Exigible a curt termini

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,46 KB

 

Realitzable: -

Deutors

Drets de cobrament de l’empresa per crèdits a compradors de serveis que no tenen la condició estricta de clients.

-

Deutors,efectes comercials per cobrar

Crèdits a deutors formalitzats amb lletres de canvi acceptades -

Inversions financeres a curt Termini

Aplicacions de recursos de caràcter temporal de l’empresa per aconseguir-ne algun rendiment. Exemple, Inversions en accions amb la intenció de vendre-les quan assoleixin un preu superior i obtenir plusvàlues.

– hisenda publica,deutora de diferents conceptes

Recull els deutes de les administracions publiques amb l’empresa per conceptes com ara devolucions d’impostos i altres conceptes semblants. – Organismes de la seguretat social, deutors.
Crèdits a favor de l’empresa, de diversos organismes de la seguretat social, relacionats amb les prestacions socials que efectuen.

Disponible:

Bancs i institucions de crèdit

Saldos a favor de l’empresa de diversos organismes de la possibilitat immediata en bancs i institucions de crèdit.-

Caixa

Diners en efectiu.

COMPTES DE PATRIMONI NET

Patrimoni net o no exigible:

Capital

Correspon a les empreses individuals. Constituït per la diferents entre l¡actiu i l’exigible de negoci. Es el valor de les aportacions del propietari.-

Capital social

Capital subscrit en les societats mercantils. Valor de les aportacions dels socis. –reserves.
Beneficis no distribuïts per l’empresa. Diferents tipus, reserva legal,voluntària,estatuària..-

Resultat de l’exercici

Valor dels beneficis de l’empresa un cop a finalitzat l’exercici econòmica i abans de distribuir-se com decideixin els socis. Si fossin pèrdues figurarien al passiu però amb signe negatiu.


COMPTES DE PASSIU NO CORRENT

Exigible a llarg termini:

Proveïdors d’immobilitat a llarg termini

Deutes amb subministradors d’immobilitat amb venciment superior a l’any.-

Efectes que cal pagar a ll.Termini

Deutes concrets amb venciment superior a l’any i formalitzats amb lletres de canvi acceptades

.- deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

Préstecs rebuts d’entitats de crèdit amb venciment

superior a l’any.

COMPTES DE PASSIU CORRRENT

Exigible a curt termini:

Proveïdors

Deutes amb subministradors de mat.Primeres, etc.-

Proveidors,efectes comercials que cal pagar

Deutes amb proveïdors formalitzats amb lletres de canvi acceptades.-

Creditors per prestació de serveis

Deutes amb subministradors de serveis que no tenen la condició de proveïdors.-

Creditors,efectes comercials que cal pagar

Deutes amb creditors formalitzats amb lletres de canvi acceptades.-

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit

Préstecs rebuts d’entitats de crèdits que cal tornar abans d’un any.-

Hisenda publica,creditora per diferents conceptes

Representa els deutes que sorgeixen amb la hisenda publica com a conseqüència de les obligacions tributaries.-

Organismes de la seguretat social,creditors

Registra els deutes pendents amb la seguretat social com a conseqüència de les cotitzacions i altres obligacions de l’empresa.


COMPTES D'ACTIU NO CORRENT:


IMMOBILITZATINTANGIBLE:

Propietat industrial:

Import stisfet per la propietat o pl dret a l'ús d diferents manifestacions de la propietat industrial (marqes/patntents)

Aplicacions informàtiques:

Import satisfet pr l'adquisiciió o dret a l'ús de programes informàtics; també s'hi inclouen els programes realitzats per la mateixa empresa

IMMOBILITZAT MATERIAL:

Terrenys i béns naturals

Inclou el valor dls solars, finques rústiques i altres terrenys no urbans, mines i pedreres.

Construccions

Inclou el valor dels edificis i les construccions en general que es troben dins de l'activitat productiva de l'empresa.

Instal·lacions tècniques:

Unitats complexes d'ús especialitzat en el procés productiu. Comprèn edificacions,maquinària, material, peces o elements. Per exemple, una gasolinera o una depuradora de aigua.

Maquinària

Conjunt de màquines adquirides per l'empresa amb les quals es poden realitzar extraccopms, transformacions o elaboració de productes.

Mobiliari

Mobles i altres materials i equips d'oficina.

Equips per al processament d'informació

Ordinadors i altres equips electrònics.

Elements de transport

Vehicles de tot tipus que es poden utilitzar per al transport terrestre, marítim o aeri de persones, animals o mercaderies. AMORTITZACIONS ACOMULADES D'IMMOBILITZAT:

Amortització acumulada de l'immobilitzat material

Correcció del valor de l'immobilitzat material d'acord amb un pla sistemàtic.

Amortització acumulada de l'immobilitzat intangible

El mateix que l'apartat anterior, però aplicat a l'immobilitzat intangible. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TRMINI: 

Participacions a llarg termini

Inversions a llarg termini en accions i altres valors de societats que no siguin del mateix grup ni associades.

Valors representatius de deute a llarg termini

Inversions a llarg termini, per subscripció o adquisiciód'obligacions, bons i altres valors de renda fixa.

Credits a llarg termini

Préstecs i altres crèdirs no comercials concedits a tercers per l'empresa amb venciment superior a l'any.

Imposicions a llarg termini:

Saldos favorables en bancs i institucions de crèdit fromalitzats per mitjà de semblants o comptes a termini.


INVERSIONS IMMOBILIARIES:

Inversions en terrenys i béns naturals

Valors de solars, finques rústiques, etc. Que es posseeixen per obtenir rendes, plusvàlues i ambdues i no intervenen en l'activitat productiva de l'empresa.

Inversions en construccions

Valor dels edificis que es posseeicen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues i que no intervenen en l'activitat productiva de l'empresa. COMPTES D'ACTIU CORRENT: EXISTÈNCIES:

Mercaderies

Qualsevol producte adquirit per l'empresa i destinat a la venda sense transformació.

Matèries primeres

Materials que mitjançant elaboració o transformació es destinen a formar par dels productes acabats.

Productes acabats

PRoductes fabricats per l'empresa i destinats al consum final o al consum d'altres empreses. REALITZABLE:

Clients:

Drets de cobrament de l'empresa sobre els compradors habituals dels bens i els serveis que constitueixen l'activitat principal de l'empresa per vendes efectuades a crèdit.

Clients, efectes comercials per cobrar

Incloy els crèdits formalitzats amb lletres de canvi acceptades.

Entradas relacionadas: