El falsacionisme de Popper: falsació versus verificació

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,35 KB

Llei científica: Enunciat De forma universal que expressa una Relació De forma constant entre fenòmens O fets, la veritat de les quals ha estat contrastada per L'experiència.

Refutació O falsació: Condició O característica que el falsacionisme de Karl Popper Exigeix d’una teoria, Hipòtesi o enunciat per a què Puguin ser considerats científics. La refutabilitat Es el criteri de distinció entre el que és coneixement científic I el que no.

Hipòtesi: Conjetura, Suposició amb la intenció d'explicar alguna cosa.

Deducció: Raonament Mitjançant el qual es conclou rigurosament d'una proposició O d'unes quantes premises a Un altre que es la conclusió.

Inducció: Raonament mitjançant el qual es remunta de la part al tot, D'allò particular a allò general, De l'afecte a la causa, dels fets a la Llei.

Teoria: Enunciat que aporta un coneixement que està Més enllà de Les dades o fets que es percebuts De forma immediata.

Paradigme: És Un Març teòric dins del qual es formulen teories, es plantejen Problemes i es desenvolupen activitats científiques.

Confirmació O corroboració: Fet que assenyala el grau de Resistència d'una teoria als successius intents de falsar-les. Si Una teoría surt exitosa de la contrastació vol dir que està Corrobarada.

Predicció: És la Conseqüència Que es dedueix lògicament d'una hipòtesi amb la intenció de Posar-la a prova. La predicció i l’explicació són els dos Objectius fonamentals de les hipòtesis Científiques.

Premisa: Cadacascuna de les Proporcions d’un raonament que donen lloc a la conclusió. Són expresions lògiques que Afirmen o neguen alguna cosa, poden ser veritables o falses.


 Metode hipotèticodeductiu:

1. Definició del problema- S’inicia amb el descobriment d’una Situació problemàtica per a l’ésser humà


2. Formulació de la hipòtesi- Es proposa una explicació possible, que Ha de ser coherent i conforme amb l’actitud científica: rigorosa, Neutra i contrastable.


3. Deducció de conseqüències- Utilitzant el mètode deductiu, S’extreuen les conseqüències que tindria la hipòtesi si fos Verdadera.


4. Contrastació de la hipòtesi- Es comprova si es compleixen o No les conseqüències previstes. Cal recórrer a l’observació de La realitat i a l’ experimentació.


5. Refutació de la hipòtesi- Quan no és compleixen les conseqüències Previstes, aleshores, cal rebutjar la hipòtesi i tornar a començar El procés, formulant una nova.

6. Confirmació de la hipòtesi- Quan es compleixen les conseqüències Previstes la hipòtesi queda confirmada

7. Obtenció de resultats- Es formula una nova llei o teoria, o es Confirma una teoria ja proposada

Entradas relacionadas: