Escultura arte

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,93 KB

Classificacio de l'obra
a.Títol Laccont i fills/ Hermes i Dionís infant/ Discòbol
b.Autor Agesande pare, Polidor i Atenodor/ Praxíteles/ Mirón
c.Cronologia S.I aC/343 aC/460 aC
d.Escola Roma, palau Titus(Rodes)/ Temple d’Hera(Olimpia)/ Grecia
e.Estil grec hel·lenistic/clàssic/clàssic
2.TematicaFont literaria Mitologica/’’/ Religios
3. Descripcio obra
a.El tecnics
Material:marbre/’’/original:bronze cópia:marbre
Tecniques:talla/’’/original:cera perduda, copia:talla
Cromatisme:monocroma/’’/original:policroma,copia:no
b.El formals
Visio:multifacial/unifacial/vertical
Ritmes:serpentinatas/disternit, petit adornat per plecs 2 personatges grup/ondulant
Tipus representacio:volum rodó/’’/’’
Composicio:grup de figures unides per serps, es defineix a partir piramide i diagonal que travessa tota l'escultura./ Se juega entre el movim y el reposo forma de S, corba praxiteliana, suport grup tronc d’un arbre cobert túnica./ feta a partir de triangles i lin.corbes. Linia de ziga-zaga trenca qualsevol harmonia estatica, es l’exp perfecta de moviment
8Significat i funcio obra relacio amb clientela:Rics compraven obres alt preu, feien famosos als autors/ Dionis es portat pel seu germanastre als reis d’Oroment x confiar criança, Hermes ofereix raim, referencia al seu futur Déu del vi. Commemorar pau Elis i Arcadia./Representa 1 jove en la seva max. Plenitud fisica,ilustra l’idel de l’epoca a punt de llençar el disc. Destinat a ser contemplat pel poble.
DIVISIONES DE LA ESCULTURA:plastica añadir a 1 armadura minima,Escultura: bloke compacto kita lo k sobra
Esc.
exenta y relieve: bulto redondo cuando esc. totalmente exenta(de pie,sedente,orante,yacente,ecuestre.Relieve:altorelieve,mediorelieve,bajorelieve.ELEMENTOS PLASTICOS:Linea:determina forma en escultura:hortitzontales(reposo)vert(elevacion)oblicuas(inestabilidad)curvas(atraen)serpentinatas(inquietud)ondulantes(gran mov.)movimiento:cerradas,ausencia de movi.abiertas;Espacio,Luz:encargada de crear mov.,color:derivado del material o artificial.
ESC.GRIEGA antropocentrismo;belleza,expresion,mov rasgos.Crear tipos ideales,no repr rasgos individ,giregos aportan escultura arte de volumenes.Mat utilizados:madera subs x pierda, bronce;policroma excep bronce.
Esc clasica:plasmar la belleza ideal,tiende a la idealizacion,cuerpo mas desnudo prota,tma:mundo mitico de dioses y heros, se logra movilidad de las figuras.
Miron,Policleto,Fidias,Scopas,Lisipo,Praxiteles. Escultura helenistica:etapa crisis de polis, organizado Alejandro Magnocult grieg universaliza.Triunfo del realismo,el retrato;desnudo femenino;temas de genero;escuela de Alejandria,alegoria,Escuela de Pergamo,Escuela de Roda

recursos naturals;no renovables;energetics; combustibles fosils:carbo,petroli,gas natural(produeix efecte hivernacle). Minerals radoactius:(urani).
Recursos no ren no E:minerals metal lics(ferro) y roques industrials & minerals no metalics(construccio). Recursos potencialmente renovables energetics:biomassa:utilitza l'E del sol, poc contaminant. Es decdica molta terra agricola, produeix CO2. Recursos renovables: E.solar,hidraulica i eolica(impacte ambiental), mareomotriu(poc rendiment), geotermica.
Risc natural:geofisic(activitat sismica y vulcanisme) derivats de processos geomorfologics: inesatvilitat de vessants:-desprendiments,esllavissades; esfondraments; expansio d'argiles;erosio del terreny. Riscos d'origen atmosferic:riscos causats per vents, causats per precipitacions(aiguats i inundacions, sekeres. Riscos d'origen biologic: plages(vegetals o animals) malalties i epidemies. Riscos antropics:industrials i tecnologics, forestals. Riscos induits. La conservacio del medi: causes d'amenaça per a la conservacio del medi:Fort creixement demografics augmenta la pressio dels recursos, contaminacio de l'aire, deforestacio, eliminacio de zones humides, males practikes agricoles y ramaderes, incendis, introduccio d'especies alienes als nostres ecosistemes. UICN fomentar les accions amb base cientifica k tenen com a objectiu l'ús i la proteccio del mediambient.
Parcs: arees naturals poc transformades, Reserves naturals: espai destinat a la proteccio d'ecosistemes. Monuments naturals: espais de la natura destacats per la seva raresa, Paisatjes protegits: llocs concrets ke mereixen una proteccio especial
paisatge rural i urba
3aspectes,poblament:repartiment residencia de poblacio 2000 rural,10000urbà, semiurba i agrociutat, ocupacio humana del territori.
Morfologia:formes urbanes conjunt construccions molt variades,infraestructures k permeten satisfer necessitats i permeten desenvolupament,ús intensiu del sól. Funcions:tipus d'activitats,rururbanitzacio
Paisatges agraris a Europa atlantica i central camps tancats(bocage) intercalats amb oberts: parcel·les irregulars tankes de separacio oberts + stes a Europa, forma allargada,orientats en la mateixa direccio,no tancats. Zona mediterrania.muntanyos. Oberts sistema de rotació,agricultura de seca,guaret,poblament agrupat;Camps tancats: zones de muntaña;policultura mixta: pareceles variades obert o tancat,horta:intensificacio del conreu, augmenta produccio,irrigacio abundant

Entradas relacionadas: