Espill Ramón Llull

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,14 KB

 

ELS PRIMERS ANYS. LA CONVERSIÓ. ELS NOU ANYS D'ESTUDI (1232-1274)


Ramón Va néixer a Mallorca poc després de la Conquesta de Mallorca, entre El

1232 I el 1233, els seus primers anys són molt escassos en notícies Sobre ell,les Seves obres no són molt grandioses, era un poeta trobadoresc, d’obra Noconservada. Ramón era un home que degut al seu pare tenia dret a entrar ales Corts reials i papals en les quals la seva obra escrita és una eina De difusiódel Seu pensament. El seu propòsit era la conversió dels infidels a Partir de ladominació Política combinada amb el coneixement mutu. Des del mateixmoment En que Llull va començar a voler dur la conversió dels infidels iconvertir-la En un fet, va començar a escriure una obra que es centrava enaquests Aspectes. Ell va tenir unes visions de Crist crucificat que es varenrepetir. Ell volia oblidar aquestes visions.El seu objectiu era: Convertir els Musulmans (infidels).Escriure el millor llibre del món contra els Errors dels infidels. Convèncer al Papa i als reis per fundar Monestirs a fi d'ensenyarllengües Necessàries per a la missió.

VIATGES AL NORD D'ÀFRICA

Primer viatge al nord d’Àfrica on visita Tunis en el 1293. Segon Viatge al Nord d’Àfrica, a Bugia, on Llull és empresonat durant Sis mesos i finalment expulsat. Naufragi prop de Pisa (1307).  Tercera missió al Nord d'África, altra vegada a Tunis. Dedica obres Al soldà i manté correspondència amb Jaume II d'Aragó, a qui Demana un franciscà que l'ajudi a traduir els seus escrits al llatí. Les seves darreres obres daten del Desembre de 1315.

EL PENSAMENT LUL·LIÀ: L’ART

Seguidor, Del pensament de Roger Bacon i sant Bonaventura, Llull va incloure Una gran innovació en introduir el pensament moral cavalleresc en la Filosofia i la teologia del seu temps. Per això, Llull, va voler Embarcar en una croada en la qual estava a favor del pensament místic Sumat al pensament cavalleresc i en contra del Racionalisme a Ultrança representat pel pensador musulmà Averrois. Era un Missioner Cristíà, per això, Llull estimava i entenia el pensament àrab i respectava moltíssim els seus avançats sistemes. Així, en El seu primer llibre utilitza la lògica dels científics àrabs, la Seva simbologia, la seva àlgebra i els seus raonaments.

ETAPES DE L'ART:


1. ETAPA PREARTÍSTICA (1271-1274)

Són els darrer nou anys d’aprenentatge successius a la conversió. Abans de la sistematització de l'Art, Ramón treballa en la Lògica Del Gatzell i en el Llibre de contemplació de Déu, obra monumental Que conté la major part dels elements fonamentals del pensament de Llull.

2. PRIMERA FASE DE L'ART (1274-1289)

Correspon als anys de les primeres elaboracions de l’Art, és a Dir, des de la visió de Randa a la decebedora experiència docent a París. L'Art abreujada d’atrobar per primer cop les Figures i els Alfabets del mètode de Ramón: és l'obra central del ‘primer Cicle’ d'aquesta fase. En el ‘segon cicle’ Llull elabora el Sistema al voltant de l'Art demostrativa. L'Art de la primera fase S'anomena també ‘quaternària’ perquè algunes sèries de Principis es presenten com a múltiples de quatre.

3. SEGONA FASE DE L'ART (1290-1308)


Aquesta Fase es caracteritza per un creixent interès en la predicació. Per Això

Llull Fa una nova formulació de la seva Art, ara a partir de tres Elements


Aquesta Serà la que caracteritzarà la gran formulació definitiva de l’Art,aplicable A totes les ciències humanes i sabers.

4. ETAPA POST ARTÍSTICA (1308-1315)

Deixa de ser important la mecanització del pensament i es concentra En problemes concrets, lògics i filósòfics. Són ara llibres molt Breus, despullats, adreçats a un públic intel·lectual


L'ART COMBINATÒRIA: PRESENTACIÓ I FINALITAT

La Interacció de tots aquests elements dóna lloc a una “combinatòria”. De fet,


Llull, En harmonia amb la lògica medieval, va concebre la seva Art com unaeina Per forjar judicis i sil·logismes. Com hem vist, va ser amb aquest Propòsitque Va començar a assignar lletres a diversos conceptes de l’Art. Després, permitjà De combinacions binàries i ternàries de lletres, va establir la Relaciónecessària Entre els termes d’un judici o d’un cert nombre de judicis.

PRINCIPIS DE L'ART

Hi Ha tres principis de l’Art: Els principis relatius, els principis Correlatius i elsabsoluts Juntament amb els recursos gràfics.

PRINCIPIS ABSOLUTS

: Déu és el creador del finit. En Déu els atributs coincideixen Entre ells. Els principis absoluts són en Déu dignitats (axiomes) Metafísiques i en el finit principis metafísics. En l’etapa Ternària de l’Art es redueixen a nou: bondat, grandesa, eternitat, Poder, saviesa, voluntat, virtut, veritat i glòria.

PRINCIPIS RELATIUS


: Es va establir en l’Art quaternària que determina les relacions Dels conceptes de l’Art


PRINCIPIS CORRELATIUS

: La doctrina dels principis es va completar amb la dels ‘correlatius’, Una articulació original de l’ontologia dinàmica de Llull. Els Correlatius tenen els seu origen en un desplegament de la forma Nominal dels verbs transitius: el participi present com a forma Activa, el participi passat com a passiva i d’infinitiu com a nexe Entre tots dos.

RECURSOS GRÀFICS:

L’Art duia el complement d’un sèrie de signes i dispositius Gràfics amb els quals Llull n’expressava els elements i la seva Combinació. En l’etapa ternària les lletres de la B a la K Representen els nou conceptes de cada sèrie dels components de L’Art, sobretot els de les Figures A i T. Les Figures s’usaven Per agrupar diversos conceptes de l’Art en seqüències homogènies


L’OBRA LITERÀRIA DE Ramón LLULL

Ramón Llull escriu les seves obres en català, llatí, àrab i provençal. Totes lesobres De Llull estan orientades a l’ensenyança doctrinal o metafísica. Hi hatraduccions En castellà, italià i francès que són les llengües més Properes.
Va Ser l'autor de les primeres novel·les en català (el Blanquerna i el Llibre demeravelles) I va escriure els primers textos en vulgar de temàtica científica.
L’objectiu Principal és explicar de manera objectiva, universal i racional elsprincipis I els misteris de la fe cristiana, és a dir, l’Art. Utilitzava la Literatura peraconseguir Els seus objectius missionals.
És Un autor creatiu pel que fa a la seva imaginació literària; inventa Sovintmaterials. D’altra banda, la literatura lul·liana no és realista ni pretén Ser undocument Històric.
L’òptica Propagandística pura, fa que Llull es replantegi l’ús de les Formesliteràries En el sentit d’abandonar la novel·la per conrear el sermó il’autobiografia. Es conserven 265 obres autentificades escrites en català i llatí


CLASSIFICACIÓ DE L'OBRA DE LLULL

Ramón Llull va escriure uns 265 llibres, sense comptar les obres delspseudo-Ramón Llull, que inclouen matèries tan diverses com la filosofia, laciència, L'educació, la mística, la gramàtica, la cavalleria, les Novel·les.
El Que realment caracteritza l’obra de Llull és que s’assenta sobre Tres pilarsque S’imbriquen i interactuen:

Tota Està basada en una mateixa fonamentació filósòfica.  En tota hi Ha una clara voluntat didàctica


L’apartat estrictament literari està ben treballat


LA FESOMIA DE LA LLENGUA EN Ramón LLULL

Ramón Llull utilitzà a les seves obres quatre llengües amb una Finalitat instrumental: català per arribar al seu poble, el llatí Per convèncer als intel·lectuals, l'àrab per arribar als infidels I el provençal a la seva joventut per fer poesia trobadoresca. Utilitzà el català en obres filósòfiques, científiques i Teològiques per fer arribar de manera més comprensible aquestes Idees a un públic urbà, burgès o aristòcrata. Elevà el català a La perfecció i a la modernitat. És el creador de la prosa literària En llengua catalana. Usa una prosa segura, flexible i matisada, apta Per expressar el pensament, la intel·ligència i el sentiment. La Seva vocació íntima fou la poesia. A les seves obres hi ha Testimonis nombrosos i significatius, amb que es conreà l’art Trobadoresca. Els llibres en prosa i les obres rimades es poden Explorar o rastrejar fàcilment.

Entradas relacionadas: