La funció productiva i els costos de l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 23,03 KB

 

TEMA 7: LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L'EMPRESA

7.1.El departament de producció:

La funció productiva de l'empresa inclou tot el conjunt d'activitats que permeten fabricar un bé o prestar un servei.


Funcions del departament de producció

El departament de producció és el que s'encarrega de la funció productiva de l'empresa.

Les seves funcions bàsiques són:

 • Aprovisionament: proporciona els materials necessaris per a la producció.

 • Fabricació: gestiona el procés de producció on a partir d'uns factors productius s'aconsegueix un producte final.

 • Emmagatzemament: organitza tots els materials que hi ha a les instal·lacions de l'empresa en espera d'utilitzar-se en el procés de fabricació o de vendre'ls als clients.

 • Control de qualitat: verifica que el producte fabricat té les característiques desitjades pels clients.

Relació amb altres departaments de l'empresa


 • Departament comercial: els productes fabricats han de ser venuts pel departament comercial o de vendes, i cal que aquest departament informi de quines són les característiques del producte esperades pels clients. La producció s'enfoca a la satisfacció de les necessitats dels clients.

 • Departament financer: les inversions en maquinària i instal·lacions han de ser aprovades i finançadés per l'àrea financera, que estudiarà la seva convivència. També serà important el control dels costos de producció.

 • Departament de recursos humans: el factor humà és fonamental i per això aquest departament ha de contractar el personal qualificat que necessiti el departament de producció.TEMA 7: LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L'EMPRESA

7.1.El departament de producció:

La funció productiva de l'empresa inclou tot el conjunt d'activitats que permeten fabricar un bé o prestar un servei.


Funcions del departament de producció

El departament de producció és el que s'encarrega de la funció productiva de l'empresa.

Les seves funcions bàsiques són:

 • Aprovisionament: proporciona els materials necessaris per a la producció.

 • Fabricació: gestiona el procés de producció on a partir d'uns factors productius s'aconsegueix un producte final.

 • Emmagatzemament: organitza tots els materials que hi ha a les instal·lacions de l'empresa en espera d'utilitzar-se en el procés de fabricació o de vendre'ls als clients.

 • Control de qualitat: verifica que el producte fabricat té les característiques desitjades pels clients.


Relació amb altres departaments de l'empresa


 • Departament comercial: els productes fabricats han de ser venuts pel departament comercial o de vendes, i cal que aquest departament informi de quines són les característiques del producte esperades pels clients. La producció s'enfoca a la satisfacció de les necessitats dels clients.

 • Departament financer: les inversions en maquinària i instal·lacions han de ser aprovades i finançadés per l'àrea financera, que estudiarà la seva convivència. També serà important el control dels costos de producció.

 • Departament de recursos humans: el factor humà és fonamental i per això aquest departament ha de contractar el personal qualificat que necessiti el departament de producció.

7.4.Els costos de l'empresa:

 • Costos fixos: Són aquells costos independents del nivell de producció, que no varien si canvia la quantitat produïda. Són el valor d'aquells factors que a curt termini són fixos a l'empresa.

 • Costos variables:  Són aquells costos proporcionals al nivell de producció, els costos dels factors que canvien amb la producció.

Els costos totals són la suma dels costos fixos i els costos variables: CT = CF + CV.

Els costos mitjans són el quocient entre el cost total i el nivell de producció: CM= CT/Q


L'assignació dels costos: costos directes i costos indirectes


 • Costos directes: Són aquells costos associats directament a la producció i que es poden assignar concretament a cada producte.

 • Costos indirectes: Són aquells costos que afecten el procés productiu en general o que són comuns a una sèrie de diversos productes i que no es poden assignar directament a un producte, sinó que s'han d'utilitzar criteris d'assignació.


·L'estructura del cost de l'empresa:

L'estructura del cost total de l'empresa es considera com un diagrama d'assignació consecutiva de costos.

El punt de partida són els costos directes de la producció, que configuren els costos primaris. A partir d'aquí s'hi afegeixen els diferents costos indirectes de l'empresa: els generals industrials, que formen el cost industrial; els generals administratius i comercials, que formen el cost de l'activitat o de l'explotació, i els financers i els generals de l'empresa, que formen el cost total de l'empresa.

El llindar de rendabilitat o el càlcul del punt mort és la qquantitat de producció venuda a partir de la qual es comença a obtenir beneficis.

Q*= CF/p-CV

TEMA 6: EL TREBALL I LA LEGISLACIÓ LABORAL:

6.1 Què és el treball?

El treball és la presentació d'uns serveis d'una persona en benefici d'una empresa que li compensa amb el pagament del salari.

Per tal que la normativa laboral la consideri ha de complir les característiques següents:

·Voluntarietat: la persona decideix si treballa, on ho fa i de quina manera.

·Per compte d'altri: treballa per a una altra persona.

·Retribució: el treball ha de ser remunerat.

·Subordinació: el treball de la persona està sotmès a les decisions de l'empresari.

6.2 El Març normatiu laboral:

El Març normatiu laboral és la legislació laboral, el conjunt de lleis i normes legals que determinen l'entorn del treball.

·La jerarquia normativa laboral i les fonts de dret laboral:

La Consitució espanyola és la norma legal suprema de l'ordenament jurídic i està per sobre de qualsevol altra.

Els tractats internacionals són normes legals que un conjunt de països s'obliguen a complir i respectar.

L'Estatut dels Treballadors és la norma bàsica fonamental en l'àmbit laboral, ja que recull la major part de la normativa legal que implica el treball. (important)

Els convenis col·lectius són acords pactats entre els representants dels treballadors i de les empreses d'un sector econòmic on es fixen les condicions de treball i les normes de convivència.

El contracte de teball és un acord d'àmbit individual en què la persona treballadora i l'empresa pacten les característiques de la relació laboral per compte aliè.

Els convenis col·lectius

El conveni col·lectiu és un acord entre l'empresa i els treballadors on es regulen les característiques del treball i les normes de convivència que seran d'aplicació en una empresa o un sector.

Poden ser de dos tipus: d'empresa si afecten només una empresa, o sectorial si s'apliquen sobre un conjunt d'empreses que pertanyen a un mateix sector d'empreses.

Contingut mínim:


Segons l'Estatut dels Treballadors, els convenis col·lectius han de tenir un contingut mínim:

 • Determinació de les parts que l'han concretat: representants del treballadors i de les empreses.

 • Definició de l'àmbit:

 • Personal

 • Territorial

 • Funcional

 • Temporal

 • Forma i condicions de la denúncia del conveni.

 • Formació de la comissió paritària.

 • Condicions per a la no-aplicació del règim salarial.

Entradas relacionadas: