Finançament i inversió empresarial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,17 KB

Facturatge

És una operació mitjançant la qual una empresa anomenada cedent transfereix la gestió del cobrament i el risc d'insolvència (depèn de les clàusules) dels seus clients i deutors a una altra empresa que s'anomena factor (normalment, un banc). L'empresa factor cobra els deutes a favor del cedent al venciment corresponent i assumeix el risc de no cobrar-los a canvi d'una comissió.

Emprèstit

És l'emissió de valors mobiliaris anomenats obligacions o bons, els quals porten associat un tipus d'interès que pot ser fix o variable i, segons les característiques de la emissió, poden ser canviats per accions de l'empresa (obligacions convertibles).

Autofinançament

El finançament intern o autofinançament (ja sigui de manteniment o d'enriquiment) és el conjunt de recursos que l'empresa genera al llarg del seu cicle normal d'explotació i que es materialitza en el benefici assolit en l'exercici, més les amortitzacions, és a dir, en el flux de caixa.

Pòlissa de crèdit

És el contracte que ofereix la possibilitat de disposar de l'efectiu que necessita el contractant de la pòlissa d'un compte bancari fins a un límit que s'anomena crèdit disponible, amb la possibilitat de tornar els imports disposats dins d'un termini màxim estipulat en la pòlissa. L'entitat bancària cobrarà els interessos per aquests imports disposats per l'empresa contractant.

Estratègia corporativa

És el nivell més alt d'estratègia. Correspon a les decisions estratègiques (que estableixen per exemple el perfil de la cartera de negocis i els camps d'activitat on es vol estar present) que prenen els directius que ocupen els nivells jeràrquics més elevats de l'organització.

Estratègia multidomèstica

És aquella que entén que els mercats internacionals són diferents, per la qual cosa l'empresa s'ha d'adaptar a cada un d'ells i atendre les diversitats culturals.

Estratègia global

Considera que els mercats internacionals són un únic mercat homogeni per això l'empresa pot establir una estratègia única (mateixos productes i mateixes marques elaborats en plantes de fabricació especialitzades des d'on es satisfan les necessitats de tot el món). Aquestes empreses tracten d'evitar les duplicitats d'activitats i de funcions i racionalitzar les seves activitats a nivell mundial.

TIR

La TIR és un mètode de selecció d'inversió dinàmic. És la taxa d'actualització o descompte que fa que el valor del VAN sigui 0. Indica la rendibilitat efectiva d'un projecte d'inversió.

Pèrdues i guanys

El compte de pèrdues i guanys, també anomenat compte de resultats, és un compte anual que té com a objectiu calcular el resultat que una empresa ha obtingut durant un exercici econòmic fruit de la seva activitat. Totes les empreses tenen l'obligació de fer-lo, i s'ha de fer al final de l'exercici econòmic. Proporciona informació important sobre l'origen de les despeses i els ingressos. Els resultats que consten en un compte de pèrdues i guanys són: resultat d'explotació, resultat financer, resultat abans d'impostos i resultat de l'exercici.

Rendibilitat econòmica

És la rendibilitat de l'explotació, és a dir, de l'activitat principal de l'empresa. En canvi, la rendibilitat financera és la rendibilitat dels fons propis invertits a l'empresa. Es calcula amb el quocient entre el benefici abans d'interessos i impostos (BAII) i l'actiu total.

Rendibilitat financera

Es calcula amb el quocient entre el benefici net (un cop deduïts els interessos i els impostos) i els recursos propis invertits. Mesura la rendibilitat d'una manera global.

Fons de maniobra

És la part de l'actiu corrent finançat pels capitals (recursos) permanents. Es tracta d'un marge de seguretat financer que permet evitar problemes a l'hora de fer front als pagaments del deute a curt termini (passiu corrent).

Crèdit comercial

Finançament a curt termini que consisteix en el retard del pagament de les adquisicions de béns i serveis amb els proveïdors habituals.

Préstec

Font de finançament aliè en la qual una entitat financera lliura al client una quantitat de diners, obligant a aquest últim a restituir aquesta quantitat al cap d'un termini de temps establert, més els interessos corresponents.

Descompte d'efectes

Font de finançament aliè per la qual el banc posa a disposició del client l'import d'un efecte abans del venciment, a canvi del descompte d'uns interessos i d'una comissió.

Rènting

Contracte mercantil bilateral pel qual una de les parts s'obliga a cedir a l'altra l'ús d'un bé per un temps determinat, a canvi d'una renda periòdica.

Inversió financera

Adquisició d'un actiu financer: obligacions, accions, dipòsits bancaris, etc. Finalitza quan els títols són venuts. Ex. adquisició d'accions d'una empresa.

Inversió a curt termini

Inversió vinculada a l'empresa durant un període inferior a la durada d'un exercici econòmic (normalment 1 any). Ex. Dipòsit bancari a 3 mesos.

Inversió estratègica

Inversions de modernització que tenen per objectiu l'adaptació de l'empresa a canvis tecnològics i l'increment de la seva competitivitat. Ex. Compra de maquinària de tecnologia punta.

Inversió substitutiva

Inversió que limita la realització d'altres. Cal tenir en compte que no es confongui amb la de reposició o renovació que es aquella que substitueix un actiu vell per un altre de nou. Ex. Comprar una maquinària del model A en lloc del model B.

Lísing

És una forma de finançament per a l'adquisició de béns de producció o equipament. L'empresa de lísing adquireix el bé en qüestió, i pacta amb l'empresa un pla d'amortització (lloguer) pel qual aquesta, paga una renda durant un període concret i al final del qual, pagant un import anomenat opció de compra, l'empresa pot quedar-se el bé en propietat.

Payback

Consisteix a establir el termini de recuperació del desemborsament inicial. És un criteri molt adequat per a aquelles inversions en les que interessa recuperar la inversió el més aviat possible.

Entradas relacionadas: