en l’organisme són molt diverses, entre les quals destaquen: la producció de les substancies que regulen la coagulació de la sang i el tancament de les ferides ; la sensibilització dels receptors del dolor i la iniciació de la vasodilatació dels capil·lars, fet que origina la inflamació després dels cops, les ferides o les infeccions..Les funcions del lípids: 1.Funció de reserva: els lípids són la principal reserva energètica de l’organisme. Un gram de greix produeix 9,4 quilocalories en les reaccions metabòliques d’oxidació.2.Funció estructural: en la cèl·lula, els lípids formen les bicapes lipídiques de les membranes citoplasmàtiques i de les membranes dels orgànuls cel·lulars. Compleixen aquesta funció els fosfolípids, els glicolípids, el colesterol,etc. 3.Funció biocatalitzadora: els biocatalitzadors són substancies que possibiliten o afavoreixen les reaccions químiques que es produeixen en els éssers vius.Compleixen aquesta funció les vitamines lipídiques, les hormones esteroides i les prostaglandines. 4.Funció transportadora:el transport dels lípids des de l’intestí fins al lloc on s’utilitzen o fins al teixit adipós, on s’emmagatzemen, es fa per mitjà de l’emulsió dels lípids gràcies als àcids biliars i els proteolípids.

Entradas relacionadas: