L'envelliment prematur malalties derivades del treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

Los daños laborales o derivados del trabajo son basicamente dos:

Accidente de trabajo(AT) y enfermedades profesionales (EP):

1accident d treball és tot 1succés fora del normal, sobtat i imprevisible, q interromp el desenvolupament normal del treball i q pot ocasionar lesions en les persones i danys en les coses.La malaltia professional és la contreta a conseqüència del treball i que apareix recollida al quadre legal de malalties professionals.La malaltia professional es diferencia de l’accident de treball en què l’accident es presenta de forma sobtada, mentre que la malaltia és el resultat d’un procés lent i progressiu.

S’equiparen a l’accident de treball(AT)les situacions següents:            -
L’accident in itinere: el que es produeix en anar o tornar de la feina./-els accidents que pateixin els representants dels treballadors en l’exercici de les seves funcions./Els accidents patits pel treballador fora del seu lloc de treball habitual quan el canvi es degui al poder de direcció de l’empresari o pel millor funcionament o per necessitat de l’empresa./els actes de salvament relacionats amb el treball./les malalties no considerades professionals, però que són contretes com a conseqüència del treball.  

Les malalties professionals(EP)

s’enquadren en els següents grups, atenent a la seva causa:1- agents químics/2 -agents físics/3- agents biològics/4 -inhalació de substàncies i agents no compresos en altres apartats./5- MP de la pell produïdes per substàncies i agents no compresos en cap dels altres apartats./6 -agents carcinògens.

enfermedades derivadas del trabajo que no se consideran como tales al no estar incluidas en el cuadro de enfermedades// 

Insatisfacció laboral:


constitueix un estat de desinterès i rebuig per l’activitat que s’està realitzant; es pot reduir o eliminar mitjançant la motivació dels treballadors.//L’estrès:
és conseqüència del desequilibri produït entre les demandes professionals i la capacitat de la persona per dur-les a terme, la qual cosa li comporta un estat d’ansietat, impotència i frustració que li acaba afectant a la salut.//Mobbing laboral:
és una pràctica exercida en les relacions personals, especialment en l’àmbit laboral, que consisteix en un tracte vexatori i desqualificador envers una persona, amb la finalitat de desestabilitzar-la psíquicament.//El síndrome de burnout:
és l’esgotament professional, col·loquialment conegut com a <estar cremat>. És un tipus d’estrès prolongat, motivat per la sensació que produeix la realització d’un esforç en el treball que no es veu compensat ni laboralment ni personalment.//L’envelliment prematur:
és un fenomen inespecífic de desgast provocat per la fatiga crònica acumulada, que suposa l’alteració i l’avançament de l’envelliment.

Preventivas básicas en materia de salud laboral


Les mesures preventives són la forma de combatre els riscos laborals, ja que evita que es materialitzin els danys.

Les tècniques preventives bàsiques són:


Seguretat en el treballés el conjunt d mesures q actuant sobre els causes dels riscos d’accidents de treball, tracten d’eliminar-les i disminuir-les, evitar que es produeixin aquets accidents. Actua en els llocs d treball, dissenyant adequadament les estructures i les característiques dels locals, les superfícies, etc. També sobre els mitjans de producció, controlant les proteccions de les màquines i els seu maneig, els materials, les eines, etc. I finalment sobre els mitjans de protecció personal; controlant la roba de treball i la protecció del cap, la cara, els ulls, l’aparell respiratori, etc. //L’ Higieneindustrial és el conjunt de tècniques no mèdiques que s’ocupen d’estudiar els agents físics, químics i biològics presents en l’ambient de treball per evitar que perjudiquin la salut del treballador.La higiene industrial actua analitzant l’ambient que envolta les condicions de treball ; avaluant les dades obtingudes per detectar que no es sobrepassin els valors límits i corregint aquets valors.//L’ergonomia és la tècnica q s’encarrega de fer més còmode el treball a l’individu, fent les màquines, les eines i els equips més confortables. L’ergonomia tracta d’adaptar les condicions de treball a les característiques fisiològiques i psicològiques del treballador. //La psicosociologia és la tècnica q tracta d’evitar la insatisfacció laboral q pot produir la forma en q estigui organitzat i ordenat el treball, a més de les característiques personals del treballador.//La política social és la mesura q legalment i reglamentàriament regulen les condicions de treball i salut, per aconseguir la prevenció dels riscos laborals, així com la regulació de l’actuació dels organismes públics en aquesta prevenció.//La medicina laboral actua sobre la salut del treballador en tres vessants: la preventiva, la reparadora i la rehabilitadora.

Entradas relacionadas: