Formacio del lexic catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,27 KB

 
FORMACIO DEL LEXIC CATALA
Els mots populars són akells k formen part de la llengua des dels seus orígens.
Els cultismes,en canvi, són mots agafats directament del llatí o del grec.No han sofert l'evolucio normal dels mots patrimonials,sinó només una adaptació.
Anomenem prestecs o manlleus les paraules preses d'altres llengues k s'accepten i s'incorporen al diccionari normatiu.
Els neolofismes dón paraules noves k s'incorporen a la llengua per designar accions,conceptes o objectes d'aparició recent.
TEXT A LA FRASE
-Adequació es la propietat k permet adaptar el text a la situació.
objectiu-destinataris-intencionalitat
-La coherència es la propietat k assegura la significació global del text.
Odenar les idees,hi hagi un fil conductor,k no hi hagi salts logics,repasar el text
-Cohesió es la propietat k relaciona les diferents unitats d'un text (paragraf i oracions).
Revisar la puntuació,k totes les frases tingin verb,utilitzar el mateix tractament en tot el text,repassa la concordança.


NOUCENTISME
El noucentisme es un corrent culttural,sobetot literari a Catalunya 1906-1913.Neix com a aposició al corrent anterior.MOdernisme.Pretenien ser moderns i arrelats al s.XX.Estava lligadisim a la politica, en concret a la lliga Regionalista del Prat de la Riba de dretes,d'ordre social i Catalanista.Va ser important la creació 194 de la Mancomunitat que era un orguen d'autogovern després de 2 segles de no tenir res. El que feia es subensionar i donar carrecs importants als noucentismes.Ells escrivien afavorint als de la mancomunitat.El principal difuzor "la veu de Catalunya"(diari).El més important que van fer es normalitzar el catala que va ser Pompeu Fabra. El glosari era un text exemplificatiu que ba escriure Eugeni d'Ors.
Imperialisme : voluntat de arrivar a tot arreu del pais,conquerir
Arbitrarisme:Que ells decideixen tot, son molt raonadors
Civilisme:el contrari de ruralisme,que han de ser molt educats
Classicisme:imposició de l'ordre i la norma sobre la realitat
Josep Carner qui duia a terme les idees de Eugeni era de dretes pero no molt despres es va exiliar.

Entradas relacionadas: