Filo raonament

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,29 KB

 
-Ronament: son les diferents maneres de combinar les proposicions,o la relacio d'enunciats diferents. tots els raonaments es componen de contingut i de forma. -proposicio:enunciat q pot ser vertader o fals -contingut: es allo de que es parla,conceptes que componen l'oracio. -forma: es la relacio q s'estableix entre paraules o conceptes quan raonem extraiem una conclusio de les premises, la capacitat d'extreure conclusions d'unes premises es diu INFERIS. -veritat:afecta al contingut. -validesa: depen de l'estructura o forma del coneixement.per q un raonament sigui valid , premises verdaderes. -logica: es la disciplina q estudia i analitza l'estructura dels raonaments i aseñala les condicions de la seva solidesa. -logica formal: la ciencia q analitza la relacio entre les premises i la conclusio , prescindint de l contingut de les premises. tipus de raonament -Raonament deductiu: raonament logic que exigeix q la conclusio es desprengui necesariament de les premises.raonament molt solid -Raonament inductiu: no exigeix q la conclusio es desprengui necesariament de les premises.no ofereix seguretat absoluta -induccio completa:es quan es pot abastar cadascun dels elements d'un conjunt de manera q ala fi,puguem tenir l'enumeracio completa.el problema es q en la realitat es molt difisil enumerar tots els casos -induccio incompleta: es la q es pot fer partint d'afirmacions o negacions de tos eles elements del conjunt. no te validesa formal perq no hiha cap llei logica q permeti el pas de molts a tot -Raonament analogic: es un raonament q te com a base el fet de relacionar 2 o mes coses entre les kuals establim algun tret comu. es basa en les raons bones o dolentes q es donen per establirla. -inferencia inductiva:consisteix a fer una generalitzacio a partir d'una serie de fets observats. -inferencia deductiva: consiteix a extreure una idea a partir d'altres idees amb les kuals akella esta conectada necesariament A=uni afir I=part afir E=uni neg O=part neg

Entradas relacionadas: