Industries pesants

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,23 KB

 

1. EL SECTOR INDUSTRIAL: FACTORS DE LOCALITZACIÓ I FORMESD’ORGANITZACIÓ

La indústria és l’activitat econòmica encarregada de Transformar els productes extrets de la natura en materials elaborats. En Aquest procés que anomenen procés de producció,  Es combinen diversos factors de producció i es generen un residus.

FASES DE LA INDUSTRIALITZACIÓLES TRES REVOLUCIONS

1. La primera revolució industrial es va Desenvolupar des de finals del Segle XVIII fins a la meitat del Segle XIX (Anglaterra i Europa Occidental), i es va fundar en el carbó com a font D'energia per a les màquines de vapor, el ferrocarril com a mitjà de transport, Les principals indústries que es van desenvolupar van ser la Siderúrgia (ferro), la Metal·lúrgia (metalls) i la Tèxtil (cotó).

2. La segona revolució industrial es situa Cronològicament entre el final del Segle XIX i primera meitat del XX (Europa Occidental, EE.UU. I Japó), es difon l'energia elèctrica i els derivats del Petroli, es desenvolupen les indústries químiques, i apareix l'automòbil com a Vehicle de transport massiu. El gran centre de producció és la fàbrica (taylorisme, fordisme...)

3. La tercera revolució industrial es desenvolupa A finals del Segle XX i principis del XXI. És impulsada pels països centrals i Afecta a tot el planeta (globalització).
Els sectors dominants són la robòtica, La informàtica, la microelectrònica, aeroespacial, enginyeria biològica, les TIC, etc. Apareixen noves formes d’organització empresarial: post-fordisme (toyotisme, just-in-time, producció flexible, descentralització productiva,...)

TIPUS D’ INDÚSTRIES

Segons el tonatge de matèries primeres que utilitzen:


A) Indústria pesant


: treballen amb grans quantitats de matèria primera que Converteixen en productes semielaborats, per exemple la siderúrgia, que Transforma el mineral de ferro en làmines o blocs de ferro que seran usats en Altres indústries per elaborar productes finals.
B)

Indústria semi lleugera

Treballen amb productes Semielaborats, per la qual cosa el seu pes és menor. Solen ser les indústries De béns d'equip, això és la fabricació de maquinària, automoció, o altres.
C)

Indústria lleugera

El pes de la matèria primera amb què Treballen és reduït, facilitant així la seva transformació. No necessiten grans Instal·lacions, i solen estar localitzades pròximes al mercat de destí. Entre Aquest tipus d'indústria podem classificar les tèxtils, calçat, i en general Totes aquelles que produeixen béns de consum.

Segons el grau de desenvolupament tecnològic:


A) Indústries punta


: són aquelles indústries que estan en plena expansió i Creixement de la seva producció. Base de l’actual Revolució Tecnològica. Actualment aquest tipus d'indústries són les relacionades amb la informàtica, Telecomunicacions i electrònica en general. Tecnologia molt avançada. Poc volum De primeres matèries i d’energia. Necessita moltíssima inversió de capitals (R+D). Normalment són grans empreses ubicades  Als països rics, prop centres investigadors(Universitats)

B Indústries dinàmiques:


són aquelles indústries amb una intensitat tecnològica Mitjana i amb bones perspectives de mercat. Indústries que han patit processos De reconversió i que també han patit les conseqüències de la darrera crisi. Indústria de l’automòbil, química.

C) Indústries madures


: són aquelles indústries que han arribat al seu màxim Desenvolupament, havent-se estancat la seva producció, degut principalment a L'ús de tecnologia antiquada. En el món desenvolupat, aquest tipus d'indústries Solen ser les pesades, com ara les metal·lúrgiques, drassanes, etc.

ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA

SECTORES INDUSTRIALS MADURS


-Textil, cuero y zapatos –Agroalimentária -Construcción naval - Electrodomésticos línea blanca - Metalurgia básica y transformación metálica

SECTORS INDUSTRILAS DINÀMICS:


-Automóvil – Química – Construcción

SECTORS INDUSTRIALS PUNTA:


-Tecnológicos: Microelectrónica, telemática, automatización, biotecnología

TIPUS DE INDUSTRIAS

Segons el tamany de la indústria:


PETITA INDÚSTRIA: Menys de 50 treballadors

MITJANA INDÚSTRIA: Entre 50 y 1000 TREBALLADORS

GRAN INDÚSTRIA: Més de 1000 TREBALLADORS

LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL:
Factors de localització:

La localització de les Indústries al llarg del territori no es Déu a un fet casual, sinó principalment A una decisió empresarial presa seguint criteris de rendibilitat econòmica, és a dir, procurant els màxims beneficis industrials i les mínimes Despeses de producció.

FACTORS DE LOCALITZACIÓ

- FÍSICS:

Proximitat a matèries primeres.Proximitat a fonts d’energia.Topografia.Conservació Del medi ambient.

HUMANS:

Mà d'obra.Mercats propers.Capital.Transports.Factor aglomeració.
Polítics.

Els factors de localització industrial són clau, ja que una bona localització reduirà despesa i augmentarà Beneficis. Tradicionalment es consideraven el transport, les primeres matèries, L'energia, el mercat i la mà d’obra.

Factors de localització físics:


La proximitat a les primeres matèries:


suposa una menor despesa de Transport. Aquest és un factor important sobretot en les indústries de base, Que consumeixen una gran quantitat de primeres matèries de gran volum, que Acostumen a tenir un transport difícil i car.

La proximitat a les fonts d'energia


: suposa una menor despesa Productiva. Aquest factor va ser decisiu en les primeres indústries, situades a Prop de les mines de carbó. Actualment, la millora del transport energètic (xarxa elèctrica, gasoductes, oleoductes) afavoreixen la localització Industrial en altres llocs.

Topografia:


els llocs plans, o la proximitat a ports marins o Fluvials, afavoreixen l'accés als mercats i les primeres matèries.

Mà d'obra:


Existència d'abundant mà d'obra Barata, amb la qualificació adient a la indústria corresponent.Aquest factor explica la reubicació a escala global De les indústries que necessiten molta mà d'obra, que traslladen els seus Centres de producció a països subdesenvolupats que els ofereixen millors Condicions laborals que els països desenvolupats.

Mercats propers:


La proximitat a la demanda Implica menor despesa en transport. Per això moltes indústries, principalment Amb productes de consum, es situen a prop de les grans aglomeracions urbanes.

Factors de localització humans:


Capital:


La necessitat de grans inversions a l'hora D'instal·lar algunes indústries fa que aquestes es localitzin a prop dels Inversors o capitalistes.

Transport


: La facilitat d'accés a primeres matèries, energia, mercat... Demanda xarxes de transport perfectament estructurades i ràpides. Les infraestructures relacionades amb les comunicacions són claus a l'hora D'explicar la localització de les indústries en una determinada zona. Per Aquesta raó les indústries s'ubiquen prop de ports, ferrocarril, autopistes...

Polítics:


en funció de les polítiques que apliqui L’administració en qüestió de legislació mediambiental, fiscalitat, condicions Laborals, les empreses decidiran la seva localització

Avui en dia els països desenvolupats Imposen restriccions a la instal·lació d'indústries contaminants. Això Condiciona la seva localització en països menys restrictius, normalment en vies De desenvolupament. És a dir, s’ afavoreix la deslocalització industrial

Aglomeració


: per aconseguir economies d'escala (empreses que Serveixen a altres empreses dins la mateixa zona industrial), acostumen a Concentrar-se les empreses de sectors afins en els mateixos llocs, per d'aquesta Manera estalviar en transport i amortitzar la despesa d'instal·lació (polígons Industrials).

-Tipus d’aglomeracions industrials:

La localització industrial Deguda a quests factors pot conduir a una aglomeració de diverses indústries en Un territori relativament escàs, donant lloc a:

Complexes industrials:


paisatge dominat únicament perindústries i altres instal·lacions fabrils en grans Extensions deterreny, com per exemple la Conca del Ruhr, o concentracionsurbanes de l'estil Tokio-Yokohama, Rótterdam, etc...

Centres industrials:

de menor tamany i Localitzats prop del seumercat (polígons industrials, Parcs tecnològics...)

Dispersió industrial:

l'existència cada cop de Millors xarxes detransport i la baixada de preus Del mateix, està produint ladescongestió d'aquests Territoris donant lloc a la dispersióindustrial, En la que les indústries es localitzen disseminades pel territori.

Entradas relacionadas: