Empresas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 11 KB

2.1.Empresa individual: Té personalitat física, propietat duna persona amb nom

Lempresa individual: persona que realitza amb nom propi una activitat comercial, industrial o professional.

-Responsabilitat il·limitada, si lempresa fa fallida, afrontará els deutes amb els seus béns.
Raó social, el nom de lempresa és el nom del titular
Capital mínim: no hi ha.
Impostos, com que és una persona física paga lIRPF, desgraven dels ingresos de les activitats ec.
-Societat civil privada: diverses persones posen en comú béns o diners amb la voluntat de repartir-sels.
-Les persones han de tenir personalitat física.
-Responsabilitat il·limitada
-En el moment de constituir lmpresa, els socis fan un contracte privat.
-Capital mínim, no hi ha.
-El nom o raó social ho poden triar com vulguin els socis.

2.2.Empresa societaria
Té personalitat jurídica, com a empresa té una personalitat propia diferent de la dels seus socis. Per constituir-la:

-Escriptura pública de constitució, davant de notari.
-Sinscriuen en el Registre Mercantil
A. Societat civil pública és com a societat civil privada, però en aquest cas els pactes dels socis són públics.
Es fan davant de notari i sinscriuen en el Registre Mercantil. Això fa que tingui personalitat jurídica.
B. Societat Mercantil, formada per diversos socis que aporten un patrimoni comú (diners, béns, local...)
Per portar a terme lactivitat econòmica i amb la finalitat de reartir-se els beneficis resultants. Hi ha:

Societats personalistes: el més important en ella són els el seus socis i aquests són els qui dirigiesen i gestionen lempresa. Ex. Col·lectiva, i comandatària simple.
Societats capitalistes: el més important és el capital aportat, més que la personalitat dels socis.

C. Societat dinterés social no pretén obtenir un benefici, sinó satisfer les necessitats dels socis.

2.3.Societat Mercantil à Totes les societats mercantils paguen limpost de societats.

-Societat col·lectiva,
És personalista,
És necesita com a mínim 2 socis, i no hi ha màxims però normalment són pocs i ells mateixos gestionen la seva empresa
Responsabilitat il·limitada i solidaria.
No hi ha capital mínim
Raó social, és el nom dels socis, si no apareixen tots sexcriu i cia i societat col·lectiva o SC.

-Societat comandatària simple àmés personalista que la col·lectiva
Hi ha 2 tipus de socis: els qui la gestionen i aporten capital (COL·LECTIUS) i (COMANDATARIS) que només aporten el capital. I el nombre mínim és 1 de cada classe.
No hi ha capital mínim
La responsabilitat per als socis col·lectius és il·limitada i per als comandataris limitada.
La raó social apareéis el nom dels socis col·lectius i societat en comandita, s.en.c, o s.com.

-Societat comandataria per accions à societat capitalista
Nombre de socis, els ateixos que la com.simple, però en auqest cas els socis comandataris reben accions segons el capital aportat.
Han dhaver-hi com a mínim 2 comandataris i 1 col·lectiu.
En el moment de la constitució de lempresa, els socis han dhaver suscrit totes les accions i han de desemborsar com a mínim el 25%
Capital mínim de 60.000€
Responsabilitat il·limitada per als col·lectius i limitada per als comnadastaris.
Raó social qualsevol nom més s. en c. per a.

-Societat de responsabilitat limitada à Tipus dempresa adequat a les petites o mitjanes dinversió.

CARACTERÍSTIQUES
Socis, com a mínim 1 (societats unipersonals) però en general tindrá més dun soci.
Drets dels socis:-a participar en els beneficis
-a adquirir participacions dels socis que senvan
-a pendre decisions
-a estar informats
Responsabilitat limitada al capital aportat
Capital social mínim, 3000€ aprox. En el moment de constituir la empresa les participacions han destar totalment suscrites i desemborsades. Sanomena Fundació Simultània.
Tributen limpost de societats.
Raó social, un nom qualsevol més S.L o S.R.L
ORGANS
Junta General, formada per la reunió dels socis per a pendre decisions. En ella es presenten els comptes i els aproven, i es decideix com repartir els beneficis, es decideix qui administra lempresa i tots els temes que tinguin rellevància amb lempresa.

Administració, són els qui gestionen lempresa, pot ser 1 i si són més sanomenaria Consell dAministració. No es poden dedicar per compte propi a administrar una altra empresa que es dediqui a la mateixa activitat ec. Poden o no ser socis els qui gestionen.

-Societat limitada nova empresa à tipus S.L. per empreses petites o microempreses a partir duna reforma.
En el momento de la creació pot ser 1 o fins a 5 màxim.

Capital inicial es daprox. 3000€ però hi ha un màxim que és 120.202€
Raó social, cognoms i nom dun soci més un número de codi digital (ID-CIRCE) més SLNE.
És crea ràpidament perquè es pot fer per via internet(paguen menys impostos i sist. s: implificat
ORGANS els mateixos que una SRL/SL.-Societat Anónima à societat capitalista
Socis pot ser 1 (societat unipersonal) o més d1.

Responsabilitat limitada al capital aportat
Capital mínim, 60.000€ aprox. Repartit en accions, que en el moment de constituir-se han destar totalment suscrites i com a mínim un
25% desemborsades. Les accions es poden transmetre.
-Dividents pasius: pagaments que es fan de les accions que no estan desemborsades totalment.
-Dividents actius: benefici que treu una persona accionista per acció.
Raó social, qualsevol nom més S.A. o Societat Anónima. Impost de societats.

CONSTITUCIÓ
Escriptura pública que ha de tenir els estatuts de lempresa amb les dades més rellevants. Sha dinscriure en el Registre Mercantil.
ORGANS: La Junta General dAccionistes: és la unió dels socis de lempresa, on es prenen les decisions.
-Junta General Ordinària, sha de fer un cop lany per aprovar els comptes anuals, dins dels 6 primers mesos dhaver acabat lexercici.
-Junta General Extraordinària, és la que fa en algun altre moment i la convoquen els administradors .
-Junta Universal, si es troben present accionistes que representen la totalitat del capital, poden convocar aquesta junta.

Administradors, por ser una persona o més duna. Si fós més duna sanomenaria Consells dAdministradors i els escull la Junta General.

ACCIONISTES à propietaris duna petita part de lempresa
Dret a la suscripció de les accions en cas de que lempresa amplies el capital.
Dret a estar informats de tots els moviments de lempresa.
Rebre una part proporcional a les accions que tinguin del benefici obingut.
Dret a anar a les Juntes Generals i votar, en relació al nombre daccions.
Impugnar acords de la societat si van en contra dels estatuts o lleis.

-Societat Laboral à són S.A. o S.L. amb la diferència que el 51% del capital ha de ser dels socis treballadors.

CARACTERISTIQUES:
No por haver cap soci que tingui més duna tercera part del capital, però alguna entitat pública si que
Pot tenir com a màxim un 49%.
Socis com a mínim 4 i 3 han de ser treballadors.
Responsabilitat limitada al capital aportat
Capital i desemborsament segons sigui una S.A. o una S.L.
El capital està dividit en accions o participacion segons el cas i hi pot haver 2 classes:
-Classe laboral: les tenen els treballadors
-Classe general. Les tenen socis no treballadors si nhi ha.
*En aquest cas les accions estan documentades
Raó social, qualsevol més SAL, SRLL, SLL
Transmissions daccions; no és lliure, tenen preferència, en primer lloc els treballadors de lempresa que no són socis i de contracte indefinit, en segon lloc els treballadors socis i en darrer lloc els propietaris daccions generals.
Han de formar un fons especial amb el 10% dels seus béns.
A part dels requisits de constitució generals, shan dinscriure en el Registre Mercantil de Societat Laborals que depén de cada autonomia.

-Societats dinterés social à el seu objectiu es satisfer les necessitats dels socis
Societat cooperativa.
-Primer Grau, si els socis són persones físiques
-Segon Grau si els socis són altres cooperatives i dultragrau.
Poden tenir assosiats que són persones que aprten diners però que no assumeixen cap risc.
Els socis aporten capital i la seva responsabilitat és limitada.
La xifra del capital és variable depenent dels socis que entrin no sortin.
Cap soci pot tenir més del 25% en les cooperatives de primer grau i cap pot tenir més del 45% en les de 2º
El capital ha destar totalment suscrit en el moment de constituir-se i desemborsat un 25%
Existeix una llei catalana de cooperatives, segons auqesta el nombre mínim és 5 a les de 1º i 3 en les de 2º
Nom o raó social, un nom qualsevol més S.C.C.L.(catalunya), S.coop L.
Els guanys sanomenen exedent i un 30% dells shan de destinar a un fons per leducació i la promoció.
ORGANS
Assemblea General, reunió dels socis per pendre decisions.
Consell rector, un òrgan de gestió on han de ser 3 i poden nomenar un director o directora.
Comité de reunions, pot existir i ho contemplen els estatuts, resol conflictes i sansiona als socis.
Interventors, que supervisen els comptes anuals, que són en 1 i 3 socis.
SOCIS

Participar en les activitats de lempresa
Rebre informació
A participar en els exedents
La part que reben sanomenen retorn cooperatiu.
*CAPITAL SUSCRIT: totes les accions pertanyen a algú.
*CAPITAL DESEMBORSAT: del capital suscrit quin sha fet efectiu (sha desemborsat) en diners o béns.

p

Entradas relacionadas: