Filament retardat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,17 KB

 

Tema 9: Genètica molecular (del DNA a les proteïnes)

1. Duplicació (replicació) de l’ADN

Procés que consisteix en obtenir dues cadenes d’ADN a partir d’una original. Aquestes 2 cadenes són idèntiques a la cadena original. És un procés Semiconservatiu. Les 2 cadenes d’ADN obtingudes tenen un filament nou i un Filament provinent de la cadena original. Cada filament serveix de motlle per a Sintetitzar el filament complementari.
Kornbeg a l’any 1957 va descobrir un enzim anomenat ADN polimerasa que és capaç d’afegir desoxiribonucleòtids d’A, T, C I G a un extrem 3’ d’un fragment de ADN seguint la complementarietat de bases Del filament que serveix de motlle. Per tant per a duplicar-se l’ADN cal:
• ADN que serveix de motlle (ADN Patró) • ADN encebador (al qual se li afegeixen els desoxiribonicleòtids) • ADN Polimerasa (enzim

). L’ADN polimerasa que S’havia descobert presentava 2 problemes: 1r problema :

L’ADN polimerasa Solament és capaç d’afegir desoxiribonucleòtids a un fragment d’ADN ja Començat. No és capaç de sintetitzar de nou (sense encebador). Per tant? Com Comença la síntesi d’ ADN si no hi ha un ADN encebador?

2n problema :

Experimentalment s’havia comprovat que la duplicació De l’ADN es produia en els dos sentits, és a dir un filament se sintetitzava de 5' a 3' , però l’altre ho havia de fer de 3' a 5' Com és possible si l’ADN Polimerasa només pot afegir desoxiribonucleòtids en sentit 5' a 3'? Com pot Crèixer un filament de 3' a 5' ?.
La Solució va venir pel fet de trobar en els punts de síntesi uns fragments D’àcids nucleics formats per ADN i ARN. Concretament aquests fragments tenen Uns 50 ribonucleòtids (ARN) i uns 1000 desoxiribonucleòtids (ADN). Van ser Descoberts per la cièntífica Tuneko Okazaki i se’ls coneix amb el nom de Fragments d’Okazaki.

Cal tenir en Compte:

• No intervé un sol enzim, sinó diversos. • La duplicació no es Produeix d’igual manera en els dos filaments d’ADN. • El procés té 3 fases : Inici, elongació i terminació.

La base Del procés és :

• Separació de les dues cadenes • Desenrotllament de les Cadenes • Cada cadena ha de servir de motlle a la nova que s’ha de sintetitzar.

Mecanisme de duplicació de l’ ADN:

En la cadena de dalt el procés és Molt simple: • Intervé una ARN polimerasa (enzim anomenat també primasa) que Sintetitza un fragment d’ARN • Aquest enzim pot començar de nou (no necessita Encebador) • Aquest fragment d’ARN que sintetitza es diu primer i servirà D’encebador.
(solucionat el 1r problema). La cadena de baix és més complicada de sintetitzar. Es fa així: • L’enzim ARN polimerasa sintetitza petits fragments d’ARN (ARN primer) • L’enzim ADN Polimerasa afegeix desoxiribinucleòtids als fragments d’ARN primer en sentit 5' 3' • Aquests fragments format per ARN i ADN reben el nom de fragments d’Okazaki • Un altre enzim (ADN exonucleasa) elimina els fragments d’ARN • Un altre enzim (ADN ligasa) uniex els fragments d’ADN. • Així el creixement de la cadena es Produeix en sentit 3' 5' , tot i que la síntesi s’ha produit en petits Fragments en sentit 5' 3'.

(solucionat El 2n problema)

La Duplicació de l’ADN té 2 característiques que cal tenir en compte: –És Semiconservadora (explicat) –És bidireccional.

Bidireccional:


• Això vol dir que les cadenes creixen cada una en un sentit diferent: Una en sentit 5' 3', i l’altre en sentit 3' 5'. • El punt on s’obre la cadena Es diu forqueta de replicació i el punt on comença es diu origen de replicació.

2. Flux de la informació genètica: de l’ADN a les proteïnes: ADN            ARN          PROTEÏNES

                                                                                                TRANSCRIPCIÓ      TRADUCCIÓ

2.1 Transcripció • Procés d’obtenció d’ARN a partir d’ ADN. • Es realitza al nucli cel·lular. • L’ARN polimerasa (enzim) es mou al Llarg de la cadena d’ADN i va posant desoxiribonucleòtids d’A, U, C i G en Sentit 5' 3' segons complementarietat de bases. • Solament es transcriu una de Les dues cadenes d’ADN.

2.2 La Traducció:


síntesi de proteïnes Es necessita : • ARN de transferència :
responsable de Transportar els aminoàcids del citosol als punt de síntesi de proteïnes. • ARN missatger:
és el portardor del Missatge, Determina en quin ordre es posen els aminoàcids. Conté els codons. • ARN ribosòmic:
forma les 2 subunitats Dels ribosomes. Permet que es col·loquin els ARNt. L'ARN transcrit ha de passar Per un procés de maduració. En aquest procés s’eliminen els introns (fragments Sense informació per a sintetitzar proteïnes). L’ARN que s’obté es diu ARN Madur. El codi genètic és la correspondència entre la seqüència de l’ARN Missatger i la seqüència d’aminoàcids.

Cada 3 bases (triplet, codó) de l’ARNm determinen un aminoàcid

És el “diccionari” que ens permet traduir el llenguatge de l' ARN al llenguatge de Les proteïnes.    

Té 2 característiques :

l És universal (la correspondència entre Els codons del ARNm i els aminoàcids és igual per a tots els organismes). L És Degenerat (la major part d’aminoàcids estan codificats per més d’1 codó)

No Confondre “codi genètic” amb informació genèticaCodi genètic és la relació de Correspondència de 3 bases amb 1 aa. És universal. Tots els éssers vius Compartim el mateix codi genètic.

Informació Genètica (o genoma)

és el conjunt de gens de cada espècie o organisme. Cada ésser viu té una informació genètica pròpia.

Traducció: procés:

• El 1r ARNt s’uneix a l’ARNm per Complementarietat de bases. • Es posa la subunitat gran del ribosoma. • El 2n ARNt s’uneixen mitjançat enllaç peptídic a l'aminoàcid • Marxa el ARNt 1r. • Es Produiex la translocació del ribosoma (desplaçament). • El següent ARNt posa el Següent aminoàcid. • Així segueix la cadena fins que es troba un triplet STOP i Para el procés.
3. Com fer els exercicis • Per fer duplicació de l’ADN : A-T C-G G-C T-A (bases complementàries) • Per Fer transcripció (Passar d’ADN a ARN missatger) • Per fer traducció (necessitem Llegir el codi genètic) Cal buscar els triplets del ARN missatger (els codons): Aminoàcids• Relació ARNm (codó) – ARNt (anticodó) A-U C-G G-C U-A (bases Complementàries).

ADN

ARNm

A

U

T

A

C

G

G

C

Entradas relacionadas: