Figures literaries

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,85 KB

-comparacio:relacio entre 2 fets amb nexes comparatius d'acord amb una semblança real o imaginaria
-
metafora:identificacio entre 2 elements d manera q 1 remplaça a l'altre
-
antitesi:contraposicio d 2 expresions contraries
-
metonimia:us d'1 paraula per altra amb la cual guarda relacio d significats
-hiperbole: exageracio retorica q deforma la realitat
-
al.legoria:representacio 1 cosa per mitja d otra q si l'asembla
-
asindeton:es l`omisio d la conjuncio d coordinacio entre diversos elements q poden anar units
-
hiperbaton:alteracio d l`ordre logic i sintactic d les paraules


r-ironia: es la figura retorica enq s'afirma el contrari del q es vol donar a entendre, com a retret o burla
-repeticio: repetir idees o conceptes
-al-literacio: repeticio d1 mateix so al llarg d1 composicio
-anafora: repeticio d1 o diverses paraules al començament d1 serie de versos per a destacar-les
-paral-lelisme: repeticio d1 mateixa estructura sintactica en diverses frases seguides
-polisinteton: es la repeticio de conjuncions coordinades
-personificacio: es l'atribucio de qualitats humanes a essers inanimats, plantes o animals

Entradas relacionadas: