Figura retorica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 7 KBFiguras retoricas
antítesis: relación entre 2 palabras que tienen significados diferentes
prosopografía: cualidades humanas a seres inanimados
asíndeton: eliminación de elementos coordinantes
sinécdote: substitución de una expresión amplia por una + corta
hipérbole: exageración de los términos
metonímia: substitución de una palabra por otra cuando existe una relación de continuidad
metáfora: es como una comparación pero sin las partículas comparativas
anáfora: repetición de 1 o + fonemas al principio de los versos
elípsis: eliminación de una palabra
quiasmo:acumulación de adjetivos, sustantivos, versos...
personificación: cualidades humanas a seres inanimados
Al·legoria
Expressió paral·lela d’una sèrie d’iees reals i d’una altre de figurades que, desentotllades totalment, es refereixen a una mateixa cosa.
Al·literació
Repetició d’un mateix so vocalic o consonantic dins d’una paraula o enunciat.
Anáfora
Repetició d’una o diverses paraules al començamet de dos o mes enunciats succecius.
Antítesi
Contrast de dues idees, dues expressions o dues paraules de significació oposades.
Antonomasia
Ús d’un nom comú, epítet, qualitat… En lloc del nom propi d’una persona, o la inversa.
Aposició
Juxtaposició d’una paraula a una altra de la mateixa categoría gramatical que compleix una funció explicativa.
Apòstrofe
Invocació durant el discurs a un ésser real o imaginari amb finalitat interpel·ladora.
Asíndeton
Omissió de les conjuncions bo i accelerant el ritme de la frase.
Cacofonía
Resultat acustic desagradable de la repetició de sons.
Comparació
Presentació d’un fet real, com a igual a un altre a base d’una semblanza real o imaginaria, a fi de ser mes entenedor el significat del primer.
Encabalgament
Continuament de la frase en diferents estrotes (sense signes de puntuació).
Enumeració
Presentació seccessiva i ràpida d’una sèrie d’idees referides a la mateixa cosa.
Epítet
Adjectiu davant un nom el qual ja li es propi el nom (per a donar importancia).
Equívoc
Paraula/expressió amb doble sentit.
Eufemismo
Dessignació d’una cosa desagradable, inoportuna… Amb una expressió amable.
Eufonia
Resultat acústic agradable de la repetició de sons.
Homofonia
Identitat fonètica total de dues paraules de significació diferent.
Gradació
Enumeració progresiva de termes, a fi de donar un sentit totalitzador a la cosa tractada o descrita.


Hipèrbaton
Alteració de l’ordre lògic gramatical de les paraules o de les frases.
Hipèrbole
Deformació de la veritat, mitjançant l’exageració.
Interrogació retòrica
Afirmació en forma de pregunta, la qual la pregunta porta la desposta (lògica).
Joc de paraules
Identitat fonètica parcial entre paraules situades en un mateix context, generalment amb finalitat de produir sorpresa.
Lítote
Expressió d’una afirmació per mitjà de la negació del seu contrari.
Metàfora
Identificació poètica entre un element real i un d’irreal (només el segon es present).
Metonímia
Designació d’una cosa amb el nom d’un altra y que guarda una relació de: causa-efecte, continent-contingut, concret-abstracte, matèria objecte…
Onomatopeia
Imitació de sons naturals mitjançant donemes.
Oxímoron
Unió de paraules o idees que s’exclouen entre si.
Paradoxa
Unió de paraules o idees de significat aparentment contrari.
Paral·lelisme
Ordenació clara i simètrica de les parts de la frase o de les rases senceres.
Paronomàsia
Col·locació pròxima dins la frase de dos vocables semblants.
Perífrasi
Substitució d’una paraula o expressió, per unes d’equivalents mes extenses amb més proposit explicatiu.
Pleonasmo
Repetició d’una paraula per tal de reforçar l’expressió.
Polisíndeton
Intesificació en l’ús de conjuncions.
Prosopopeia
Atribució de qualitatas humanes a essers inanimats.
Quiasme
Ordenació creuada de les parts de la frase o de les frases senceres.
Símbol
Representació d’un concepte per un altre que el pot evocar per analogía.
Sinestèsia
Combinació de diverses impressions sensorials.
Funciones del lenguaje:
? Función emotiva: -Predominio de yo,elementos de subjetividad y adjetivos explicativos.
?Funcion apelativa: - -Predominio de la segunda persona, objetivo/subjetivo, oraciones imperativas,perifrasis de obligacion,dialogos y teatro.
?Función referencial: -Tercera persona,objetividad,oraciones enunciativas,adjetivos especificativos, textos narrativos,textos informativos.
?Funcion poética
?Funcion fática: -no se corta la comunicacion,vocativos explicativos, exclamaciones y evita ruidos e interferencias.
?Funcion metalinguistica: -con los elementos de un codigo hablamos de su estructura y funcionamiento. definiciones, normas linguisticas, sinonimos,explicaciones,repeticiones, antonimos

Entradas relacionadas: