La Inversió En L'empresa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,05 KB

 
Potser la definició d'inversió més àmplia i encertada és la de Pierre Massé: la inversió és l'acte mitjançant el qual es produeix el canvi d'una satisfacció immediata i certa a què es renuncia per l'esperança que s'adquireix, de la qual el bé adquirit és el suport. Encara així, podem resumir el concepte d'inversió com: suposa la immobilització d'uns recursos durant un període de temps amb l'esperança d'obtenir uns ingressos superiors en el futur. La inversió de les empreses possibilita el creixement economic. Característiques d'una inversió: Desemborsament inicial: es representa amb Do i significa la quantitat que es paga en el moment d'adquirir els elements d'actiu. Anomenat moment zero i acostuma a ser el pagament més alt. Durada temporal de la inversió: es el nombre d'anys (n) durant els quals s'aniran produint entrades i sortides de diners com a consequencia de l'execucio del projecte d'inversió.Fluxos nets de caixa:es designen amb una Fi i representen la diferencia entre els combrament (Ci) i els pagaments(Pi) que suporta l'empresa durant cadascun dels n periodes que dura la inversió.Valor residual: representa el valor de l'actiu al final de la vida de la inversió.Classificacio de les inversions: a) Classificacio segons el suport de la inversio: - Inversions físiques: adquisició d'un actiu material (edifici, maquinaria). -Inversions immaterials:el suport de la inversió es una actiu immaterial(patent, marca). -Inversions financeres: adquisicio d'un actiu financer (obligacions, accions). b) Classificació segons el periode de temps que durara la inversio en l'empresa: -Inversions a llarg termini: tindran lloc durant un periode de temps superior a un exercici economic (1 any). -Inversions a curt termini: estan vinculades a l'empresa durant un periode inferior a la durada de l'exercici economic. c) Classificacio segons la finalitat de la inversio dins de l'empresa: -Inversions de reposició o renovacio: canviar un actiu vell per un altre de nou. -Inversions expansives: la finalitat es augmentar la capacitat productiva de l'empresa per a incrementar les vendes. -Inversions estrátegiques: son inversions de modernitzacio, amb l'objectiu d'adaptar l'empresa als canvis tecnologics i incrementar la competivitat.

d) Classificacio segons la relacio de la inversio amb altres inversions: -Inversio substitutiva: el fet d'efectuar una inversio limita la realització d'altres. -Inversio complementaria: dur a terme una inversio facilita d'alguna amnera l'acompliment d'una altra. -Inversió independent: portar a cap una inversió no afecta ni positiva ni negativament la realització d'una altra. Metodes de selecció: prácticament tots els criteris de valoració i selecció d'inversions es basen en l'objecitu d'aconseguir la máxima rendibilitat dels diners invertits. Es poden diferenciar dos metodes de seleccio d'inversions: l'estatic i el dinamic. el raonament estatic es basa en el fet que el valor dels diners és constant al llarg del temps. Es treballa com si els diners que es cobren en diferents moments tinguessin el mateix valor.Aquests métodes no tenen en compte el factor temps; per tant, els fluxos de caixa tenen el mateix valor encara que es procueixin en diferents moments. El raonament dinàmic, per contra, te en compte el diferent valor dels diners segons el moment en que es produeix el flux de caixa( ja sigui positiu o negatiu). Aquests mètodes tenen en compte el moment concret en que es produeix l'entrada o la sortida de les quantitas moentáries, i suposen un plantejament molt mes realista que les metodes anteriors.

Entradas relacionadas: