Fisica i quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Electricidad y Electrónica

Escrito el en catalán con un tamaño de 11 KB

 

giga 10 elevat 9 mega 10 elevat 6 quilo 10 elevat 3 hecto deca deci centi mili micro elevat a -6 nano -9

omo etero- la proporció n q stan ls diverses substacies q formen part duna mescla eterogenia s variable i conserven ls seues propietats

la prop. n q estan ls diverses subst. q formen par duna mescla etero es variable

la proporció n q están ls subst. duna dissolució s varible

un compost es pot descompondre mitjançant procediments quimica en ls substancies simples q el cnstitueixen i una simple no es pot descompondre

diferencies entre mescles homogenies i heterogenies-els components d ls mescles poden ser en qualsevol proporció,mntre q ls compostos tenen una composició fixa i invariable-les subst.q cnstitueixen ls mescles poden separar-se x metodes fisics,pero els elements q formen ls compostos nomes s poden obtenir mitjançant procediments qimics-els cmponents q formen ls mscles cnserven ls seues propietats,tenmateix els compostos tenen propietats caracteristiqes diferents d ls dls elements q ls formen separadament-en ls mescles a diferencia dels cmposotos ls valors d la densitat i lñs temperatures de fusió i ebullició varien segons la ls proporcions n q estigues els components. ne un compost no.

tant per cent n massa-%massa de solu=massa de solut/massa de dissolució·100

tant x cent n volum-%n volum de solut=volum de solut/volum de dissolució·100

cnecntració n massa-cncentració n massa=massa de solut/volum de dissolució

Llei de boyle-Atemperatura copnstant l volum ocupat x 1a massa determinada dun gas es inversament proporcional a la pressió p1·v1=p2·v2=constant

Primera llei de gay-llusac-si la pressió dun gas roman cnstant el volum duna massa fixa es directament proporcional a la temperatura absoluta v1/t1=v2/t2

Segona llei de gay-llusac-si el volum dun gas roman cnstant,la pressio duna massa fixa d gas s directament proporcional a la temperatura absoluta p1/t1=p2/t2

teoria cinetica de la materia-la materia esta formada x particules molt menudes q no es poden veure i q estan en constant moviment aleatori

UN ELEMENT es una substancia formada per atoms ='s

UN COMPOST es una substancia formada per atoms diferents combinats en proporcions fixes

UNA REACCIÓ QIMICA consisteix n la reorganitzacio dels atoms d ls substancies q hi intervenen

CHARLES COULOMB va ser el primer en mesurar la força datraccio de forma quantitativa:la força atractiva o repulsiva exercida entre dues carregues electriques puntuals es directament proporcional al producte daqestes carregues i inversament proporcional al quadrat de la distancia q ls separa f=QA·QB/r al quadrat

LATOM-latom cnté particules materials subatomiques-algunes daqestes,elos electron,tenen carrega electrica negativa i massa,Cada electró te una carrega electrica elemental-la resta de latom te la major part de la massa saqest i presenta carrega positiva-cm que latom es electricament neutre.,cal suposar q el nombre delectrons es el mateix q el de protons.

THOMPSOM 1904-RUTHERFORD 1911

NEUTRONS-CHADWICK va descubrir el neutró-latom te un nucli central en el qual es concentra practicament tota la massa aportada pels protons i els neutrons-la carrega positiva dels protons es compensa amb la carrega negativa del electrons q son fora del nucli-el nucli conté per tant protons en un nombre igual al delectrons de latom-els electrons giren a molta velocitat a voltant del nucli i nestan separats per una gran distancia

MASSA ATOMICA RELATIVA-m1·%/100+m2·%/100

MASSA MOLAR RELATIVA-La massa molecular relativa duin element o djun compost es = al a suma de les masses atomiques relatives dels atoms q apareixen en la formula cl = 35,5

COMPOSICIÓ CENTESIMAL-% de sodi=23/58,5·100=39,3%  % de clor = 35,5/58,5·100=60,7

Els isotops son atoms dun mateix element q tenen l mateix nombre atomic xo nombres masics diferents

isotops i massa atomica relativa-m1%/100+m2·%/100 m2=num major

Caracteristiqes dels elemetns metalics-tenen llustre metalic,son opacs,son bons conductors de lelectricitat i la calor,son maleablesi ductils,son solids a temperatura ambient i els punts de fusió son elevats

caracteristiqes dels elements no metalics:no tenen llustre metalic,son mals conduictors,a temeperatura ambient poden ser solids,liqids o gasos,n stat solid son fragils,els solids tenen punts de fusió baixos i ls liqids punts debullicio baixos

El 1829 j.dobereiner va observar q grups de tres elements determinats tenien una certa regularitat quant a ls propietats,cada un daqests grups sanomena triada.

Classificacio periodica de mendeliev:el 19869,l qimic d.mendeleiev buscaba un criteri de classificacio dels 63 elemts q es coneixien q permetera relacioar aqells de propietats semblants,la clasificacio va ser la seguent:criteri de classificacio:ordre creixent de les masses atomiqes,observació:els elements q tenen propietats semblants apareixen de manera periodica en la llista,enunciat de la llei periodica:les propietats dels elements son funció periodica de les masses atomiqes.

Massa molar relativa dun element o dun compost es = a la suma de ls masses atomiqes relatives dels atoms q apareixen en la formula

Composició centesimal:%de sodi=23/58,5·100=39,9%  %de clor=35,5/58,5·100=60,7%

un enllaç qimic es ña unió entre atoms n q nomes intervenen els electrons de valencia enllaç ionic=metall i no metall   enllaç covalent=no metalls  enllaç metalic=metalls

Una reacció exotermica es quan es després energia i endotermica quan necessita energia

la combustió es una reaccio doxidacio x la qual una substancia combustible reacciona amb loxigen de laire

oxids -1 peroxids -1 x 2  hidrurs metalics -1 kh hidrud de potassi     hidrur no metalics +1 del grup 16 i 17 hf fluorur didrogen  acid floridric   dels grups 13 14 15 bh3 trihidrurd de bor borá sals binaries nacl monoclorur de sodi  clorur de sodi

llei de les proporcions constants:quan 2 o mes elements s combinen i donen un mateix compost ho fan sempre en proporcions de masses definides i constants

una mescla omogenia pot estar formada pels mateixos componentes q un compost,pero ademt proporcions diferents. 

 H+1-1                
 LI1 BE2          ?B3-3 C-424 N-312345 O-2-1 F-1 
 NA1 MG2          ?AL3 SI4 P-335 S-2246 CL-11357 
 K1 CA2  TI234 CR234 MN23467 FE23CO23 NI23 CU12 ZN2  GE24 AS-335 SE-2246 BR-11357 
 RB1 SR2        PD24AG1CD23  SN24 SB-335 TE-2+2+4+6 I-11357 
 CS1 BA2        PT24 AU13HG12  PB24BI35    
 FR1                

Entradas relacionadas: