Com influeix la variació del tipus impositiu dels impostos sobre la capacitat adquisitiva de les famílies i les empreses?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,37 KB

TEMA 9 1.LA POLÍTICA FISCAL L’actuació del sector públic mitjançant la recaptació i la redistribució posterior dels ingressos públics per a aconseguir els objectius perseguits per l’Estat. POLÍTIQUES FISCALS DISCRECIONALS Aquelles que apliquen els Gooverns quan volen influir intencionalment sobre els ingressos o despeses intencionadament. Polítiques fiscals activades per iniciativa pròpia de l’Estat. PROGRAMES D’OBRES PÚBLIQUES Persegueixen dos objectius: → Incrementar els nivells de la producció i l’ocupació → Dotar el país de més infraestructures PLANS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ Tenen per objectiu contractar i formar treballadors durant breus períodes per a una inserció laboral ràpida. PROGRAMES DE TRANSFERÈNCIES Protegeixen els col·lectius desafavorits mitjançant pagaments períòdics temporals o permanents. Les transferències principals són el subsidi d’atur i les pensions de jubilació. MODIFICACIÓ DELS TIPUS IMPOSTIUS Decidim el nostre consum en funció de la renda de la qual disposem, així que una variació dels tipus de certs impostos, per exemple, modifica la quantitat de diners disponibles de famílies o empreses per a consumir o invertir, cosa que, al seu torn, repercuteix en la demanda agregada i, per tant, en els nivells de producció i ocupació del país. ELS ESTABILITZADORS AUTOMÀTICS Són els ingressos o les despeses públiques que augmenten o disminueixen alhora que el nivell de producció d’un país. 2. ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT Són les previsions de despeses i ingressos d’un país d’acord amb les actuacions, plans i fonts de finançament.  ELS INGRESSOS PÚBLICS DELS PGE Coatitzacions socials: les quantitats que famílies i empreses paguen per aquelles persones que es troben inscrites a la seguretat social. Tributs: Impostos, taxes i contribucions especials. Un impost és una cosa que es paga sense rebre res a canvi Una taxa es paga rebent directament una cosa a canvi  Una contribució especial es paga rebent indirectament una cosa a canvi LA REDISTRIBUCIÓ DE LA RENDA 1.Recapta a través dels impostos que paguen les persones amb major capacitat econòmica. 2.Transfereix directament a les persones i empreses més necessitades d’acord amb criteris fixats a l’avançada. La funció de redistribució de la renda és com es coneix el procés mitjançant el qual l’Estat torna a distribuir, d’acord amb el principi d’equitat, fons que prèviament van ser assignats pel mercat a ciutadans amb capacitat econòmica alta. EL SALDO PRESSUPOSTARI Diferència entre els ingressos públics i les despeses públiques. El pressupost pot estar: -Equilibrat: ingressos = despeses -En dèficit: ingressos < despeses -En superàvit: ingressos > despeses El dèficit públic sorgeix al gastar més del que s’ingressa i, en general, suposa l’increment de la quantitat de diners en circulació amb l’objectiu d’augmentar els nivells de producció i ocupació. Tipus de dèficit públic: → Cíclic: Es produeix en les fases de reseció del cicle economic, i es compensa en les fases bones del cicle (dèficit bo). → Estructural: Es produeix quan fins i tot en etapes de pràctica plena ocupació (dèficit dolent). Els neolliberals opinen que l’Estat no pot tenir dèficit, ni cíclic ni estructural, i que per tant l’economia ja es regularà sola. Els neokeynesians diuen que pot haver-hi dèficit cíclic peró no estructural.

Entradas relacionadas: