Energia elèctrica avantatges i inconvenients

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,36 KB

 

L'ENERGIA I LES SEUES FONTS

L'ENERGIA és la capacitat que tenen els casos de fer un treball.

*Energia química.

*Energia tèrmica.

*Energia nuclear.

LES FONTS D'ENERGIA són materials o recursos per a obtenir una energia.

*Font d'energia no renovable, les reserves es consumeixen a un ritme major

del que es renoven a la natura. Exemples són els combustibles fòssils.

*Una font d'energia renovable, les reserves es consumeixen a un ritme menor

del que es reposen a la natura.

UNA FONT ENERGÈTICA s'anomena alternativa si és susceptible d'utilitzar-se en

un lloc determinat, substituint les fonts energètiques tradicionals.

ELS COMBUSTIBLES FÒSSILS I LA SEUA UTILITZACIÓ

COMBUSTIBLES FÒSSILS els que s'han generat a l'interior

de la Terra al llarg de temps. Són el carbó, el petroli,

en gas natural i l'urani.

*El carbó: És el més abundant. S'utiltza en les centrals

tèrmiques per a generar energia elèctrica i en la indústri

siderúrgica* per a produir acer.

*El petroli: És una mescla d'hidrocarbus sòlids, líquids i

gasosos. La separació d'aquests es realitza mitjaçant

destil.Lació fraccionada en les refineries, de la qual s'obtenen

combustibles com ara gasolina, gasoil, Querósé o fuel.

*El gas natural: està format per una mescla d'hidrocarbus, però

més lleugers i en estat gasós.  Aplicacions combustible domèstic

per a cuines i calderes de calefacció.

*L'urani: Es troba formant part de diversos minerals. Que són

sotmesos a un procés d'enriquiment per a concentral l'isòtop

d'urani desitjat. El resultat és un material útil per al seu ús en

centrals nuclears o amb finalitats bèxl.Liqües.


PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA


PRODUCCIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA

La producció de grans quantitats d'energia elèctrica

es du a terme en les centrals elèctriques.

La major part d'aquestes centrals utilitzen grups

turboalternadors per a produir electricitat

*Les turbines són constituides per un eix giratori

i unes aspes o àleps que són impulsades per la

força de corrents d'aigua o per  vapor d'aigua.

*L'alternador transforma el moviment giratori de

les turbines en electricitat.

DISTRIBUCIÓ DE L'ENERGIA ELÈCTRICA


L'energia elèctrica que es produeix en les centrals

es transporta fins a les zones habitades mitjaçant

xarxes aèries de conductors d'alta tensió.

PER QUÈ S'ELEVA LA TENSIÓ PER A TRANSPORTAR

L'ENERGIA ELÈCTRICA?


Per a evitar-ho, s'augmenta la tensió a valors molt

elevats, de manera que es pot reduir la intensitat de

corret mantenint la mateixa quantitat d'energia

transportada.


LES CENTRALS TÈRMIQUES

CENTRALS TÈRMIQUES CONVENCIONALS

Són les que prdueixen energia elèctrica a partir

de la combustió de carbó. L'energia calorífica

generada a la caldera, on es cremen els combustibles,

es recollida per un conjunt de canonades per les quals

circula aiguaa que es covertirà en vapor d'aigua a alta

temperatura. Aquest vapor entra a gran pressió en una

turbina, la fa girar i això provoca el gir d'un alternador

unit a aquesta, El moviment de l'artenador proporciona,

finalment, l'energia elèctrica.

Actualment s'han començat a utilitzar les centrals de cicle

combinat de major rendiment cremen en una turbina de gas

per a produir energia tèrmica i el gir d'un alternador. La

calor produida genera el vapor que mou la turbina de vapor.


CENTRALS NUCLEARS

Són centrals tèrmiques en què l'energia

calorífica necessària per a obtenr el vapor

d'aigua a alta temperatura s'aconsegueix

mitjançant la fissió o el tencament de nuclis

d'àtoms radioatius.

L'energia produida s'utilitza en la producció

d'energia elèctrica. El procés de fissió es realitza

a l'interior d'un reactor nuclear i les altres temperatures

que s'hi produeixen s'han de rebaixar utilitzant un altre

circuit auxiliar de refrigeració amb aigua.

Els elements restants són semblants als de les centrals

tèrmiques de combustió.

L'ENERGIA SOLAR I EL SEU APROFITAMENT

LES CENTRALS SOLARS TÈRMIQUES


La radiació solar es concentra mitjançant espills

mòbils o heliòstats, de manera que s'eleva la temperatura

de l'aigua i es genera vapor. Segons el tema de concentració

solar usat, hi ha diversos tipus de centrals termosolars: de

torre central, de col.Lectors-cilindre parabòlics i de discos

parabòlics.

LES INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES

L'energia solar també es pot convertir directament en energia

elèctrica mitjançant la utilització de cèl.Lules solars o fotovoltaiques.

Aquestes cel.Lules fan absorbir la llum del sol produeix el moviment

d'electrons, és a dir, proporciona un corrent elèctric.

Aquest fenomen s'anomena efecte fotovoltaic.

*Instal.Lacions aillades: Habitatges sense electricitat , culadores o rellotges,

sate.Lits espacials.

*Instalacións solars connectades a la xarxa de distribució: En aquests

s'obté electricitat en forma de corrent continu, i per a incorporar-la a la

xarxa general, cal transformar-la en corrent altern mitjançant un

inversor de corrent.

*Centrals solars fotovoltaiques: La producció de grans quantitats d'energia

elèctrica en aquest tipus de centrals s'aconseguix amb la instal.Lació de camps

solars.


L'ENERGIA DE LA BIOMASSA

La biomassa són restos o matèria

rgànica animal i vegetal es pot convertir

en una font d'energia cremant-la

Les aplicacions principals són:

*Producció de calor: Mitjaçant la combustió

en una caldera.

*Producció d'electricitat: `` `` `` centrals tèrmiques

*Producció de biocarburants: Biotanol, biodièsel.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
inconvenients i avantatges de la electricitat avantatges i inconvenients d'obtenir electricitat a partir de centrals solars tenrmiques i fotovoltaiques avantatges energia elèctrica avantatges i inconvenients de la tecnología L'energia i transformació caractristiques del corrent continu .avantatges i inconvenints d' aquest tipus d' inconvenients d' aquets tipus de corrent avantatges i inconvenients energia carbo avantatges de l'energia interna inconvenients de l'energia elèctrica quins inconvenients te l'elecrtricitat com a font d'energia avantatges i inconvenients de l'electricitat quins avantatges i inconvenients te l'energia de biocarburants quines avantatges aportava al procés de producció la utilització de l'energia del VAPOR l'energia i les seues fonts 5 primaria gas aventatge i inconvenient inconvenients i avantatges de l'energia electrica avantatges i desavantatges de la energia electrica L'energia electrica dels avantatges i inconvenients Per quins motius s’eleva la tensió en les xarxes de distribució de l’energia elèctrica. fonts d´energia electrica avantatges i incovenients Energías no renovables (avantatges i inconvenients) Quins avantatges té l'energia elèctrica sobre altres formes d'energia? explica els avantatges i inconvenients principals de la utilització de l’energia solar. les avantatges i els inconvenients de la força de fricció avantatges de l'energia hidroelectrica Avantatges i inconveniets de la producció d'energia avantatges i inconvenients de l'energia elèctrica Avantatges de l'electricitat conductividad eléctrica avantatjes y inconvenients c) Quin és el principal inconvenient de l’energia elèctrica?