Gens lligats

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,19 KB

1. Va iniciar l'experiment amb la transmició d'1 únik caràcter. Va anomenar dominant al color groc, xk és manifestava, i el que no es manifestava en la descendència el va anomenar recessiu.

2. X continuar, Mendel va deixar que es fes l'autofecundació dels híbrids de la F1. Va observar k decada 4 llavors, 3 eren grogues i 1 verda. Els caràcters es poden manifestar o no en la descendència.

3.Va encreuar 2 linies pures de pèsols x a 2 caràcters: nua amb llavors llises de color groc, i un altre amb llavors rugoses de color verd, Va sortir tots el descendents amb llavors grogues i llises. Va deixar k es fes l'autofecundació de la F1 i van sortir totes les convinacions possibles. De 16 llavors,9grogues i llises,3grogue si rogoses,3verdes i llises i 1verda i rugosa. Mendel va arribar a la conclusió d k cada factor s'hereta de manera independent i por originar combinacions de caràcter que no existeixen.

La genètIca. Conceptes clau/Gens i localització: Els caracters d'1 individu estan controlats x factors hereditaris, anomenats gens.Un gens es un fragment ADN k contñe informació.En els organismes diploides cada carater té 1 parella de gens, aportat x 1 dels progenitors.

Individus homozigotis i hetero: Quan els al·lels d'1 individu són idèntics entre ells=homo. Quan els al·lels d'1 individu són diferents=hetero. S'utilitzen lletres per representar els al·lels, s'empren les lletres A o a.

GENOTIP:Conjunt de gens k 1 individu a heretat dels seus progenitors. FENOTIP: Conjunt de caràcters k manifesta un organisme.

L'HERÈNCIA INTERMEDIA: Els 2 al·lels expressen la informació en la mateixa mesura, és un híbrid o heterozigot amb 1 fenotip que presenta carac. intermedies entre tots 2 progenitors.

CODOMINÀNCIA: Quan els al·lels tenen la mateixa capacitat de manifestar-se. L'encreuament d'1 individu homozigòtic(AA) de plomes negres, i un altre homo(BB) de plmes blanques, són heterozigotics(AB) d'1 plomatge gris blavós.

Entradas relacionadas: