Imperatiu hipotetic i categoric

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,39 KB


3.1 Les etiques materials i les etiques formals:

Kant Proposa una nova forma d'entendre l'ètica, i és el primer en la Història de la filosofía en fer-
Ho. La seva ètica és una ètica Formal. Totes les ètiques anteriors, hauríen estat materials. ÈTIQUES MATERIALS (Característiques): 1-> El que feien era Establir un fi o un objectiu, que és el que se suposava que era el Que hauría de conseguir una persona per ser bona persona. Aristòtil diu que asquest objectiu és la felicitat, Epicur deia el plaer o els Cristians la salvació. 2-> Les ètiques materials són Empíriques, depenen de l'experiència, per tant, són a posteriori, I no són mai universals. 3-> Són hipotètiques, perqè tenen la Estructura d'un condicional. Si vols A, fes B. 4-> Són Heterònimes, que és el contrari d'autònom, per tant vol dir que la Determinació de fer alguna cosa no surt de tu, sinó que ve de fora. ÈTICA FORMAL (Característiques): 1-> Aquesta no estableix cap Objectiu. 2-> És independent de la experiència, per tant, és a Priori i són universals. 3-> L'ètica forma és categòrica. 4-> L'ètica formal és autonoma, tú decideixen què vols fer, amb Independència del que diguin els altres.

3.2 L'imperatiu Categoric:

Kant Anomena ''màximes'' als nostres desitjos individuals. Les màximes No sempre són universals, és a dir, que moltes vegades el que Nosaltres desitjem entra en contradicció amb el que desitjes les Altres persones. Per exemple: escoltar música molt forta a les 4 de La madrugada. La llei moral haurà de ser universal i necessària, Perquè Kant és planteja en fer una ètica per a tothom, no nomès Per unes quantes persones com passa amb les ètiques materials. La Llei moral haurà de ser un imperatiu, és a dir, ha de manar, i els Imperatius poden ser de dos tipus: -Hipotètics: són empírics, és A dir, depenen de l'experiència i tenen aquesta estructura: A -> B, per això no són universals. -Categòrics: no són empírics, no Depenen de l'experiència, són incondicionals, és a dir, no tenen Cap condició (manen perque sí), per tant són universals. La llei Moral haurà de ser un imperatiu categòric, i Kant dona dues Formulacions diferents: 1: Fes de manera que la màxima de la teva Voluntat, pugui servir sempre com a principi d'una legislació Universal. No diu: Què...?, sinó diu: Com..?. Això vol dir que el Que tu fas ho puguin fer els altres.

2: Fes de manera que tractis a la humanitat, tant a la seva persona com En la dels altres, sempre com a fi i mai com a simple mitjà. Això Vols dir que no utilitzes a les persones ni a tu mateix. Diu Kant: ''hi han tres condicions necessàries perquè una moral com aquesta Pugui funcionar'' i anomena aquestes tres condicions ''postulats de La raó pràctica'' i són: Déu, la llibertat i la immortalitat.

4.La filosofía política:

Kant Dedica una obra ''la Pau perpètua'' (1795), per parlar de qüestions Polítiques, i demana dues coses: la creació d'un dret Internacional, és a dir, que obligui a tots els estats, i la creació D'una comunitat de nacions, per tant s'avança més d'un segle a la Societat de les nacions (1920), i la creació de les nacions unides (1945). Diu que la guerra és inharen (pròpia) a la naturalesa Humana, i diu que no totes les guerres tenen motivacions econòmiques, Hi ha hagut guerres per honor, per jelosía, i fins i tot sense Motius. Si això és així és perquè l'èsser humà té dues Inclinacions: 1: A la violència (Hobbes) 2: A la moralitat (Rosseau) .Diu Kant què el problema més difícil de resoldre pels éssers Humans serà sempre el de administrar justícia en forma imparcial i Universal.Entradas relacionadas: