Estructura y formacio dels mots

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,22 KB

LÈXEMA: component obligatori inviariable d'una família de paraules. Família de paraules formada sempre per una primitiva i per derivades. MORFEMES DERIVATIUS O AFIXOS: Modifiquen el significat bàsic de la paraula, per tant, creen un paraula nova. Aquesta paraula nova apareix al diccionari. Prefixos:Els prefixos són afixos que es col·loquen davant de la paraula, és a dir, partícules que s'afegeixen a un lexema per formar derivats . Sufixos: La majoria qua s'afageixen al lexema creen una paraula nova, excepte alguns, com els diminutius, o els que fan variar el nombre i genere ( tauleta, taules...) MORFEMES FLEXIUS: Canvian la categoria gramatical de la paraula FORMACIÓ DE MOTS: Derivació: procès de formació de mots adjuntant un afix o un morfema derivatiu a un lexema. Sufixació:Formació d'un mot derivat mitjançant l'adjunció d'un sufix. En una paraula hi pot haver més d´un sufix. Cada vegada que afegim un, creem una nova paraula.Implicacións: ·Taula---> entaular: canvi de vocal tónica. En una paraula hi poden haver més d'un sufix. Taula=entaulament Canvi de categoria gramatical. Tipus: Lèxics: aporten part del significat. Valoratius: modifiquen la categoria nominal. Prefixació: Formació d'un mot mitjançant d'un afix o morfema derivatiu a un lexema.Implicacións:: No canvia la vocal tónica. En un mateix mot només pot ser el resultat d'una sola prefixació. En un lèxema pots anar afegint sufixos i prefixos. ( més sufixos que prefixos ) COMPOSICIÓ: Lèxema adjunt a un altre lèxema . Implicacións: Noms, adjectius, verbs. TIPUS: Composició amb formats cultes: mots amb arrel llatina o grega que no poden funcionar com a mot independent en català. compostos sintagmàtics: son mots amb funcions sintàcticas. LA CONVERSIÓ: procès de formació de mots. Noms que es converteixen en verbs. Verbs en noms. Adjectius en verbs. Mitjançant la relació la relacíó d'un mot a les caracteristiques morfologiques pròpies d'una altre categoria gramatical. ALTRES MECANISMES DE FORMACIÓ DE MOTS: TRUNCACIÓ: Formació de mots eliminan una part d'un mot existent. ONOMA: formació d'un mot mitjançant la reproducció dun so, soroll o veu natural. REDUPLICACIÓ: Procés de formació de mots mitja´çant la reproducció d'un mot (bum-bum ) SIGLES: conserven només la primera lletra de cada element. ACRÒNIMS: conserven la part inicial de cada element d'un mot complex, i són pronunciables com un mot ordinari.

Entradas relacionadas: