Fonetica catala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,24 KB

d) Nasals
/m/ /n/ / / [m] [n] [ ]
e)
Laterals (aire sescapa per un costat de la cavitat bucal)
/l/ / / [l] [ ]
f)
Vibrants
/r/ /r/ [r] [r]
-
Quins són els tipus de fonemes i de sons consonàntics segons la sonoritat?
Els fonemes o sons
sonors o fonemes o sons sords.
-Quan parlem de fonemes o sons consonàntics sords?
Quan les cordes vocals estan relaxades, la glotis es troba al màxim de la seva amplitud i laire en passar-hi a través no fa vibrar les cordes vocals.
-
Quan parlem de fonemes o sons consonàntics sonors?
Quan les cordes vocals estan tenses, la glotis és més estreta del que és habitual , i laire en passar-hi a través,fa vibrar les cordes vocals.
-
Quins són els fonemes i sons consonàntics sords?
(petaca) /p/ /t/ /k/ [p] [t] [k]
(Fes xo!) /f/ /s/ // [f] [s] []
(potser) /ts/ [ts]
(cotxe) /t/ [t]
-Quins són els fonemes i sons consonàntics sonors?
Tots els altres.
-
Què són els fonemes i els sons vocàlics?
Els que en ser articulats no es produeix una obstrucció a la sortida de laire.
-
Quins són els criteris per classificar els fonemes i sons vocàlics?
Punt darticulació, mode darticulació i sonoritat.
-Què es té en compte quan es classifiquen els fonemes


i sons vocàlics segons el punt darticulació?
Què fa la llengua i quina posició ocupa dins la cavitat bucal quan es pronuncia el so vocàlic.
-
Quins tipus de fonemes hi ha segons el punt darticulació?
a
) anteriors o palatals: La llengua seleva cap al paladar i ocupa una posició avançada.
b)
posteriors o velars: La llengua seleva i es retira cap al paladar tou o vel del paladar.
c)
centrals: La llengua sabaixa i ocupa una posició central dintre la cavitat bucal.
-
Quins són els fonemes o sons vocàlics anteriors o palatals?/i/ [i] camí, pistola
/e/ [e] (e: oberta)
diré
/E/ [E] (e: tancada)
penso,cafè
-Quins són els fonemes o sons vocàlics posteriors o velars?
/u/ [u] punt , guant
/o/ [o] llimona , transcripció
/ / [ ] lògic, arròs
-
Quins són els fonemes o sons vocàlics centrals?
/a/ [a] m
à, mecànic
/ / [
] (vocal neutre) m
ecanisme
-Quins tipus de fonemes i sons vocàlics hi ha segons el mode darticulació?
a) 1er grau dobertura /i/ /u/ [i] [u]
b) 2on grau dobertura /e/ /o/ [e] [o]
c)3er grau dobertura / / / / [ ] [ ]
d) 4t grau dobertura / a / [ a ]
e) grau intermedi (entre el 2on i el 3er) / / [ ]
-
Quins tipus de fonemes i sons vocàlics hi ha segons la sonoritat?
Nhi ha un de sol, els fonemes i sons vocàlics sonors.
-
Què predica la regla dorde la transcripció fonètica?
Que tot so consonàntic aparentment sord en contacte amb un so consonàntic sonor se sonoritza.

Entradas relacionadas: