Formals del dret

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,95 KB

 

1.- Des del punt de vista del dret, quines conseqüències tindria una norma que fos considerada injusta pels ciutadans?

Des del punt de Vista dels ciutadans serien aquelles imposades per l’autoritat i el seu Compliment es pogués exigir de forma coactiva.

2.- Quina és la raó per la qual el costum ha de ser provat per la part Que l’al·legui?

Es pot utilitzar si No existeix una llei aplicable, sempre que no sigui contraria a la moral o a L’ordre públic, i que resulti provada.

3.- Què és la jurisprudència?

Criteri reiterat per tribunal suprem en interpretar i Aplicar les normes per resoldre els conflictes


4.- Quina és la utilitat pràctica del principi de jerarquia normativa?

La jerarquia normativa determina que cada norma te un rang O nivell determinat i implica que les normes de rang superior prevaldran.

5.- Per què no és possible que un tractat internacional contingui Disposicions contràries a la Constitució? Què és imprescindible perquè els Tractats internacionals siguin aplicables a l’Estat Espanyol?

Perquè la constitució és la norma suprema. Les lleis que Contradiguin a la constitució seran declarades inconstitucionals i Anul·lades. 

Que segueixin les normes de la constitució. En cas de que No les segueixin es tindria que reformar la constitució abans d’aplicar-les.

6.- Per què la Constitució es considera com la norma suprema de L’Ordenament Jurídic espanyol? Busca per Internet què significa “Llei Març”.

-Perquè les lleis que contradiguin a la constitució seran Declarades inconstitucionals i anul·lades

-Són lleis de caràcter estatal i Ordinàries, que relativitzen l'article 149 de la Constitució permeten que Algunes matèries puguin ser delegades com a competències compartides.

7.- Com es diuen i quines característiques tenen les lleis aprovades per Les Comunitats Autònomes?

Es poden elaborar lleis que únicament es podran aplicar Dins dels seus respectius territoris R

8.- Identifica els elements que formen l’estructura de la denominació de La següent norma jurídica: Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

Rango:
Llei

Nº de la ordén de ese año:
22/2003

Fecha de emisión:
de 9 de juliol

Nombre de la disposición jurídico:

Concursal

9.- Per què creus que en una empresa és important diferenciar si se li Aplica la normativa civil o la mercantil?

Es important diferenciar el dret civil com a regulació de Les relacions patrimonials com personals entre persones físiques o jurídiques, En canvi en el dret mercantil regula les normes aplicables als comercials en el Desenvolupament de les seves activitat o els actes de comerç.

10.- Quin és l’objectiu de la divisió de poders?

El objectiu de la divisió de poders es garantir la Independència de cada un dels tres poders ( legislatiu, executiu i judicial)

11.- Quin paper té el poder judicial respecte de les normes jurídiques?

En cas de que es produeixi un incompliment del disposat a Les normes jurídiques intervindrà el poder judicial encarnat per jutges i Magistrats com a representants del poble.  Jutjant I fent complir la sentència

R

CONSOLIDACIó (25%)


13.- Quins dos requisits essencials han de complir les normes per tal Que siguin respectades pels ciutadans?

Han de ser justes i obligatori compliment

14.- Per què el Dret administratiu pertany al Dret públic?

Perquè es part de l’ordenament jurídic que regula L’Administració Pública, l’organització, els seus serveis i les relacions amb Els ciutadans. A mes de les seves normes que regulen les relacions entre L’Administració i els funcionaris públics.

15.- A què ens referim en parlar de “fonts del Dret directes i Indirectes”?

FONTS DIRECTES: es tracta de Les fonts que contenen la norma jurídica i són directament aplicables (llei, Reglament, costum, etc.).

FONTS INDIRECTES: són les Fonts que no contenen la norma, però ajuden a interpretar-la o aplicar-la (per Exemple, els principis generals del Dret o la jurisprudència).

16.- Per què el costum es considera com una font del Dret?

Perquè és una manera d’actuar Repetida en el temps per una comunitat amb la consciència que és obligatòria. Només es pot utilitzar si no hi ha una llei aplicable, sempre que no sigui Contrària a la moral o a l’ordre públic i que resulti provada.

R

17.- En què es diferencien les lleis orgàniques de les ordinàries?

  • Lleis orgànica tracten temes d’especial Importància , com drets fonamentals i llibertats publiques  • Lleis ordinàries qualsevol altre llei Que no tracti sobre els assumptes reservats a la llei orgànica

18.- Quins requisits formals han de complir les lleis per a la seva Entrada en vigor?

Les lleis entraran en vigor als 20 dies de les completa Publicació , a no ser que es disposi altrament a la pròpia llei R-

19.- Qualsevol relació jurídica que estableix una Administració Pública Es regeix per normes de Dret Públic? Per què?

No, perquè en algunes ocasions l’administració actua com Si fos un particular en casos com aquet es regirà per normes de dret Privat. 

20.- On rau la principal diferència entre les lleis i els reials Decrets?

Les lleis es consoliden d’una forma raonada i pensada i en El cas del reial decret es consoliden en casos d’extraordinària i urgent Necessitat per exemple en cassos d’inundacions greus.

CASOS PRÀCTICS (40%)


21.- Busca dos exemples en què l’actuació de l’Administració es reguli Per normes de Dret privat

-Les qüestions relatives al Compliment dels contractes.
-Les normes que regeixen les relacions professionals.

-El matrimoni. ??

22.- Com resoldrien els Tribunals un conflicte si no existissin llei ni Costum aplicables?

Utilitzaríem l’aplicació dels principis generals del dret

23.- Enumera les característiques que fan de la Constitució la norma més Important de l’ordenament Jurídic

  • En aquesta norma estan supeditades a Ella les demés. En cas de que alguna la contradigui serà declarada Inconstitucional i anul·lada.

  • Té 169 articles dividits en un títol Preliminar i 10 títols

  • Es difícil modificar el seu contingut


  • La adequació a la constitució de tota La normativa es porta a cap per un òrgan especial


24.- Una norma que regulés el dret a l’educació, de quin tipus seria? I La norma que serveis per aprovar un Estatut d’Autonomia?

Serien lleis orgàniques


25.- Si es produeix una situació d’emergència i el govern l’ha de Resoldre de forma urgent, quin tipus de norma haurà de dictar? Com participa el Parlament en aquesta aprovació?

S’utilitza un reial decret, una vegada dictat serien Sotmet a debat i votació per el congres de diputats


26.- Ordena les següents normes segons la seva jerarquia: decret-llei; Llei orgànica; constitució: reglament; directiva de la Uníó Europea; llei Ordinària.

Constitució, directiva de la uníó europea, llei orgànica, Llei ordinària, decret llei i reglament


Entradas relacionadas: