Exemple de projecte d'intervenció social

Enviado por Chuletator online y clasificado en Magisterio

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,83 KB

 

1. INTRODUCCIÓ

[Presenteu breument qui sou vosaltres i quina és la finalitat del treball. A continuació

feu una breu descripció de tot el treball]

2. Març TEÒRIC O JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

[Feu un redactat on doneu resposta a preguntes:

- història de la creació de les colònies

- per què és important anar de colònies en aquestes edats?

- quins són els objectius que es pretenen assolir quan es va de colònies?

- quins aspectes es treballen quan se surt de colònies?

- quina és la metodologia de treball o els principis pedagògics que es fa servir en les

colònies?]

3. FASES DEL PROJECTE

3.1. Anàlisi de la realitat (a l’annex 1 trobareu les pautes i indicadors per

desenvolupar aquest apartat)

Resultats:

o Macrocontext (l’entorn de la casa)

o Mesocontext: La casa de colònies

o Microcontext: Els infants assignats: les necessitats


Mòdul 02: Didàctica de l’Educació Infantil

UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal

P9: CONFECCIÓ D’UNA PROGRAMACIÓ EN L’ÀMBIT NO FORMAL


3.2. Disseny de la programació de la intervenció

Un cop detectades les necessitats dels infants i ubicat l’espai en el qual volem realitzar

la nostra intervenció, hem de dur a terme la proposta d’intervenció segons el següent

Esquema


3.2.1. Objectius de les colònies (educador/a o projecte)

3.2.2. Objectius didàctics (dels infants)

3.2.3. Continguts/blocs temàtics treballats

3.2.4. Metodologia de la intervenció

3.2.5. Activitats que es duran a terme

3.2.6. Organització

a. Organització del temps

i. Organització del temps dels monitors/es, presentant amb

anterioritat els recursos humans (professionals, responsabilitats,

coordinacions de reunions, etc.)

ii. Organització del temps dels infants

b. Organització dels espais

c. Organització dels materials

d. Pressupost

3.3. Avaluació


4. ANNEXOS

Annex 1 Per a la realitzar la fase 1: la detecció de necessitats dels diferents contextos tingueu

en compte les següents orientacions:

Quant a l’anàlisi de les necessitats dels INFANTS amb els quals us anireu de

colònies:

Heu de tenir en compte les necessitats en totes les àrees de desenvolupament

d’aquests infants, tot atenent al seu moment evolutiu (motriu, sociafectiva, cognitiva,

i els hàbits autonomia).

A més, heu de tenir present les necessitats individuals dels infants extretes a partir de

les dades personals que han proporcionat les famílies en els fulls d’inscripció a les

colònies.

A partir d’aquesta informació sobre les característiques de les nenes i els nens que hi

assistiran plantegeu quines són les necessitats detectades, prioritzeu-les i justifiqueu

el per què d’aquesta priorització.


Mòdul 02: Didàctica de l’Educació Infantil

UF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal

P9: CONFECCIÓ D’UNA PROGRAMACIÓ EN L’ÀMBIT NO FORMAL


AREA NECESSITATS


Pel que fa a l’anàlisi de L’ENTORN I LA CASA DE COLÒNIES (ubicació de la

intervenció: macrocontext i mesocontext):

Una de les decisions més importants que heu de prendre com a equip és a on voleu

portar els infants. Busqueu una casa que reuneixi els requisits que s’ajustin a les

característiques dels infants amb qui intervindreu. Realitzeu un informe de la ubicació

de la intervenció (població i casa de colònies).

Indicadors per a l’anàlisi del territori (entorn i recurs)

- Característiques de l’entorn llunyà (macrocontext, ubicació de la casa de colònies):


Climatologia

Dades demogràfiques, històriques, geogràfiques, etnològiques (costums

i tradicions)

Possibles excursions, llocs d’interès per tal de visitar...

- Característiques de l’entorn immediat (mesocontext, casa de colònies):


Tipus d’institució (titularitat pública o privada)

Quantitat de les dependències: habitacions de dormir, nombre de banys

per habitació, sales d’estar, sala de monitors, menjador, espais per fer

tallers...

Qualitat de les dependències: mida , lluminositat, estètica, adaptació a

l’entorn natural...

Altres característiques: camps d’esport, terrenys conreats, proximitat al

poble, piscina..


5. BIBLIOGRAFIA

Entradas relacionadas: