Eoe

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,57 KB

L'aprovisionament:Consisteix a comprar els materials necessaris per a l'activitat de l'empresa (produccio/venda)emmagatzemarlos mentre s'inicia cada procés de producció o de comercialitzacio i gestionar-ne diferents inventaris.
Departament de produccio:Materials necesaris(1ºrs materies, recanvis, envasos)Departament de vendes:productes que ha de comercialitzar
Empresa Productora:Compres dls materials necessaris per a la produccio,els quals,no sutilitzen,resten al magatzem(existencies
Empresa Comercial:Cicle d'aprovisionament implica menys moviment, ja que l'activitat de l'empresa es comercialitzar i distribuir un producte, sense cap transformació.
-Les empreses compren + stock abans de que pugin preus
Les Existencies:Materials que una empresa te dipositats en els seus magatzems i compleixen la funcio d'aprovisionament
Primeres materies:Mitjançant la transformacio es destinen a formar part del producte fabricat
Productes semiacabats:productes fabricats per l'empresa i no destinats normalment a la venda gins que no son ojecte delaboracio, incorporacio o trasnformacio posterior
Productes n curs:S troben en procesd formacio o d trnsfrmcio al tancament de l'exercici economic
Productes acabats:Products fabricats x l'empresa i destinats al consum final o ala utilitzacio que en facin altres empreses
Mercaderies:Materials comprats per lempresa i destinats a la venda posterior o comercialitzacio sense transformacio
Altres aprovisionaments:Elements incorporables(combustible,recanvis,materialdiversos,envasos..)
Subproductes:Residus i materials recuperables
Funcions Existencias:
-Donen seguretat davan l'incertesa en ls vendes i l'aprovisionament
Ruptura d'estocs:No disposa de prou existencies per realitzar una venda o per produir
-Diferencien la produccio i la distribuicio en els casos de demanda molt estacional
-Aprofiten economies d'escala amb la compra de materials en grans quantitas, reduixen el cost dels preoductes.
-Donen proteccio contra la inflacio i la variabilitat de preus.
Classificacio dels costos de les existencies
Costos de comandes:
Costos generats que te l'empresa per mantenir per mantenir un volum d'existencies concret en els seus magatzems ->
costos de manteniment d'inventaris:Costos del personal administratiu i del sistema de gestio i d'administració
administratius:Costos del personal administratiu
operatius:Costos del personal de magatzem
d'espai fisic:Costos de lloger de locals, impostos
economics:Csts d'obsolescencia i depreciacio d ls existencies
financers:Costos dels interessos
Costos de ruptura d'estocs:Costos que te lempresa quan es queda sense existencies, no pot fer front a una comandadun client per manca de producte


Nivell d'existenciesObjectiu eficacia: Disposar d'estocs suficients per garantir amb flexibilitat el funcionament productiu i comercial de l'empresa
Objectiu ineficacia: mantenir les existencies justes que no suposin un exces de recursos destinats als magatzems
Administtracio d'inventaris:
Estoc maxim:quantitat d'existencies mes gran dun material que es pon mantenir en el magatzem
Estoc minim/seguretat:Quantitat d'existencies mes petita dun material que es pot mantenir al magatzem
Punt de comanda:Nivell dexistencies en el qual sha de realitzar la comanda per reaprovisionar el magatzem
Model de Wilson:Objectiu determinar el volum o la quantitat de la comanda q es vol realitzar per optimitzar la gestio dinventaris
-L'empresa s'aprovisiona per lots de producte de quaantitat constant - Preu de producte i el termini daprovisionament son constants i coneguts.
Comanda OptimaQuantitat de materials que lempresa ha de comprar en cada comanda perque els costos totals de gestio
dinventari sigin minims Formula:
S-Cost de demanda
D-Demanda Anual
r-
Cost de Capital, tipus dinteres 12% 0.12
P-
Preu del producte 0.25kg/€
N-
Comandes realtizades en total
Q*-
Comanda optima
T= Temps

JIT:
Sintenta minimtzar els costos de mantenir inventaris mitjançant una eficient planificacio de la produccio i dels proces d'aprovisionament en general
Preu d'adquisicio:Import total de la compra mes totes les despeses generades per l'operacio(transport,envasos)
Cost de produccio:suma de tots els costos necessaris per la fabricacio dun producte (ma dobra) 1ºres materies)..

Entradas relacionadas: