Grupo Nós

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,37 KB

 
Grupo Nós:en 1920 saia o primeiro número da revista Nós co subtitulo de Revista mensual da cultura galega.Nas suas paxinas , co tempo foron gañando terreo a arqueoloxia, a etnografia, e a histora. Ao referirnos ao Grupo Nos falamos do grupo de Ourense: Risco, Otero Pedrayo e cuevillas; Castelao. Os membros do grupo Nos tiveron unha formacion literaaria baseadad nas correntes esteticas de fins do XIX. Evolucionaron desde un esteticismo evasivo, neorromantico e cosmopolita ata un galeguismo universal. A sua toma de conciencia callou na epoca das Irmandades.Con Nos, os inadaptados, Arredor de si e dos nosos tempos, Risco, Otero e Cuevillas, respectivamente, sintetizan o desenvolvemento da conciencia galeguista,nuns homes que descobren que Galicia e a sua xente constituen a mais apaixonante aventura intelectual.Isto levaraos a conectar Galicia con europa nun afan de modernizacion e de superacion do illamento rural da cultura galega.Conxugaran enxenebrismo e europeizacion a traves dun atlantuismo celtista, como nolo amosa o interese prestado pola revista Nos a literatura irlandesa e a cultura bretoa. O labor do grupo nos deu grande impulsoa prosa galega , que madureceu con eles por primeira vez desde o Rexurdimento ,axeitando o idioma para a expresion cientifica e promoevndo o estudo das diversas facetas da cultura galega.Autores do grupos nos:Vicente risco : naceu en ourense en 1884 e morreu en 1963.Bases filosoficas do seu pensamento.O seu pensamento xira arredor de tres ideas basicas: Irracionalismo gnoseoloxico(emprego exclusivo da razon)/Vision Ciclica da historia /O sentimento da terra( O sentimento galego e unha constante antropoloxica e cultural do home galego)Obra narrativa: Do caso que lleaconteceu o doutor Alveiros(1919) e a sua primeira obra narrativa.E unha narracion humoristicacon notas criticas referidas as materias ocultistas.O lobo da Xente(1925)supon a transcripcion literaria e culta da lendado lobishome.

A trabe de ouro e a trabe de alquitran(1925) e tamen un relato de base folcrorica. A coutada(1926)e un dialogo folosoficomais que unha verdadeira narracion.Os europeos en Abrantes(1927)sonvarios capitulos dunha novela inacabada.O porco de pe (1928)supon o cume da narrativa de Risco. Don celidonio , comerciante de orixe Castela que chega a alcalde dunha cidade galega, representa a vulgaridade e o materialismo dunha familia da nova burguesia.A obra amosa unha vision satirica das estructuras sociais orensans.Obra ensaistica : 1' Etapa (pregaleguista)Nos ,os inadaptados(1933) / 2' Etapa:(nacionalista)Teoria do nacionalismo galego(1920) / 3' Etapa:(posnacionalista)Mitteleuropa nesta etapa risco centrase no estudo da tradicion galega. Obra teatral: so ten unha peza dramatica: O bufon de el Rei , drama en catro pasos , que se desenvolve na epoca medieval.Ramon otero Pedrayo: Naceu en ourense en 1888, no seo dunha familioa liberal e culta. Morreo en 1976.Obra narrativa: Os camiños da vida(1925):e a sua primeira e mais ambiciosa novela. cosntruida como un gran mural, esta dividida en tres partes:<< Os señores da terra>> , << A maraorazga>> e << O estudiante>>, e amosa a sociedade galega rural no transo da sua transformacion durante o seculoXIX.Nela obsevamos o paso da economia natural a monetaria. Arredor de si(1930)Otero pedrayo retrata a sua xeracion na figura do protagonistra .

Entradas relacionadas: