La novel·la en català dels anys 20 i 30

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,63 KB

La novel·la en català els anys vint i trenta.El desprestigi que la novel·la modernista va patir per part dels intel·lectuals noucentistes, va fer que la majoria de novel·listes deixessin d’escriure. El Noucentisme tampoc no va impulsar la novel·la perquè a Europa no havia sorgit cap model nou. Aií, entre el 1912 i el 1925 es van editar poquíssimes novel·les.
Carles Soldevila S’acosta més a un model de novel·la noucentista: amb un llenguatge molt treballat presenta l’estudi de la psicología femenina d’unes noies de la classe burguesa Barcelona, Fanny i Valentona, seguint el model de novel·la psicològica europea del moment.Joseph M. de Sagarra Vida privada, famosa per l’escàndol que va produir, no deixa de ser una novel·la realista que retrata amb gruesa la dolce vita de l’alta burguesía Barcelona dels anys vint.Francesc Trabal Les seves obres tenen una estructura original i estan farcides d’acudits i de facècies divertides. Hi expressa el seu menyspreu o la seva indiferència de la realitat. El final de les seves obres és absurd i inesperat.La seva millor obra, Vals, és una crònica de la societat de l’època en què el protagonista no pot assolir el seu ideal a causa del materialismo de la gent.La novel·la después de la Guerra Civil Els autors que havien començat a escriure als anys trenta no van poder tornar a publicar fins a la dècada dels seixanta. Plasmen la realitat amarga de la postguerra.Llorenç Villalonga Es va dedicar professionalment a la psiquiatria, la seva primera novel·la, Mort de dama, la va escriure en català, un català ple de formes col·loquials de l’illa de Mallorca. Atava irònicament la societat i els cercles intel·lectuals mallorquins dels anys vint i trenta. La seva gran novel·la, és Bearn, una obra en forma epistolar escrita pel capellà d’una familia aristócrata. El protagonista, don Toni de Bearn, és un admirador de la Il·lustració que veu com s’enfondra el seu món, engolit pel progrés i pel turisme. L’autor explica els mínims detalls de cada dia i fa un estudi psicològic dels personatges principals.


           Mercè Rodoreda La seva primera obra, Aloma, l’any 1938, é s una novel· la psicolò gica i simbò lica centrada en la figura d’una dona, en haches cas una adolescent que comenta a descubrir el mó n.La guerra i l’exili van fer que no publiqué s una segona novel· la fins al 1962, La plaç a del Diamant, que va tenir molt d’è xit. La protagonista, una dona de l’estament popular, ens explica la seva visió del mó n i de la vida en unes circumstà ncies molt especials: la preguerra, la guerra i la postguerra.La seva millor obra, Miral trencat, novel· la psicilò gica, histò ria d’una familia de classe alta com a sí mbol del pas del temps, que acaba destruint la casa i, sobretot, el jardí , sí mbol alhora del paradí s perdó n de la infantesa.Pere Calders Es el contista mé s original de la literatura catalana. Periodista i dibuixant humorí stic, el primer recull de contes, El primer Arquí , l’any 1936.Durant la Guerra Civil va publicar textos testimonials de la contesa, Unitats de xoz, on explica les impressions personals dels fets bè l· lics. Es va exiliar a Mè xic, fins al 1963. Durant aquesta è poca va publicar Crò niques de la veritat oculta, Gent de l’alta vall i Demà a les tres de la matinada. Despué s de tornar de Mè xic va publicar tres novel· les: L’ombra de l’atzavara, Ronda naval sota la boira i Aquí descansa Nevares. Els contes de Calders no se sap mai si só n escrits amb humor o si só n una ironia o una sà tira.Manuel de Pedrolo Despué s de la guerra i de servir a la mí licia nacional va haver de fer diverses feines per guanyar-se la vida fins que va entrar en el mó n editorial, en què va destacar com a traductor, sobretot de l’anglè s. É s un dels autors mé s prolí cis de la literatura catalana: setenta-cinc novel· les, un quanta reculls de contes, poesia, diverses obres de teatre i multitud d’articles periodí stics.

Entradas relacionadas: