Historia Unió Europea

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,66 KB

 

Tema 2 L’estat


L’estat és la unitat política i administrativa superior que regeix Un territori. Un estat està  format per Un territori amb unes fronteres clares i reconegudes internacionalment, i per Una població, que és el conjunt dels ciutadans, amb drets i obligacions. Mantenen L’ordre públic, defensen el territori, estableixen relacions internacionals, Elaboren lleis, proporcionen serveis essencials i regulen l’economia.
 L’estat del benestar: Al llarg Del Segle XX,. Hi ha un estat del benestar o estat social quan els governs Desenvolupen polítiques per aconseguir que tots els ciutadans tinguin un nivell De vida digne i es redueixin les desigualtats.

Els estats democràtics

Podem diferenciar entre estats democràtics i dictadures. Perquè hi Hagi democràcia cal la participació ciutadana, la separació de poders i l’estat De dret.

Les dictadures En les dictadures, una persona o un grup Concentra tot el poder de l’estat a les seves mans.Els ciutadans no poden Participar en la vida política.. En molts hi ha falses democràcies, que són, en Realitat, dictadures encobertes.

Estats laics, confessionals i teocràcies

Una Altra manera de classificar els estats és d’acord amb la funció que hi té la Religió. Les lleis no es basen en cap doctrina religiosa i els ciutadans són Lliures de professar qualsevol religió.En els estats confessionals, hi Ha una religió oficial que gaudeix d’amplis privilegis.

Monarquies i repúbliques Les Monarquies són els estats en els quals el cap és un rei. Poden ser Democràtiques o dictatorials.En les repúbliques, en canvi, el cap D’estat és un president. En les repúbliques democràtiques, els ciutadans Escullen el president; en les dictadures, el president sorgeix dels grups que controlen El poder.

L’organització territorial de l’estat Els estats S’acostumen a organitzar en unitats territorials més petites. Per això, hi ha institucions Estatals, institucions regionals i institucions locals.

Les relacions entre els estats Les Relacions que s’estableixen entre els estats acostumen a ser pacífiques. Per Facilitar les relacions comercials o d’un altre tipus, els estats signen Tractats. Els més comuns són els conflictes econòmics.

Les organitzacions internacionals

Les organitzacions internacionals són associacions que els estats Han creat per tractar qüestions d’interès comú.

Es diferencien per l’àmbit territorial sobre el qual actuen. Poden Ser d’abast mundial, com l’ONU  etc.

Tema 3

Els Estats de l’Europa actual


Actualment, a Europa hi ha 50 estats independents. Alguns tenen Una llarga història, i altres s’han creat recentment per causa de la caiguda Del comunisme a l’est. Els últims canvis han estat la reunificació Alemanya, la Creació de nou estats nous de l’antiga Uníó Soviètica, la separació de la República Txeca i Eslovàquia i la divisió de Iugoslàvia en diversos estats. Hi Ha estats enormes, com Rússia; estats intermedis, com Ucraïna, França i Espanya, i diversos microestats. La majoria dels estats europeus tenen sortida Al mar, però no acostumen a tenir continuïtat territorial. L’estat més poblat és Rússia, després segueixen Alemanya, França i el  Regne Unit. La principal potència econòmica D’Europa és Alemanya.

La Uníó Europea

Després de la Segona Guerra Mundial, Europa es va haver de Reconstruir i, l’any 1957, sis països van signar els Tractats de Roma per Constituir un mercat comú, la Comunitat Econòmica Europea. El 1992 els membres De la CEE van signar el Tractat de Maastricht, pel qual aquella comunitat es Convertia en Uníó Europea. La Uníó Europea s’ha anat ampliant gradualment fins Als 27 països actuals. La Uníó Europea ocupa uns 4 milions de quilòmetres Quadrats, i la seva població arriba als 500 milions de persones.

La Uníó Europea és una de les potències econòmiques principals del Món, genera al voltant del 30% de la riquesa mundial i és la primera potència Comercial del planeta. La indústria i els serveis de la Uníó Europea són molt Potents.Espanya pertany a la Uníó Europea des del 1986 i ha experimentat un Gran procés de modernització econòmica i social.

L’Estat espanyol

Espanya és un estat social i democràtic de dret. Les institucions principals De l’estat són la Corona, les Corts Generals o Parlament, el Govern i el poder Judicial. El rei és el cap de l’estat, ja que la forma política de l’Estat Espanyol és la monarquia.

LA UníÓ EUROPEA, Espanya I Catalunya

Les Corts Generals representen el poble espanyol i exerceixen el Poder legislatiu. Estan formades pel Congrés i el Senat.

El Govern, format pel president, els vicepresidents i els ministres, Exerceix el poder executiu,.
El poder judicial té com a objectiu fer complir les lleis. L’integren jutges i Magistrats .Espanya està organitzada territorialment en més de 8.100 municipis, 50 províncies, 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes. Les comunitats Autònomes es van desenvolupar a partir de la Constitució. Cada comunitat autònoma Té un estatut d’autonomia.

Catalunya  exerceix la seva autonomia dins de l’Estat Espanyol sobre la base de la Constitució de 1978 i de l’Estatut d’autonomia de 2006, que substitueix el de l’any 1979.El juliol del 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar una nova llei d’organització territorial que disposa L’estructura bàsica del territori en municipis i vegueries. Així, Catalunya Està formada per 946 municipis, 41 comarques, 7 vegueries i 4 províncies.

Entradas relacionadas: