FOL contractes de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,17 KB


Els elements del contracte de treball


Perquè un contracte de treball sigui efectiu es requereix d’aquests tres requisits.

Consentiment: voluntat de les parts de concertar un contracte,Serà vàlid sempre que les dues parts tinguin la capacitat d’obrar necessària i el consentiment no s’hagi prestat per error, violència, intimidació o dol

L’objecte del contracte de treball és la prestació de serveis per compte d’altri retribuïda. Per tant, comprèn dues prestacions: • La prestació laboral del treballador, • La contraprestació salarial

Causa :
La causa del contracte de treball és la voluntat de canvi entre treball i salari destinada a la producció de béns i serveis.

La forma del contracte del treball:

 En el dret del treball regeix el principi de llibertat de forma en matèria de contractació, les parts poden triar subscriure el contracte manera verbal o escrita.

No obstant això, l’art. 8 de l’ET exigeix expressament la forma escrita en dos casos:


1 • Quan sigui exigit per una disposició legal:

– Contractes formatius (contracte de pràctiques i per a la formació).

– Contractes de durada determinada (contracte d’obra o servei, contracte d’interinitat i contracte eventual per circumstàncies de la producció amb una durada superior a quatre setmanes).

– Contractes subscrits a temps parcial, fix discontinu i de relleu.

– Contractes a distància.

– Els subscrits amb treballadors contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles a l’estranger.

– Els contractes de determinades relacions laborals especials, com les dels esportistes professionals, artistes , minusvalids ,advocats …

2 • Quan qualsevol de les parts del contracte n’exigeixi la formalització per escrit, facultat que reconeix l’ET expressament


La manca de forma escrita, quan sigui obligatòria, no produeix la invalidesa del contracte, però genera a l’empresari unes determinades conseqüències legals:

• La principal és que tots els contractes no subscrits per escrit i que hagin de ser-ho es consideraran subscrits a jornada completa i a temps indefinit, excepte prova en contra que acrediti la naturalesa temporal del mateix contracte o el caràcter a temps parcial dels serveis. Aquesta presumpció es pot destruir mitjançant prova en contra, que ha d’aportar l’empresari.


• La segona és que la no-formalització del contracte de treball per escrit, quan sigui obligatori, fa incórrer a l’empresa en una infracció administrativa greu, sancionable per la Inspecció de Treball via acta d’infracció

. El contingut del contracte de treball: El contingut mínim

-Identificació de les parts/Grup professional del lloc de treball/Centre de treball /Durada i distribucióde la jornada ordinària de treball/Data de començament de la relació laboral  i en cas de ser temporal , la durada /Període de prova /Salari base inicial, quantia dels complements salarialsi periodicitat de pagament/Durada de les vacances/Legislació aplicable /Clàusules addicionals


Clàusules contractuals addicionals En el contracte de treball es poden incloure clàusules addicionals en què es recullin els pactes individuals que les parts hagin acordat. Alguns d’aquests pactes apareixen regulats expressament en l’ET, però se’n poden incloure altres, sempre amb la limitació que imposa el principi d’irrenunciabilitat de drets i respectant les condicions laborals establertes en les disposicions legals i els convenis col·lectius

Exemples :


Clausules recollides per l’ET= pacte de plena dedicació , pacte de no competencia, pacte de permanencia

Clausules no reccollides per LET = hores extraordinaries, lloc de treball,pacte sobre les pagues d’hores extraordinaries

El període de prova


La finalitat de pactar un període de prova és que l’empresari pugui constatar l’aptitud professional del treballador i que aquest últim pugui conèixer les condicions en què ha de desenvolupar el treball

A. Límits de durada El període de prova està sotmès a uns límits de durada, que són els establerts al conveni col·lectiu. Però si el conveni no assenyala res, els límits són els que estableix l’ET

Tècnics titulats =Sis mesos màxim.

Resta de treballadors =Dos mesos màxim. A les empreses de menys de 25 treballadors el període de prova no podrà excedir de tres mesos.

Contractes en pràctiques =Dos mesos màxim per als titulats de grau superior i un mes màxim per als titulats de grau mitjà.

Contracte de suport a emprenedors =Un any en tot cas.

Contractes temporals de fins a sis mesos = Un mes màxim.

. Resolució o desistiment La relació de treball sorgeix amb la subscripció del contracte, encara que s’hagi concertat un període de prova. Durant el període de prova el treballador té els drets i les obligacions corresponents al lloc de treball que ocupi, com si fos de plantilla. Així, per exemple, el temps dels serveis prestats durant el període de prova es computa a efectes d’antiguitat a l’empresa. Els únics drets que no es tenen durant el període de prova són els derivats de l’extinció del contracte, ja que qualsevol de les parts pot desistir de la relació laboral sense més obligacions que la de comunicar la decisió a l’altre. La possibilitat d’exercitar aquesta facultat de desistiment s’acaba un cop passat l’últim dia del termini.


---------------------

Gestió DE LA CONTACTACIO LABORAL A L’EMPRESA

La contractació de treballadors implica per a l’empresa altres obligacions formals, a més de la formalització del contracte per escrit quan sigui obligatori o ho sol·liciti qualsevol de les parts .

1)Comunicació del contracte ila copia bàsica al SEPE • A les oficines d’ocupació.• A través de Contrat@.• Termini: Déu dies.

2) Informacióals representants dels treballadors• Lliurar còpia bàsica als representants dels treballadors en un termini de Déu dies.• Notificar els contractes temporals que no s’han de formalitzar per escrit, les pròrrogues i denúncies delscontractes de durada determinada.

3)Informació als treballadors• Sobre els elements essencials del contracte i les condicionsd’execució de la prestació laboral quan no figurin al contracte de treball formalitzat per escrit.• Termini: dos mesos.

4 )Afiliació i alta de treballadors • Abans de l’inici de l’activitat laboral.• A través del Sistema RED.


Comunicació de la contractació als serveis públics d’ocupació L’empresa ha de comunicar als serveis públics d’ocupació de la seva comunitat autònoma el contingut .També ha de fer una comunicació de la còpia bàsica del contracte, hi hagi o no representació legal dels treballadors-


La comunicació dels contractes de treball es pot fer a través de dues vies


:

A través de l’oficina d’ocupació
: en aquest cas es comunicarà en qualsevol oficina d’ocupació de la comunitat autònoma corresponent.

• Per mitjans telemàtics a través de Contrat@


: és un servei en línia per a la comunicació de contractes de treball a través d’Internet.

Que es un contacte ?


És un servei web que permet als empresaris, i a les empreses que actuïn en representació de tercers, fer la comunicació dels contractes de treball i de les còpies bàsiques

Quines empreses poden utilitzar contacte ?


Les que disposin d’una autorització dels serveis públics d’ocupació

Que permet el contacte ?


comunicar i consultar dades

Obligacions d’informació als representants dels treballadors La subscripció d’un contracte obliga l’empresari a lliurar a la representació legal dels treballadors, perquè sigui signada, la còpia bàsica dels contractes que s’hagin de concertar per escrit, a excepció dels contractes de treball especials d’alta direcció, en què s’estableix el deure de notificació als representants legals dels treballadors. Igualment se’ls notificaran, en el mateix termini, les pròrrogues d’aquests contractes, així com les denúncies dels mateixos contractes. Posteriorment, la còpia bàsica s’ha d’enviar a l’Oficina d’Ocupació, encara que no hi hagi representació legal dels treballadors

Hi ha igualment l’obligació de notificar la subscripció dels contractes temporals

Que ha d’encloure? Totes les dades del contacte excepte dades intimes com el DNI

Termini de entrega= no superior a 10 dies després de la formalització del contracte


Obligacions d’informació als treballadors L’empresari també està obligat a informar el treballador per escrit dels elements essencials del contracte i les condicions d’execució de la prestació laboral, s’hagi formalitzat per escrit el contracte o no.. El termini per facilitar la informació és de dos mesos .

. Afiliació i alta del treballador a la Seguretat Social Quan contracta un treballador, l’empresa n’ha de tramitar l’alta a la Seguretat Social, i si no hagués treballat anteriorment també n’ha de sol·licitar l’afiliació al sistema. Tots dos tràmits s’han de fer abans que la persona comenci la prestació de serveis.

Entradas relacionadas: