Espai urbà difús

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,99 KB

 1
)

Què entenem per ordenació del territori?Quines accepcions pot tenir?

La ordenació del territori identifica què hi ha i com es d istribuiran i regularan les activitats humanes en un espai determinat segons els objectius plantejats. Gira entorn a tres elements: les activitats humanes, l’espai en què s’ubiquen i el sistema que configuren entre els dos. La ordenació del territori estableix unes normes per aconseguir una adequada relació entre la població i les infrastructures que conté el territori i també pot delimitar els usos del sòl.

Altres accepcions que pot tenir:

Disciplina i política interdisciplinari (polítiques socials, econòmiques, culturals i ecològiques) i global que pretén un desenvolupament equilibrat de les regions.-Adaptació del territori a les necessitats humanes-Afrontament d’objectius llunyans i no només considerar problemes actuals 2
)

Explica quines són les principals etapes en l’elaboració de qualsevol pla d’ordenació del territori (en la planificació ).-ANÀLISI TERRITORIAL:

Implica el coneixement i la interpretació de la realitat per a detectar els possibles problemes d’una àrea determinada

-DIAGNÒSTIC:

Es plantegen els objectius de futur per solucionar els problemes

-PROGNOSI:

Es fan propostes i es plantegen alternatives a aquestes per assolir els objectius marcats.Es duran a terme les actuacions i transformacions necessàries a través d’inversions públiques o privades.Caldrà fer una revisió del pla cada cert temps per veure si els resultats són o no els esperats

3)

Explica quines són les 5 modalitats o tipus d’ordenació del territori. Escriu una frase que defineixi i diferenciï les unes de les altres.

POLÍTICA REGIONAL: Política que es fa sobre les regions per corregir les desigualtats-PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: Plans amb l’objectiu de superar la problemàtica d’una zona;-PLANIFICACIÓ TERRITORIAL:-PLANIFICACIÓ SECTORIAL,-PLANEJAMENT URBÀ.Les tres ultimes diu:normatives que suposen una regulació fixa dels usos del sól


4


Quines són, segons O. Nel·lo, els tres fenòmens o tendències que predominen actualment en les dinàmiques territorials?

 

DISPERSIÓ:

La millora de la xarxa de comunicacions i infrastructures, el fàcil accés al cotxe i les habitatges més barats han incrementat el creixement de baixa densitat en à rees metropolitanes. Això comporta una sèrie de problemes:ocupació de molt de sòl empobriment dels valors paisatgístics fragmentació dels espais naturals augments dels costos de serveis urbans (enllumenat, transport públic, xarxa de clavegueram...) augmen t del consum energètic .

ESPECIALITZACIÓ FUNCIONAL:

Es detecta una separació d’usos (comerç, residència, indústria, oci..); cada zona o espai té una funció concreta dins el territori. Problemàtica:priva a les ciutats de la vida urbana (pex, perjudica al peti t comerç).Pèrdua d’identitat de les ciutats (pex. Tot els afores de les ciutats són iguals).Intensificació dels desplaçaments.

AUMGENT DE LA SEGREGACIÓ SOCIAL:

Es dóna una separació social en funció del nivell econòmic.Els immigrants ocupen els centres de les ciutats i antics llocs residencials ara desocupats

5)

Quina és la diagnosi de les transformacions territorials que fa Nogué en els àmbits territorial, ambiental i paisatgística? I quines les causes de les mateixes?

Les transformacions territorials pla ntegen nous problemes i donen al territori un valor altament econòmic. La diagnosi que en fa Nogué és la següent:

ÀMBIT TERRITORIAL:

desordre per manca de referent polític.Urbanització difusa a les perifèries. Pex. Cada ciutat reserva una superfície per fer-hi un polígon industrial, sigui aquest necessari o no. Per evitar això és important fer una planificació urbanística a escala supramunicipal. El desordre del territori encara és pitjor perquè ens hem centrat en ordenar la ciutat. A nivell de territori s’ha creat el PEIN, però s’ha de millorar.

ÀMBIT AMBIENTAL

No s’han encarat amb fermesa temes com la planificació sostenible, la política energètica, la mobilitat, la contaminació, estudis d’impacte ambiental...-Cal fer una avaluació ambiental de cada pla urbanístic que es faci.

ÀMBIT PAISATGÍSTIC:

Es creen paisatges homogenis i estàndards a causa del procés de metropolinització.La causa és un territori en ebullició; un elevat increment de la urbanització dispersa que comporta la saturació espacial, l’ú s del transport privat, etc. L’ebullició del territori ha sigut afavorida per 1)una manca de consciència territorial, paisatgística i ambiental; 2)per l’incompliment de les normes i per la 3)forta pressió que exerceix el sector immobiliari.


6


Quines són les causes de què en les darreres dècades es produeixin tants conflictes al voltant de temes que afecten el territori?

Creixement preocupació d la qualitat i dl sentiment didentitat.-crisi confiança en formes institucionals dexpressio i representacios ciutadanes.
-mancances d polítiques territorials aplicades des d ladministracio.Normalment els conflictes neixen amb un det. Projecte q amenaça la qualitat dvida. Es forma un moviment q si oposa a fi d defensar el seu entorn/qualitat d vida. Aket fenomen e s lefecte NIMBY i apareix am el rebuig local davant dun fet/projecte dinteres general


7


Explica quines podrien ser les característiques d’un model territorial alternatiu al que tendeix a dibuixar-se a partir de les dinàmiques predominants?

Les proposte s del model alternatiu per fer front a la dispersió, la especialització i la segregació social són, respectivament:-la compacitat, creixement urbà contigu i divers, diferenciant l’espai obert del construït i respectant el paisatge; -la complexitat, valorac ió positiva de la riquesa d’usos i de la vida urbana -la cohesió social, entendre les ciutats i pobles com a espais de convivència i de redistribució social.
El model alternatiu proposa crear una xarxa articulada de ciutats i pobles relativament densos ri cs tan en funcions diverses com en convivència cívica i crear una xarxa d’espais urbans d’alta qualitat.


8


Que vol dir l’afirmació de Ramón Folch de què el territori és un sistema? Quines implicacions té?

“Compartir un territorio no equivale a percibirlo de la misma manera. Por eso hay muchas formas de interpretar la realidad territorial, muchas aproximaciones sectoriales distintas. Este libro trata de mostrar la complejidad sistémica del territorio, por encima de reduccionismos o iteraciones. Expertos de muy diverso origen profesional reflexionan sobre conceptos emergentes que permiten ver sistémicamente, y sobre todo concebir holísticamente, un nuevo espacio para unos nuevos tiempos.”El manifest per una nova cultura del territori ens pot ajudar una mica més; entén per territor i:-una realitat complexa i fràgil que conté valors ecològics, culturals i patrimonials.

10


Què és una unitat d’actuació en el planejament i gestió urbanística? Com es defineix i per a què serveix? (1 punt)

Unitat d’actuació = polígon d’actuació; Polígon d’actuació: Àrea específica de terreny sobre la qual s’actuarà. Ha de permetre que tots els propietaris implicats tingui un tracte equitatiu. Una vegada definit l’espai sobre el qual s’actuarà, és necessari posar d’acord tots els implicats en la manera com s’executaran les obres.

11)

Quines són les tres classes de sòl segons el seu règim jurídic? Explica amb una frase el què diferencia cadascuna a de les altres. SÒL URBÀ:
compta amb els serveis urbanístics bàsics i 2/3 parts edificades.Distingim entre sòl urbà consolidat i no consolidat; sent aquest últim no urbanitzatSÒL URBANITZABLE:
Sòl considerat necessari per garantir el creixement de la població i l’activitat econòmica però que encara no ha sigut urbanitzat SÒL NO URBANITZABLE:
Terreny no edificable per ser agrícola, amb risc per d’edificació o dins del domini públic. També tenen valor natural o paisatgístic, agrícola, històric que compten amb alguna figura de protecció legal i els altres que estableixi el municipi per garantitzar la utilització racional del territori i la qualitat de vida per aconseguir un model sostenible.

Entradas relacionadas: