La sintaxi

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,83 KB

Fonologia: s'ocupa d'establir els elements funcionals a la llengua/ estudia els sons del llenguatge

Fonetica:estudai condicions de produccio transmissio i percepcio del so

Al·lofon: Qualsevol realitzacio fonetica d'un fonema

Neutralitzacio: perdua de difereciacio de dos fonemes en un context

No neutralitzacio: e de grups ae- aeropla i eo geologia mots compostos trenca closques adverbis acabats en ment

Diftong creixent en: qua,qüe,qüi,quo.gua güe,güi,guo, al pricipi de mot iogurt i entre vocals: cauen deia feien 

Geminacio: Pronuncia doblada de consonants

Baixar/abaixar: Persones k fan l'accio/ fer que sigui mes baix

Senyalar/asenyalar: Expresa l'accio de fe una senyal/accio de mostrar

-------------------------------------------------------------------------------

Derivacio: afegir un morfema derivatiu a un lexema

Infixos: se situen entre

Sufixos: al darrere

Prefix fonologic: segons la tonicitat

Lexema:aporta el significat al mot

Derivacio zero o regresiva: Formar un nou mot sense adjuntar-li cap sufix

Mots parasintetics: prenen alhora un prefix i un sufix

Ús del guionet: primer element acaba amb vocal i el segon começa amb r-,s-,x cuan el prime element porta acceno o es un punt cardinal. Darre element monosilab s'accentu si fikem guionet no s'accentua.

Sintagmació: Combinar paraules per formar un sintagma construccio fixa i significat especific

Fraseologia: Formar oracions que tenen un sentit especific

Habilitacio: asignar una nova categoria gramatical i un significat nou a una unitat ja existent: seient gerundi seure

Hipocoristic: mot usat amb caracter afectuos antoni: toni

Truncacio: Modificar un mot escurçant-lo pero conservane el significat i les categories gramaticals

Manlleu :prestec de una paraula de una altra llengua

-------------------------------------------------------------------------------

Fonologia: destria els elements distintius i funcioals en la llengua

Lexicologia: Treballa els recursos de construccio de mots

Semantica: estudia el significat de les unitats linguistiques

Sociolinguistica: estudia la relacio entre llengua i societat

Pragmatica: estudia el fenomen comunicatiu

Propietats textuals: Adecuació , coherencia , cohesio

Dixi acte de mostrar

dictis: elements linguistics que mostren: persones , temps , lloc..

Modalitzacio: Marques que indiquen la posicio , l'actitud

Polifonia: incorporacio d'altres veus en el discurs

Entradas relacionadas: