Gallego tema 11

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 3,1 KB

Tipos de cobras:-Unisonante: todas teñen a mesma rima.-Singulares: cada cobra presenta rima distinta das demais.-Dobras:cada parella de cobrasten a mesma rima.-Ternas:Ofrecese a emsma rima para cada tres cobras.-Alternadas:as pares reproducen unha rima;as impares,outra. Capfinidas:cada cobra comeza pola última palabra ou secuencia de palabras da anterior.-Cacaudadas:a rima do último verso dunha cobra repítese no primerio da seguiente.-Capdenals:repeticion dunha oy de varias palabras no memos verso de cobras sucesivas.-Retrogradas: cando a segunda cobra repite en orde inversa a distribucion de rimas da primeira. Recursos:-O dobre:repeticion dunha palabra unha ou máis veces,dentro dunha mesma cobra e sempre na mesma posición.-O mordobre: repeticion dunha palabra con varicacións ,morfoloxicas nunha cobra e na mesma posición.-Ata fiinda:o verso final dunha cobra completa o seu sentido no verso inicial da seguinte.-Fiinda:conclusión en 2 ó 3 versos que resume o sentido xeral da cantiga.

Codices:-Cancioneiro da Ajuda:do S.XIII,e un manuscrito de pergamiño faltanlle bastantes follas e carece de nomes de autores,da notación musical e dalgunhas miniaturas.Contén 310 cantigas de amor e conservanse na Biblioteca do Pazo Real da Ajuda en Lisboa.-Cancionerio da Biblioteca Nacional:tamén chamado Colocci-Brancuti,copiado en Italia a principios do XVI e o máis completo,inclue un fragmentario tratado de poética.Titulase"Arte de trobar".-Cancioneiro de Vaticana:S.XVI copiado por Ángelo Colocci.-Cancionerio de Berkeley:realizado en Italia a finais do S.XVI ou comezos do XVII. Restos:-Pergamiño Vindel:Tratase dun rolo,de finais do S.XIII ou principios do XIV,conten sete cantigas de Martín Codax(todas de amigo e mariñeiras)e a música de seis delas.-Pergamiño Sharrer:S.XIII ou comezos do XIV,consta de sete cantigas de amor do rei D. Denís;e o único exemplo de cantigas de amor con música que chegou a nós.-Távola colocciana:Consiste nun catálogo de autores dun códice perdido.-Cinco lais de Bretaña.-Tenzón entre Afonso Sanches e Vasco Martins de Resende(existen dúas versións).

Entradas relacionadas: