Funcions biomolecules organiques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,42 KB


Pregunta Curta5. Molècules orgàniques i la seua Presencia a l’esser humà


Les Molècules orgàniques són compostos químics que contenen carbó i Formen enllaços covalents: carbó-carbó o carbó-hidrogen, a més a Més d'oxigen i altres elements com el nitrogen, sofre i fòsfor.

l Carbó per la seua abundancia a la terra i les seua estrucura atómica Que el permés. Formar enllaços covalents amb altres àtoms com ara Altres carbons, amb l’hidrogen, el nitrogen, el sofre i el fòsfor, Entre altres. Aqustos enllaços donen lloc a molécules de cadena Lineals pero també formen anells (hexàgons, pentágonos, …).

Formen part dels éssers vius, com ara: (1) Proteïnes: estan en qualsevol part del cos i constitueixen el 80% de La cèl·lula (sense comptar amb el nucli) i tenen les funcions de Suport estructural, transport de nutrients i gasos (v.G. Hemoglobina), regulació les funcions corporals (hormones), defensa (anti cossos) i participació en les reaccions cel·lulars (enzims).

Les Proteïnes són cadenes de molèculesmés Senzilles anomenades aminoàcids(hi Ha 20 tipus diferents d’aminoàcids)

(2) Glúcids (carbohidrats): monosacàrids como la glucosa o fructosa (les molècules senzilles que formen tots la resta dels glúcids) com Ara el disacàrids (sacarosa), els oligosacàrids i els polisacàrids (almidó, cel·lulosa, ...). Tenen d’una banda una funció Estructural (paret cèl·lules vegetals) i d’altra són molècules D'emmagatzematge i consum d’energia.

(3) Lípids: greixos, ceres, esterols, ... No són solubles en aigua (hidròfobes) i tenen com a funcions principals: estructural (membranes cel·lulars), d'emmagatzematge d’energia a més de Formar part de les vitamines. Les seus molècules tenen una part Hidròfoba representada per una successió de àtoms de carbó i Hidrogen i una par hidrofília amb bona relació amb l’aigua; Aquesta polaritat li dona un comportament particular en el medis Aquosos formant bicapes on la part hidrofília s’amaga del medi Aquós.

(4) Els àcids nucleics són molècules orgàniques encarregades D'emmagatzemar i difondre la informació genètica. Hi ha dos tipus Fonamentals d'àcids nucleics, l'àcid desoxiribonucleic (ADN), i L'àcid ribonucleic (ARN).

L'ADN I l'ARN es caracteritzen per la seva natura polimèrica, i estan Compostos de desoxinucleòtids o nucleòtids, respectivament, units Mitjançant enllaços fosfodiéster.

Pregunta Curta 6. Molècules orgàniques en els Aliments. Expliqueu breument la piràmide de l’alimentació Saludable


Però Pot-ser que aquestes molècules orgàniques les coneixem millor per Formar part dels nostres aliments i tots els éssers vius. Farem una Parada per a parlar de ‘salut alimentaria’

Proteïnes (carns, peixos i alguns vegetals).

Carbohidrats (farina, cereals, fruites, ...).

Lípids I greixos (olis, greixos vegetals i animals, fruits secs, ...).

I En xicotetes però Necessàries

quantitats: Vitamines (A, B12, B6, C, D, ...) i Minerals (calci, fòsfor, ferro, Sodi, potassi, magnesi, iodo, zinc, ...) en molts tipus d’aliments.

Entradas relacionadas: