Euskera zuberera eta lapurtera

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,32 KB

 
-Fonetiko morfologikoak: 1.1 Bokalak: Zubererak eta Nafar. batzutan [ü]; o/u alternantzia (honek/hunek) 1.2 Diptongo eta hiatoak: Euskaran beheranzko dipt. ohizkoenak (ai,ei,oi,au,eu) Zub. goranzko dipt. (ja,je,jo,wa,we); Dipt. alternantz. (au/ai); ai>i (naiz>niz); bokal elkarketak (bidean>[bidin]) 2. Kontsonanteak 2.1.h/ fonema edo aspirazioa, Nafar. eta Zuber. kaletarren artean galduz. 2.2 [j] fonema. Nafar: [yan] Zuber: [z] (gironde fr) 2.3. Bustidura: Nafar: baztez ere [Langille]. Zuber: [ttipi] ere. 2.4. Txistukariak: Nafar: tx>x (txori>xori) 2.5. Dardarkariak: [R] bietan. Zub: [r] mututu (hori>[hoi]) 2.6.Herskariak: Nafar: st>rtz (beste/bertze) Zuber: (p,t,k) mantendu 3. Azentua: Zuber: azkarragoa eta intentsoagoa

-Morfosintaktikoak: 1. Deklinabidea 1.1. Nori hiru forma (buruei,burueri,buruer) 1.2.Norekin: ekin>kilan 1.3. Nora: biak: ra, rat. Zuber: la(t) 1.4 Norantz: -ri buruz 2. Aditza: 2.1. Aspektu gertakizuna (n>en) (esan>esanen) 2.3. Aditzoina n, aspektu burutugabea iten 2.4 Aditz laguntzailea (gare, zaiku, dautzu, niz, deizü) 3. Aditza 3.1 Zenbatzaile zehaztugabe ezker edo eskuin (asko, deus) 3.2 Aditz izenaren objektua (noren) genitiboan (lagunen ikustera noa) 3.3. Bai/ez galderetan, (i)a gehitu (nahi duia?) 3.4 Hitzen ordenan askatasun gehiago 3.5. Zuketa aditz alokutiboa (ibili nüzu) -Lexikalak: hitz asko Frantsesetik

Entradas relacionadas: