Fonts de Finançament en l'Empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,31 KB

Hi ha diferents fonts de finançament en una empresa:

 • Segons Termini de Devolució:

  • Finançament a Curt Termini (Prestecs Bancaris)
  • Finançament a Llarg Termini (Prestecs a Llarg Termini)
 • Segons Procedència:

  • Finançament Intern: Reserves, Quotes d'Amortització, Provisions
  • Finançament Extern: Capital Social, Prestecs
 • Mitjans de Finançament:

  • Recursos Propis: Capital i Reserves
  • Recursos Aliens: Prestecs, Credits, Emprèstits

Recursos Propis

 • Capital (Finançament Extern): Format per associacions de socis
 • Reserves (Autofinançament d'Enrequiment): Beneficis no distribuïts i formen part de l'autofinançament intern
 • Amortitzacions (Autofinançament de Manteniment): Valor que va perdent l'immobilitzat en el procés de producció
 • Provisions (Autofinançament de Manteniment): Part del resultat de l'empresa que crea un fons per fer front a certes pèrdues que encara no s'han produït

Recursos Aliens a Llarg Termini

 1. Prestecs a Llarg Termini: Demana prestecs als bancs
 2. Emprèstics: Són obligacions que emeten les empreses
 3. Lísing: Deduccions fiscals: els interessos i part del cost del bé. Tipus de béns: solen ser nous. Durada mínima: 2 anys per béns mobles i 10 anys per béns immobles. Opció de compra: sí
 4. Rènting: Deducció fiscal: totalitat de la renda. Tipus de béns: poden ser nous o no. Durada mínima: no. Opció de compra: no

Recursos Aliens a Curt Termini

 • Prestecs Curt Termini/Credits Bancaris a Curt Termini:
  • Descobert en compte
  • Compte de crèdit
  • Credit comercial
  • Descompte d'efectes
  • Facturatge
  • Fonts espontànies de finançament

Actius Financers i Mercat de Valors

 • Actius Financers de Renda Fixa: Aporten fluxos (Obligacions, Bons...)
 • Actius Financers de Renda Variable: Depenen dels beneficis de la companyia repartits en forma de dividends

Mercat de Valors

 1. Mercat Primari o d'Emissió: Empresa que emet valors perquè puguin ser subscrits pels inversors. OPV: Operació on les empreses ofereixen una venda d'una part de les seves accions. OPS: Ofereix accions de nova inversió a causa d'una ampliació de capital
 2. Mercat Secundari: Mercat pur de compra i venda on es negocien els valors que prèviament van ser sotmesos a OPV

Borsa de Valors

Únic mercat on es compren i es venen accions de les empreses i també es negocien altres actius (Obligacions, Bons...)

Avantatges

 • Menor cost
 • Quantitat finançada elevada
 • Millora imatge pública de l'empresa

Inconvenients

 • Perdua de poder en l'empresa
 • Facilitar informació als accionistes
 • Sotmetre a auditoria externa
 • Accions passen a mans de desconeguts
Selecció Font Finançament: Tipus d'inversió: Si és corrent serà a curt termini o més gran que 1 any. Grau d'endeutament: Si vol disminuir, buscar fonts de finançament pròpies. Cost de finançament: Fonts a llarg termini tenen un preu més alt que les de curt termini

Entradas relacionadas: